پایان نامه بررسی اثربخشی تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری و اشتغال


۵فرضیه های تحقیق:

فرضیه‌ اصلی:

بین میزان تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی و میزان سرمایه گذاری واشتغال در بخش کشاورزی در استان گیلان رابطه معنا دار وجود دارد.

 

فرضیه های فرعی:

بین میزان تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان گیلان رابطه معنا دار وجود دارد.

بین میزان تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی و افزایش اشتغال در بخش کشاورزی استان گیلان رابطه معنا دار وجود دارد.

بین میزان تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی و میزان افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی استان گیلان رابطه معنا دار وجود دارد.

 

۱-۶ ابزار گردآوری اطلاعات:

جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و اینترنتی بهره گرفته خواهد شد.

روش گردآوری اطلاعات:

روش گردآوری اطلاعات این تحقیق، روش کتابخانه‌ای است و داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق(اشتغال، میزان ارزش افزوده، سرمایه گذاری و میزان تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی) از سایت بانک مرکزی (www.cbi.ir)، سایت بانک کشاورزی (ww.agri-bank.com) و سایت مرکز آمار ایران (www.amar.org.ir) جمع‌آوری شد.

 

۱-۷روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده، و توصیف و تحلیل و آزمون فرضیات، از نرم افزار آماریspss و روش های ناپارامتریک استفاده خواهد شد.

 

۱-۸قلمرو تحقیق:

۱-۸-۱قلمرو موضوعی:

این تحقیق از نطر موضوعی بر اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری

و اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان)، متمرکز است.

۱-۹-۲ قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این پژوهش بانک کشاورزی در استان گیلان است .

۱-۹-۳ قلمرو زمانی :

قلمرو زمانی تحقیق حاضر، سال های۸۰ الی ۸۹ به صورت فصلی می باشد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید