پایان نامه بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی


دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی

استاد راهنما:

دکتر سید محمدرضا تقوی

فهرست مطالب:

-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 7

1-4- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-5- تعریف مفهومی اصطلاحات و متغیرها …………………………………………………………………………… 10

1-5-1- اختلال اضطراب اجتماعی …………………………………

– عزت نفس ضمنی ……………………………………………………………………………………………………… 10

1-5-3- ترس از ارزیابی منفی ضمنی …………………………………………………………………………………….. 11

1-5-4-تداعی‌های ضمنی ………………………………………………………………………………………………………… 11

1-5-6- عزت نفس   …………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-5-7-شرطی سازی ارزشی……………………………………………………………………………………………………… 12

1-5-8- برنامه شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای ………………………………………………………………… 13

1-6- تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-1- اختلال اضطراب اجتماعی ………………………………………………………………………………………… 13

1-6-2- عزت نفس ضمنی ………………………………………………………………………………………………………

– ترس از ارزیابی منفی ضمنی …………………………………………………………………………………….. 14

1-6-4- عزت نفس آشکار ………………………………………………………………………………………………………… 14

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه

2-1- مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-1-اختلال اضطراب اجتماعی …………………………………………………………………………………………. 16

2-1-1-1-شیوع اختلال اضطراب اجتماعی …………………………………

-تفاوت‌های جنسیتی در اضطراب اجتماعی …………………………………………………………… 18

2-1-1-3-سبب شناسی …………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-1-3-1- تبیین‌های روان پویشی …………………………………………………………………………………….. 19

2-1-1-3-2- تبیین‌های انسانی نگر و هستی نگر …………………………………………………………………. 19

2-1-1-3-3- تبیین‌های رفتاری ……………………………………………………………………………………………… 19

2-1-1-3-4- تبیین‌های شناختی …………………………………………………………………………………………… 20

2-1-1-3-4-1- الگوی طرحواره‌ای بک ………………………………………………………………………………….. 20

2-1-1-3-4-2- مدل کلارک و ولز (1995) ………………………………………………………………………… 22

2-1-1-3-4-3- مدل راپی و هیمبرگ (1995) …………………………

– مدل هافمن و بارلو (2002) ………………………………………………………………………… 24

2-1-1-3-4-5- تبیین‌های مبتنی بر عوامل فرهنگی- اجتماعی ……………………………………….. 25

2-1-1-3-4-6- تبیین‌های زیستی ……………………………………………………………………………………….. 26

2-1-1-3-4-7- مدل کیمبرل (2008) …………………………………………………………………………………. 27

2-1-1-3-4-8- نظریه تکاملی اضطراب اجتماعی گیلبرت ……………………………………………….. 28

2-1-1-3-4-9- مدل راپی و اسپنس (2004) ……………………………………………………………………… 28

2-1-1-4- راهبردهای درمانی اضطراب اجتماعی …………………………………………………………………. 31

2-1-1-4-1-دارودرمانی …………………………………………………………………………………………………………… 32

2-1-1-4-2-روان درمانی ……………………………………

– رفتاردرمانی ……………………………………………………………………………………………………. 33

2-1-1-4-2-1-1- حساسیت زدایی تدریجی ………………………………………………………………………… 33

2-1-1-4-2-1-2- مواجهه درمانی ……………………………………………………………………………………….. 34

2-1-1-4-2-1-3- آموزش مهارت­های اجتماعی ………………………………………………………………… 34

2-1-1-4-2-2- شناخت درمانی ……………………………………………………………………………………………. 35

2-1-1-5-همایندی …………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-1-1-6-مقایسه با دیگر سازه ها ……………………………………………………………………………………………. 38

2-1-1-6-1- اختلال اضطراب اجتماعی و کم‌رویی ……………………………………………………………… 38

2-1-1-6-2- اختلال اضطراب اجتماعی و آگورافوبیا …………………………………………………

– اختلال اضطراب اجتماعی و اضطراب طبیعی ………………………………………………… 40

2-1-1-6-4- اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی………………………………….. 41

2-1-2-عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………. 44

2-1-2-1-نظریاتی در باب نگرش خود ………………………………………………………………………………….. 44

2-1-2-1-1- دسترس‌پذیری و نیروی تداعی ………………………………………………………………………. 44

2-1-2-1-2- دیدگاه دسترس پذیری نگرش …………………………………………………………………………. 45

2-1-2-1-3- الگوی MODE فازیو ……………………………………………………………………………………….. 46

2-1-2-1-4- یادگیری تداعی‌گرایانه ……………………………………………

– آستانه‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-1-3-1- ادراک زیر آستانه‌ای ……………………………………………………………………………………………….. 48

2-1-3-2- اثرات ادراک زیرآستانه‌ای ………………………………………………………………………………………. 49

2-1-3-2-1- همبسته‌های عصبی ………………………………………………………………………………………… 50

2-1-3-2-2- اثرات هیجانی و ارزشی …………………………………………………………………………………….. 50

2-1-3-2-3- اثرات معنایی پایه …………………………………………………………………………………………….. 50

2-1-3-2-4- قضاوت‌های اجتماعی ………………………………………………………………………………………… 51

2-1-3-2-5- رفتار ………………………………………………………………………………………………………………….. 51

2-1-4- فرایندهای ضمنی ……………………………………………………………………………………………………… 52

2-1-5- شرطی سازی ارزشی …………………………………………………………………………………………………. 53

2-1-5-1- شرطی‌سازی ارزشی و شرطی‌سازی پاولفی ………………………………………………………… 55

2-1-5-2- شباهت‌های شرطی‌سازی ارزشی (EC) و شرطی‌سازی پاولفی (PC) …………………

– تفاوت‌های شرطی‌سازی ارزشی و شرطی‌سازی پاولفی ……………………………………….. 58

2-1-5-5- رویکردهای نظری شرطی سازی ارزشی ……………………………………………………………….. 60

2-1-5-5-1- دیدگاه انتسابی …………………………………………………………………………………………………… 60

2-1-5-5-2- دیدگاه کل‌گرایانه ……………………………………………………………………………………………… 61

2-1-5-5-3- دیدگاه اسناد نادرست ضمنی …………………………………………………………………………… 61

2-1-5-5-4- دیدگاه طبقه‌بندی مفهومی ……………………………………………………………………………… 62

2-1-5-5-6- دیدگاه گزاره‌ای …………………………………………………………………………………………………. 63

2-1-5-6- کاربردهای شرطی سازی ارزشی …………………………………………………………………………… 64

2-2- پیشینه عملی …………………………………………………………………………………………………………………. 65

2-3- سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 78

 

فصل سوم: روش پژوهش

– نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-2-جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………… 80

3-3- نمونه و روش نمونه‌گیری ………………………………………………………………………………………………. 80

3-4- ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-4-1- پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS) ……………………………………………………… 81

3-4-2- پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) ……………………………………………………………………….. 82

3-4-3- مقیاس عزت نفس روزنبرگ …………………………………………………………………………………….. 83

3-4-4-پرسشنامه افسردگی بک …………………………………………………………………………………………….. 84

3-4-5- آزمون تداعی ضمنی (IAT) ……………………………………………………………………………………… 85

3-4-5- 1- ساخت آزمون سنجش عزت نفس ضمنی (IAT) ……………………………………………. 85

3-4-5- 2- ساخت آزمون سنجش ترس از ارزیابی منفی ضمنی (IAT) ………………………… 87

3-4-6- برنامه آموزش شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای ………………………………………………… 87

3-5- روش اجرا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 88

3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………. 89

 

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1-آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت‌شناختی …………………………………………….. 91

4-2- تحلیل توصیفی داده‌ها …………………………………………………………………………………………………….. 93

4-3- تحلیل استنباطی داده‌ها ………………………………………………………………………………………………….. 96

4-3-1- سوال اول …………………………………………………………………………………………………………………….. 98

4-3-2- سوال دوم …………………………………………………………………………………………………………………… 99

4-3-3- سوال سوم …………………………………………………………………………………………………………………..

– سوال چهارم ……………………………………………………………………………………………………………….. 100

4-3-5- سوال پنجم ……………………………………………………………………………………………………………….. 101

4-3-6- سوال ششم ………………………………………………………………………………………………………………… 102

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال اول پژوهش ………………………………………………………….. 104

5-2- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال دوم پژوهش ………………………………………………………….. 106

5-3- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال سوم پژوهش ………………………………………………………… 108

5-4- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال چهارم پژوهش …………………………………………………

– بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال پنجم پژوهش ……………………………………………………….. 110

5-6- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال ششم پژوهش ……………………………………………………….. 11

5-7- یکپارچه‌نگری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 113

5-8- کاربردهای نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 113

5-9- کاربردهای عملی پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 114

5-10- محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 114

5-11- پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 15

5-11-1- پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………………. 115

5-11-2- پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید