پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز


پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشکده مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته  صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی-اجتماعی

عنوان:‌

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

استاد راهنما:

دکتر رحیم تقی زاده

فهرست مطالب:

فصل اول (کلیات تحقیق) …………………………………………………………………………..1
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………… ……………………………..2
1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………… ………………………….3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………… ………………………….5
1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………1-4-1- اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………..

66

6

1-5- سوالات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………..7
1-6- تعاریف نظری و عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………8
1-7- روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….10
1-8- ساختار پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………..10
فصل دوم (ادبیات تحقیق) ………………………………………………………………………..11
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-1- مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………13
2-1-1- آموزش های رسمی …………………………………………………………………………………………………………….13
2-1-1-1- آموزش متوسطه ……………………………………………………………………………………………………………..13
2-1-1-2- آموزش هنرستانی ……………………………………………………………………………………………………………14
2-1-1-3- تاریخچه آموزش های فنی و حرفه ای ………………………………………………………………………………15
الف- تاریخچه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دهه 1350 هجری شمسی …………………………………..15
ب- تاریخچه فنی و حرفه‌ای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی …………………………………………………..17
2-1-1-4- شاخه های فنی و حرفه ای و کار دانش …………………………………………………………………………….19
2-1-1-5- ضرورت و اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش  …………………………………………………20
2-1-1-6- برخی مسائل و مشکلات کلی آموزش های هنرستانی …………………………………………………………20

 

2-1-1-7- اهم قابلیت های آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش …………………………………………………..21
2-1-1-8- فرآیند یاددهی- یادگیری در برنامه درسی آموزش های هنرستانی ………………………………………..21
2-1-1-9- توسعه اقتصادی با چرخ آموزش  ……………………………………………………………………………………..22
2-1-1-10- رویکرد سند چشم انداز 20 ساله در خصوص آموزش های فنی و حرفه ای ………………………..23
2-1-1-11- اهداف کلی آموزش های فنی وحرفه ای وکاردانش …………………………………………………………..24
2-1-1-12- ضرورت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای ………………………………………………………………….24
2-1-1-13- ارتقای کارآیی آموزش های فنی و حرفه ای …………………………………………………………………….26
2-1-1-14- رویکردهای آموزش فنی ‌و حرفه‌ای ………………………………………………………………………………..27
2-1-1-15- آموزش های فنی و حرفه ای و رشد و توسعه کشورها ………………………………………………………28
2-1-1-16- نظرات برخی از صاحبنظران در رابطه با آموزش های فنی و حرفه ای …………………………………29
2-1-2- اشتغال فارغ التحصیلان ………………………………………………………………………………………………………..30
2-1-2-1- سیاست های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ………………………………………………..30
2-1-2-2- GDP به ازای هر فرد استخدام شده (به دلار ثابت PPP سال 1990) …………………………………..32
2-1-2-3- روش های موثر در تغییر و بهبود وضعیت اشتغال ……………………………………………………………….33
2-1-2-4- نظریه های اشتغال ………………………………………………………………………………………………………..35
2-1-3- رابطه آموزش و اشتغال ……………………………………………………………………………………………………….36
2-2- پیشینه عملی …………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-2-1- پیشینه عملی خارجی …………………………………………………………………………………………………………..39
2-2-2- پیشینه عملی داخلی …………………………………………………………………………………………………………….46
جمع بندی مباحث نظری ………………………………………………………………………………………………………………….47
               فصل سوم (روش شناسی تحقیق) …………………………………………………………………………..48
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………..48
3-1- روش و نوع تحقیق…………………………………………………………………………………. ……………………………..48
3-2- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….. …………………….
3-3- نمونه آماری، روش نمونه گیری و تعییین حجم نمونه………………………………………………………………….49
3-4- روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………..50
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….50
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………5
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………..52
         فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها) ………………………………………………………………..53
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
4-1- توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..55
4-1-1- توزیع فراوانی جنسیت هنرآموزان ………………………………………………………………………………………..55
4-1-2- توزیع فراوانی سن هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………..56
4-1-3- توزیع فراوانی سطح تحصیلات هنرآموزان ……………………………………………………………………………..57
4-1-4- توزیع فراوانی سابقه خدمت هنرآموزان …………………………………………………………………………………58
4-1-5- آزمون اسمیرنوف‌کولموگروف جهت تشخیص نرمال ‌بودن توزیع متغیرها……………………………………59
4-2- آزمون سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………60
4-2-1- سوال اول: از نظر هنرآموزان سرفصل های کتب درسی تا چه حد متناسب با اشتغال فارغ التحصیلان می باشد؟ ………………………………………………………………………………………………………………………..60
4-2-2- سوال دوم: بهره مندی واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای از تجهیزات و امکانات آموزشی مورد نیاز از نظر هنرآموزان تا چه حد است؟ ………………………………………………………………………………………………62
4-2-3- سوال سوم: رشته های فنی و حرفه ای از نظر هنرآموزان تا چه حد با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی هماهنگ است؟ ……………………………………………………………………………………………………………………………….64
4-2-4- سوال چهارم: از نظر هنرآموزان تا چه حد رشته های فنی و حرفه ای برای فارغ التحصیلان ایجاد شغل می کند؟ …………………………………………………………………………………………………………………………………66
4-2-5- سوال پنجم: از نظر هنرآموزان تا چه اندازه ویژگی های فردی هنرجویان در زمان انتخاب رشته تحصیلی مورد توجه قرار می گیرند؟ ………………………………………………………………………………………………….67
4-2-6- سوال اصلی تحقیق: از نظر هنرآموزان تا چه اندازه آموزش های رسمی در هنرستان ها بر نرخ اشتغال هنرجویان اثربخش است؟ ………………………………………………………………………………………………………68

 

         فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری) ………………………………………………………………..69
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
5-1- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………..70
5-2- نتایج آزمون سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….71
5-3- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….79
5-4- پیشنهاد های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..80
5-4-1- پیشنهاد های کاربردی…………………………………………………………………………………………………………..80
5-4-2- پیشنهاد های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………..84
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
ضمائم و پیوست ها…………………………………………………………………………………………..90

فهرست جداول

جدول 2-1: آمار و شخص های مربوطه …………………………………………………………………………………………….31
جدول 2-2: نیروی کار و بیکاری با مدارک ابتدائی (درصد از نیروی کار و بیکاری) …………………………………31
جدول 2-3: آمار سال 2011  …………………………………………………………………………………………………………….32
جدول 3-1: جامعه آماری و نمونه آماری هنرآموزان ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر تبریز در سالتحصیلی 94-1393  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..49
جدول شماره 3-2: پایایی سؤالات مربوط به متغیرهای مورد بررسی  ……………………………………………………..52
جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی جنسیت هنرآموزان  ………………………………………………………………………….55
جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی سن هنرآموزان …………………………………………………………………………………56
جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی سطح تحصیلات هنرآموزان ………………………………………………………………57
جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی سابقه خدمت هنرآموزان ………………………………………………………………….58
جدول شماره 4-5: آزمون اسمیرنف کولموگروف برای مشخص کردن طبیعی بودن توزیع مقادیر متغیرها ….59
جدول 4-6: نتایج آزمون برای متغیر تناسب سرفصل های کتب درسی با اشتغال فارغ التحصیلان از نظر هنرآموزان ………………………………………………………………………………………………………………………………………61
جدول 4-7: نتایج آزمون برای متغیر میزان بهره مندی واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای از تجهیزات و امکانات مورد نیاز از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………63
جدول 4-8: نتایج آزمون برای متغیر میزان هماهنگی رشته های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی از نظر هنرآموزان …………………………………………………………………………………………………………………..65
جدول 4-9: نتایج آزمون برای متغیر میزان ایجاد شغل رشته های فنی و حرفه ای برای فارغ التحصیلان از نظر هنرآموزان ………………………………………………………………………………………………………………………………..66
جدول 4-10: نتایج آزمون برای متغیر میزان توجه به ویژگی های فردی هنرجویان حین انتخاب رشته تحصیلی از نظر هنرآموزان ………………………………………………………………………………………………………………67
جدول 4-11: نتایج آزمون برای متغیر میزان توجه به ویژگی های فردی هنرجویان حین انتخاب رشته تحصیلی از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………….68

فهرست پیوستارها و نمودارها
 

پیوستار 3-1: مربوط به تعیین وضعیت اثربخشی متغیرهای تحقیق در نرخ اشتغال فارغ التحصیلان از دیدگاه هنرآموزان ………………………………………………………………………………………………………………………………………50
نمودار شماره 4-1: توزیع فراوانی جنسیت هنرآموزان ………………………………………………………………………….55
نمودار شماره 4-2: توزیع فراوانی سن هنرآموزان ………………………………………………………………………………..56
نمودار شماره 4-3: توزیع فراوانی سطح تحصیلات هنرآموزان ………………………………………………………………57
نمودار شماره 4-4: توزیع فراوانی سابقه خدمت هنرآموزان ………………………………………………………………….58
پیوستار 4-1: پیوستار تناسب سرفصل های کتب درسی با اشتغال فارغ التحصیلان از نظر هنرآموزان …………61
پیوستار 4-2: پیوستار میزان بهره مندی واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای از تجهیزات و امکانات مورد نیاز از نظر هنرآموزان …………………………………………………………………………………………………………………………….63
پیوستار 4-3: پیوستار میزان هماهنگی رشته های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….65
پیوستار 4-4: پیوستار میزان هماهنگی رشته های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی از نظر هنرآموزان ………………………………………………………………………………………………………………………………………66
پیوستار 4-5: پیوستار میزان توجه به ویژگی های فردی هنرجویان حین انتخاب رشته تحصیلی از نظر هنرآموزان ………………………………………………………………………………………………………………………………………67
پیوستار 4-6: پیوستار میزان توجه به ویژگی های فردی هنرجویان حین انتخاب رشته تحصیلی از نظر هنرآموزان …………………………………………………………………………………………68

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید