پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی تحصیلی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان پسر سوم هنرستان


دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی تربیتی

عنوان:

بررسی اثربخشی آموزش مولفه ­های تصمیم گیری­ مجدد بر کاهش خودناتوان­ سازی تحصیلی و افزایش جرات ­ورزی دانش ­آموزان پسر سوم هنرستان

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل سعدی­ پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1-1.مقدمه. 2

1-2.بیان مساله. 5

1-3.اهمیت وضرورت پژوهش…. 7

1-4.اهداف پژوهش…. 8

1-5.سؤالات پژوهش…. 9

1-6.فرضیه‏های پژوهش…. 9

1-7.تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

2-1نظریه های مربوط به خودناتوان سازی… 14

2-1-1.نظریه آدلر. 14

2-1-2.نظریه موری… 15

2-1-3.نظریه اسناد. 16

2-1-4.نظریه خود ارزشی… 18

2-1-5.نظریه هدف.. 20

2-2تعریف خودناتوان سازی.. 21

2-3تعریف خودناتوان سازی تحصیلی… 25

2-4زیربنای انگیزیشی خودناتوان سازی… 25

2-5-1تعریف مفهومی شک… 26

2-5-2 اساس عمومی –خصوصی خودناتوان سازی. 27

2-5-3 نقش های خود حمایتی خود ارتقایی. 28

2-6خودناتوان سازی و عملکرد تحصیلی… 29

2-7خودناتوان سازی و تقلب.. 29

2-8پیامد های عاطفی خودناتوان سازی. 29

2-9 تعریف جرات ورزی 30

2-10جرات ورزی در نظریات روان شناسی… 34

2-10-1 نظریه تحلیل تبادلی… 34

2-10-2 روان شناسی مثبت نگر. 35

2-10-3 روان شناسی وجودی 35

2-10-3 نظریه دلبستگی… 36

2-10-4 نظریه رفتارگرا 36

2-11 رفتارهای جرات ورزانه. 37

2-11-1رد جرات ورزانه. 37

2-11-2 درخواست جرات ورزانه. 37

2-11-3 بیان جرات ورزانه. 38

2-12 انواع جرات ورزی 39

2-13 مولفه های جرات ورزی… 40

2-14کارکردهای جرات ورزی 41

2-15 عوامل موثر بر جرات ورزی… 41

2-16 ویژگی های اشخاص جرات ورز. 43

2- 17راهبرد تصمیم گیری مجدد(مقدمه). 43

2-18چگونگی شکل گیری راهبرد تصمیم گیری مجدد. 44

2-19راهبرد تصمیم گیری مجدد. 45

2-20 اصول کلی رویکرد تحلیل تبادلی… 46

2-21 الگوی حالات من.. 47

2-22گشتالت درمانی……………………………………………………………………………………………………49

2-23 مفهوم نمایشنامه زندگی……………………………………………………………………………..50

2-24 تصمیمات…………………………………………………………………………………………………..52

2-25 تنگناها و تصمیمات مجدد…………………………………………………………………………..52

2-26 توالی فرآیند تصمیم گیری مجدد………………………………………………………………..53

2-27 اصول کلی رویکرد تصمیم گیری مجدد……………………………………………………….55

2-27-1 بازدارنده ها……………………………………………………………………………………………………………………..55

2-27-2 سایق ها…………………………………………………………………………………………………………………………..64

2-27-3 قراردادها………………………………………………………………………………………………………………………….64

2-27-3-1 قرارداد با مراجعین بی میل و اجباری……………………………………………………………………….65

2-27-4 نوازش ها…………………………………………………………………………………………………………………………66

2-28 تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………65

2-29 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………72

 

فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش

3-1.مقدمه. 79

3-2طرح پژوهش 79

3-3روش پژوهش…. 80

3-4جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری… 80

3-5ابزار پژوهش و شیوه نمره گذاری آن.. 81

3-5-1پرسشنامه خودناتوان سازی… 81

3-5-2 پرسشنامه جرات ورزی… 81

3-6 روش اجرای پژوهش…. 82

3-7 خلاصه جلسات پروتکل آموزشی… 83

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‏های پژوهش

4-1.مقدمه. 87

4-2 یافته های پژوهشی (آمار توصیفی)… 87

4-3-فرضیه های پژوهش…. 90

4-3-1 فرضیه اول.. 90

4-3-2 فرضیه دوم.. 94

4-3-3 فرضیه سوم.. 96

4-3-4 فرضیه چهارم. 98

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری

5-1.مقدمه. 101

5-2بحث و نتیجه گیری… 101

5-3محدودیت های پژوهش.. 113

5-4پیشنهادات پژوهشی… 311

5-5.پیشنهادات کاربردی… 113

 

فهرست منابع

منابع فارسی… 114

منابع انگلیسی… 121

پیوست‏ها

پروتکل آموزشی… 124

پرسشنامه خودناتوان سازی… 134

پرسشنامه جرات ورزی… 137

 

فهرست جدول ها

جدول 1-4………………………………………………………………………………………………………………………………….87

جدول2-4…………………………………………………………………………………………………………………………………..89

جدول3-4…………………………………………………………………………………………………………………………………..90

جدول4-4…………………………………………………………………………………………………………………………………..91

جدول5-4………………………………………………………………………………………………………………………………….91

جدول6-4………………………………………………………………………………………………………………………………….92

جدول7-4………………………………………………………………………………………………………………………………….93

جدول8-4…………………………………………………………………………………………………………………………………..93

جدول9-4………………………………………………………………………………………………………………………………….94

جدول10-4……………………………………………………………………………………………………………………………….94

جدول11-4………………………………………………………………………………………………………………………………..95

جدول12-4………………………………………………………………………………………………………………………………..95

جدول13-4………………………………………………………………………………………………………………………………..96

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید