پایان نامه بررسی اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان شادي دانشجويان


عنوان کامل پایان نامه : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان

۱-۷ تعريف اصطلاحات و مفاهيم

۱-۷-۱ تعاريف نظري(مفهومي)

الف) شادي[۱]

داينر، (۲۰۰۲؛ به نقل از کشاورز و وفائيان، ۱۳۸۶، ص ۵۲)، شادي را به عنوان هيجاني چندبعدي تعريف مي کند که در بردارنده ي «نوعي ارزشيابي است که فرد از خود و زندگي اش به عمل مي آورد و مواردي از قبيل رضايت از زندگي، هيجان و خلق مثبت، فقدان افسردگي و اضطراب را شامل مي شود و ابعاد مختلف آن نيز به شکل شناخت ها و عواطف است». اين تعريف با تعاريف ارائه شده توسط ديگر نظريه پردازان و پژوهشگران برجسته ي هيجان شادي، همخواني زيادي دارد (آرگايل؛ به نقل از گوهري انارکي و همکاران، ۱۳۸۳؛ کالاهان[۲]، ۲۰۱۱؛ کار، ۲۰۰۵، ليوبوميرسکي، شلدون و اشکيد، ۲۰۰۵).

ب) لذت[۳]

لذت، يکي از مهمترين هيجانات مثبت انسان محسوب مي شود که به تجربه ي مجموعه اي از حالات هيجاني و جسماني خوشايند اشاره دارد (جانسون، ۲۰۰۹). لذت، ممکن است به صورت حالات هيجاني و فيزيولوژيک شديد، تند و توام با برانگيختگي بالا بروز يابد که در اين صورت معمولاً با اصطلاحاتي همچون سرخوشي[۴] يا خلسه[۵] ناميده مي شود وهمچنين ممکن است به صورت آرامش توأم با احساس خوشايندي و دلپذيري، بروز يابد که در اين صورت معمولاً با نام هايي همچون خشنودي[۶] و وقار[۷] ناميده مي شود. در واقع اينها همگي ابعاد مختلف هيجان لذت هستند (پترسون[۸]، ۲۰۰۶).

مفهوم لذت، به طور کلي به دو دسته ي لذت هاي بدني[۹] و لذت هاي برتر[۱۰] قابل تقسيم است. لذت هاي بدني از طريق حواس و حالات فيزيولوژيک حاصل مي شوند. به عنوان مثال لذت حاصل از فعاليت جنسي، بوييدن رايحه اي خوشايند و يا چشيدن غذايي خوش طعم،‌ از جمله ي لذت هاي بدني، محسوب مي شود. بر خلاف لذت هاي بدني، لذت هاي برتر، از فعاليت هاي پيچيده تري حاصل مي شود و شامل احساساتي همچون سعادت، سرور، آسايش، خلسه و گرمي مي باشد (سليگمن، ۲۰۰۲).

[۱]. Happiness

[۲]. Callahan

[۳]. Pleasure

[۴]. Joy

[۵]. ecstasy

[۶]. contentment

[۷]. serenity

[۸]. Peterson

[۹]. Bodily pleasures

[۱۰]. Higher pleasure

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعيين اثربخشي کلي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله پس آزمون و پيگيري.
  2. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  3. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  4. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  5. تعيين رابطه‌ي بين نگرش مذهبي و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  6. تعيين رابطه ي بين نگرش مذهبي و لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  7. تعيين رابطه‌ي بين لذت و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  8. ۸٫ تعيين رابطه ي بين لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  9. تعيين رابطه ي بين شادي و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  10. تعيين برازش مدل ساختاري رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه اصفهان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان