پایان نامه بررسی اثرافزودن نانو کلی به پلی الفین های اصلاح شده با الاستومر

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر

عنوان :
بررسی اثرافزودن نانو کلی به پلی الفین های اصلاح شده با الاستومر

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
 پلی الفین ها در دسترس ترین و ارزان ترین پلیمر می باشد که خـواص عمـومی مناسـبی دارد ولـیکن بـرای
کاربردهای مهندسی بدلیل خواص مکانیکی ضعیف مناسب نمی باشد.برای بهبود خواص ضـربه پـذیری پلـی
الفین ها از لاستیک EPDM استفاده می شود که باعث بهبود خواص ضربه می شود ولیکن مـدول را کـاهش
می دهد.افزودن فیلر های معدنی باعث بهبود مدول می شود ولیکن مقاومت ضربه و خواص کششی را کاهش
میدهد.با افزودن هم زمان رابر و فیلرمی توان بهبود خواص ضربه و مدول را بدست آورد.
در این سمینار اثر افزودن نانو کلی و رابر EPDM و تغییر خواص مکـانیکی و ضـربه پـذیری پلـی پـروپیلن را
بررسی کردیم.
مشاهده کردیم که با افزودن رابر مدول کاهش یافته ولی خواص کششی و مقاومت ضربه بهبود می یابد.سپس
نقطه بهینه مقدار رابر را بدست آورده و مقدار مورد نظر نانو کلی را اضافه کردیم.بـرای ایـن منظـور طـی سـه
مرحله جداگانه پلی پروپیلن ، نانو کلی و رابر را اضـافه کـرده و تغییـرات خـواص بـا ترتیـب افـزودن مـواد را
بررسی و تحلیل نمودیم.مشاهده شد که در حالتی کـه ابتـدا رابـر را بـا نـانوکلی مخلـوط کـرده و سـپس پلـی
پروپیلن به آن اضافه می شود بهترین خواص مکانیکی را بدست می آوریم. تصاویر میکروسـکوب الکترونـی
نیز در این حالت سازگاری مناسب فاز پلاستیک و لاستیک را نشان می دهد.

کلید واژه: پلی الفین ، نانو کامپوزیت سه جزئی،اکسترودر دو مارپیچه،خاک رس آلی دوست

مقدمه:

پلی الفین ها ، پلیمرهای مناسب و ارزان قیمتی هستند که خواص مناسبی دارا می باشـند ولـیکن تعـداد
آنها اندک بوده و خواص مکانیکی مناسبی ندارند لذا به منظور تقویت خواص آنها تدابیری توسط محققین
اندیشیده شده است که شامل تقویت، کوپلیمریزاسیون و آلیاژسازی مـیباشـد. روش کوپلیمریزاسـیون بـا
موفقیت انجام گرفت، اما از لحاظ مسایل اقتصادی، تولید کوپلیمرهای جدید با مشکل روبرو بود. لذا روش
دیگر که برای بهبود خواص مواد پلیمری مورد توجه قرار گرفت، اختلاط دو یا چند پلیمر و سـاخت آلیـاژ
پلیمری میباشد. آلیاژسازی شامل اختلاط عمدتاً فیزیکی دو یا چند پلیمر با یکدیگر میباشـد کـه در اثـر
این اختلاط خواص آلیاژ نسبه به پلیمرهای اولیه بهتر مـی باشـد. امـروزه آلیاژهـای پلیمـری %16 از کـل
مصرف پلیمرها را تشکیل میدهد. نرخ رشد متوسط مصرف آلیاژهای پلیمری دو برابر نـرخ رشـد مصـرف
پلیمرهای معمولی است و حتّی برای آلیاژهای پلیمری مهندسی با کارآیی بالا، این رقم به سـه برابـر هـم
میرسد. بطور کلی مهمترین دلایل اصلی آلیاژسازی پلیمرها که جنبه اقتصادی دارند عبارتند از:
1- کاهش قیمت تمام شده محصول از طریق اختلاط آن با یک پلیمر ارزان قیمت
2- تهیه و تولید موادی با کلیه خواص مورد نظر
3- تولید مواد با کارآیی بالا از طریق تولید پلیمرهایی که بر هم کنش هم افزا (Synergistic) دارند.
4- استفاده مجدد و بازیافت مواد پلیمری
5- تنظیم ترکیب و خواص آلیاژ براساس نیاز مشتری
با استفاده از فرآیند آلیاژسازی به پلیمرهای دست یافته شده است که دامنه خواص وسیعی دارنـد کـه مـی
توان بعضا از انها در کاربردهای مهندسی هم استفاده نمود. پلی پـروپیلن و پلـی اتـیلن پرکـاربردترین پلـی
الفین ها هستند که با آلیاژسازی مـی تـوان در صـنایع مختلـف از آنهـا اسـتفاده نمـود. پیشـرفت علمـی و
اقتصادی در زمینه آلیاژهای پلیمری طی دو دهه اخیر بسیار زیاد بوده است. علت این امـر در آن اسـت کـه
اولاً پلیمرهای موجود هیچ گاه تمامی خواص مورد نظر را در خود ندارنـد و همـواره در کنـار مزایـای آنهـا،
معایبی نیز وجود دارد، ثانیاً مولکولهای جدید پلیمری همواره نیاز به مواد جدید با خواص معـین را بـرآورد
نمیسازند. همچنین اختلاط مواد موجود میتواند سریعتر و اقتصادیتر از تولید یک مونومر جدید باشد.
بدلیل همین جذابیت ها است که 97% مقالات در دهه اخیر به بحث در مورد آلیاژهـا مـی پـردازد.ایـن امـر
نشان دهنده عمق فواید آلیاژسازی و مزایای گسترده آن دارد.در ادامه به روش هـای مختلـف آلیاژسـازی و
پارامترهای تاثیر گذار در این حوزه می پردازیم.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون
پایان نامه تعیین اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی
پایان نامه ارشد تعیین اثربخشی مدیریت استرس در تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان
پایان نامه تفاوت های جنسیتی در متغییرهای پژوهش
پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختل...