پایان نامه بررسی اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر به خاطر آوری و بازتثبیت حافظه های نزدیک و دور


فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه       …………………………………………………………………………….3
1-2- یادگیری و حافظه    ……………………………………………………………….4
1-3- انواع یادگیری     …………………………………………………………………………………………………………………….6
1-4- انواع حافظه       …………………………………………………………………………………………..6
1-4-1- حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت ……………………………………………………………7
1-4-1-1- رابطه بین دو نوع حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت   ……………………………..8
1-4-1-2- تفاوتهای حافظه کوتاه مدت و بلند مدت ……………………………………………….8
1-5- مراحل حافظه     ………………………………………………………9
1-6- ساختارهای مغزی دخیل در تشکیل حافظه اخباری و غیر اخباری   ………………………………….9
1-7- مکانیسم­های سلولی و مولکولی یادگیری و حافظه …………………………………..10
1-7-1- تغییرات مورفولوژیک   ……………………………………………………………..10
1-7- 2- تغییرات الکتروفیزیولوژیک   ……………………………………………………………………………..11
1-8- گلوکوکورتیکوئیدها       …………………………………………………………………….13
1-8- 1- گیرنده گلوکوکورتیکوئیدها     ……………………………………………………………….14
1-9- گلوکوکورتیکوئیدها و حافظه     ………………………………………………………14
1-10- اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر به خاطرآوری   …………………………………………………….15
1-11- مکانیزم بازتثبیت حافظه …………………………………………………………………………16
1-12- اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر بازتثبیت حافظه     …………………………………………16
1-13- مطالعات مشابه   ………………………………………………………………..17
فصل دوم
روش تحقیق و مواد 
2-1- حیوانات آزمایشگاهی     …………………………………………………………………………48
2-2- دارو­ها       ……………………………………………………………………..48
2-3- ابزار جمع آوری داده­ها   ………………………………………………………………..49
2-4- دستگاه احترازی غیر فعال (شاتل باک)  ………………………………………………50
2-5- آموزش و یادکیری در   دستگاه احترازی غیر فعال ……………………………………………………………51
2-6- آزمایش­ها     …………………………………………………………………………………………..51 
2-7- جامعه آماری و تعداد نمونه       …………………………………………….51 
فصل سوم
یافته­های تحقیق
3-1- اثرات تزریق کورتیکوسترون قبل از تست بخاطر آوری بر بخاطر آوری حافظه نزدیک   …………..64
3-2- اثرات تزریق   کورتیکوسترون قبل از تست بخاطر آوری بر بخاطر آوری حافظه دور ………………….64
3-3- اثرات تزریق کورتیکوسترون بعد از تست فعال سازی بر باز تثبیت حافظه نزدیک ………………..  66
3-4- اثرات تزریق   کورتیکوسترون بعد از تست فعال سازی بر باز تثبیت حافظه دور   ………………….66
  فصل چهارم
4-1- اهداف تحقیق     ……………………………………………………………………………………………….79
4-2- یافته­های اصلی     ………………………………………………………………………………………………..76
4-3- روش کار و دوز داروهای مورد استفاده     …………………………………………………………………76
4-4- کورتیکوسترون به خاطرآوری حافظه­ها­ی دور و نزدیک را مختل می­کند     ………………………….77
4-5- کورتیکوسترون بازتثبیت حافظه­ها­ی دور و نزدیک را مختل می­کند   ………………………………78
4-6- پیشنهاد­ها     …………………………………………………………………………………………..79

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید