پایان نامه بررسی اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر به خاطر آوری و بازتثبیت حافظه های نزدیک و دور

купить Гарсон Нерюнгри

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه       …………………………………………………………………………….3
1-2- یادگیری و حافظه    ……………………………………………………………….4
1-3- انواع یادگیری     …………………………………………………………………………………………………………………….6
1-4- انواع حافظه       …………………………………………………………………………………………..6
1-4-1- حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت ……………………………………………………………7
1-4-1-1- رابطه بین دو نوع حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت   ……………………………..8
1-4-1-2- تفاوتهای حافظه کوتاه مدت و بلند مدت ……………………………………………….8
1-5- مراحل حافظه     ………………………………………………………9
1-6- ساختارهای مغزی دخیل در تشکیل حافظه اخباری و غیر اخباری   ………………………………….9
1-7- مکانیسم­های سلولی و مولکولی یادگیری و حافظه …………………………………..10
1-7-1- تغییرات مورفولوژیک   ……………………………………………………………..10
1-7- 2- تغییرات الکتروفیزیولوژیک   ……………………………………………………………………………..11
1-8- گلوکوکورتیکوئیدها       …………………………………………………………………….13
1-8- 1- گیرنده گلوکوکورتیکوئیدها     ……………………………………………………………….14
1-9- گلوکوکورتیکوئیدها و حافظه     ………………………………………………………14
1-10- اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر به خاطرآوری   …………………………………………………….15
1-11- مکانیزم بازتثبیت حافظه …………………………………………………………………………16
1-12- اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر بازتثبیت حافظه     …………………………………………16
1-13- مطالعات مشابه   ………………………………………………………………..17
فصل دوم
روش تحقیق و مواد 
2-1- حیوانات آزمایشگاهی     …………………………………………………………………………48
2-2- دارو­ها       ……………………………………………………………………..48
2-3- ابزار جمع آوری داده­ها   ………………………………………………………………..49
2-4- دستگاه احترازی غیر فعال (شاتل باک)  ………………………………………………50
2-5- آموزش و یادکیری در   دستگاه احترازی غیر فعال ……………………………………………………………51
2-6- آزمایش­ها     …………………………………………………………………………………………..51 
2-7- جامعه آماری و تعداد نمونه       …………………………………………….51 
فصل سوم
یافته­های تحقیق
3-1- اثرات تزریق کورتیکوسترون قبل از تست بخاطر آوری بر بخاطر آوری حافظه نزدیک   …………..64
3-2- اثرات تزریق   کورتیکوسترون قبل از تست بخاطر آوری بر بخاطر آوری حافظه دور ………………….64
3-3- اثرات تزریق کورتیکوسترون بعد از تست فعال سازی بر باز تثبیت حافظه نزدیک ………………..  66
3-4- اثرات تزریق   کورتیکوسترون بعد از تست فعال سازی بر باز تثبیت حافظه دور   ………………….66
  فصل چهارم
4-1- اهداف تحقیق     ……………………………………………………………………………………………….79
4-2- یافته­های اصلی     ………………………………………………………………………………………………..76
4-3- روش کار و دوز داروهای مورد استفاده     …………………………………………………………………76
4-4- کورتیکوسترون به خاطرآوری حافظه­ها­ی دور و نزدیک را مختل می­کند     ………………………….77
4-5- کورتیکوسترون بازتثبیت حافظه­ها­ی دور و نزدیک را مختل می­کند   ………………………………78
4-6- پیشنهاد­ها     …………………………………………………………………………………………..79

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پشتیبانی سایت :

info@jahandoc.com

یا تلگرام

    hamidisupport@