پایان نامه بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منحنی فرمان بهره­برداری سدها


دانشگـــاه آزاد اسلامــــی

واحد استهبان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته ی مهندسی عمران/ مهندسی آب

عنــــــوان :

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منحنی فرمان بهره­برداری سدها (مطالعه ی موردی سد دز)

استاد راهنما:

دکتـــــر علــی رضا مسّـــاح بــوانی

استـاد مشاور:

دکتــــــــر تــــورج سبـــزه‌واری

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
فصل اول: کلیّات 
1-1- مقدمه5
1-2- مفهوم تغییر اقلیم و اهمیت بررسی مدیریت مخزن سد5
1-3- ضرورت انجام تحقیق9
1-4- فرضیات تحقیق10
1-5- پرسش‌های اصلی تحقیق10
1-6- اهداف تحقیق10
فصل دوم : مروری بر تحقیقات پیشین 
2-1- مقدمه12
2-2- اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای هیدرولوژیکی و منابع آب12
2-3- اثر تغییر اقلیم بر عملکرد مخزن18
فصل سوّم : منطقه‌ی مورد مطالعه 
3-1 – مقدمه23
3 -2-منطقه مورد  مطالعه23
فصل چهارم : مواد و روش‌ها 
4-1- مقدمه28
4-2- آمار و اطلاعات مورد نیاز29
           الف

4-2-1- آمار و اطلاعات دوره پایه

29
4-2-1-1-  مشخصات مخزن سد دز34
4-2-2- آمار و اطلاعات دوره آتی37
4-2-2-1- بکارگیری نتایج مدل‌های گردش عمومی برای شبیه‌سازی شرایط دوره آتی37
4-2-2-2- سناریوهای اقلیمی و غیراقلیمی در دوره­های آتی41
4-3-روش انجام تحقیق44
4-3-1- ریز مقیاس نمایی خروجی‌های مدل‌های گردش عمومی47
4-3-1-1- الگوریتم مدلLARS-WG50
4-3-1-2 – تولید سناریوهای اقلیم روزانه آتی منطقه توسط مولد آب و هوای تصادفی LARS-WG52
4-3-2-  شبیه سازی بارش رواناب59
4-3-2-1-  مدل IHACRES59
4-3-3- شبیه‌سازی رواناب در دوره آتی63
4-4- بهینه سازی مخزن، برای تعیین منحنی فرمان63
4-4-1- مقدمه63
4-4-2- منحنی فرمان63
4-4-3- شبیه‌سازی بهره‌برداری از مخازن64
4-4-3-1- سامانه مخازن با اهداف تأمین نیاز برقابی69
4-4-4- بهینه سازی بهره برداری از مخازن70
4-4-4-1- قواعد بهره‌برداری از مخزن71
4-4-4-2- روش های بهینه سازی و برنامه ریزی تکاملی76
فصل پنجم : نتایج و بحث
5-1- مقدمه82
5-2- شبیه‌سازی بارش – رواناب83
5-3- ریز مقیاس نمایی داده‌های منطقه توسط مدلLARS-WG     84                       85
5-3-1- بررسی عملکرد مدل‌ Lars-WG در شبیه‌سازی و ریز مقیاس نمایی دما و بارندگی حوضه84
5-3-2-  بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر مولفه های اقلیمی86
ب

5-4- بررسی تأثیر پدیده تغییر اقلیم بر رواناب منطقه در دوره آتی

112
5-5–بهره‌برداری از مخزن113
فصل ششم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات 
6-1- مقدمه118
6-2- جمع‌بندی119
6-3- پیشنهادات121
فصل هفتم : فهرست منابع و مآخذ 

مقدمه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید