پایان نامه بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی


فهرست مطالب

عنوان  صفحه
چکیده1
مقدمه 3
فصل اول : کلیات  
1- 1 ساختمان پوست4
1-1-1 رو پوست4
1-1-2 میان پوست5
1-1-3 زیر پوست6
1-1-4 خونرسانی پوست6
1-1-5 فیزیولوژی پوست6
1- 2 تعریف زخم9
1-2-1 انواع زخم های حاد10
1-2-2 فازهای ترمیم زخم های حاد11
1-2-3 انواع التیام زخم ها14
1-2-4 استحکام زخم15
1-2- 5 فاکتورهای موثر درالتیام زخم16
1-2-6عوارض ترمیم زخم21
1-2-7 زخم های مزمن21
1-2-8 مکانیسم های ترمیم زخم های مزمن22
1-2-9 بررسی فیزیکی زخم های مزمن22
1-3-10 انواع زخم های مزمن22
1-3-11 مراقبت از زخم های مزمن28
1-2-12 نکات اختصاصی زخم های مزمن29
1-3 باکتری های پروبیوتیک35
1-3-1 تاریخچه پیشرفت علم پروبیوتیک36
1-3-2 منشاء پروبیوتیک ها37
1-3-3 اثرات درمانی و پیشگیری کننده پروبیوتیک ها38
1-4 مروری برتحقیقات گذشته 45
فصل دوم : وسایل – مواد وروش ها  
2-1 وسایل46
2-2 دستگاه ها49
2-3 مواد وداروهای مورد مصرف50
2-4 حیوانات51
2-5 روش کار51
2-5-1 روش تهیه پماد52
2-5-2 آماده کردن مواد بیهوشی53
2-5-3 روش ایجاد زخم پوستی53
2-5-4 به هوش آمدن دوباره رت ها54
2-5-5 تقسیم بندی گروه های آزمایشی55
2-5-6 روش اندازه گیری سطح زخم55
2-5-7 نحوه مطالعه بافت شناسی56
2-5-8 روش تهیه چسب آلبومین می یر57
2-5-9 روش تهیه اسید الکل58
2-5-10 روش تهیه فیکساتیوبوئن58
2-5-11 تثبیت نمونه59
2-5-12 آب گیری59
2-5-13 الکل گیری یا شفاف کردن60
2-5-14 نفوذ دادن پارافین60
2-5-15 قالب گیری61
2-5-16 حذف پارافین اضافی و برش گیری61
2-5-17 انتقال نمونه روی لام61
1-5-18رنگ آمیزی61
2-5-19 چسباندن لامل63
2-6 آنالیز داده ها 64

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید