پایان نامه بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران


پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی علوم اقتصادی

موضوع:

بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

امروزه از گزینه تحریم به عنوان مکانیسم و ابزاری برای تعقیب اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می گردد. اساسا تحریم از سوی کشورهایی اعمال می گردد که در ساختار نظام بین الملل دارای ثبات هژمونیک باشند. قراین و نشانگان موجود بر رفتار دیپلماتیک کشورهای دارای ثبات هژمون، حکایت از این مسئله دارد که اعمال تحریم از میان گزینه های تنبیهی می تواند بیشترین اثر بخشی را در تعقیب سیاست خارجی کشورها داشته باشد. چنین نشانگانی را می توان در رفتار سیاست خارجی کشورهای دارای هژمون، مانند آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. مسئله آن است که این گزینه در میان مکانیسم های دیگر تنبیهی، دارای ابعاد گوناگونی است. بر این اساس مطلب حاضر تلاش دارد تا ضمن بررسی الگوهای رفتاری سیاست خارجی دولت های مختلف آمریکا در قبال ایران، تاثیر تحریم های وارده بر کشور را از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار دهد.

کلید واژگان:

جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، متحدان غربی آمریکا، تحریم، حقوق بین الملل،

                                                         فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اولکلیات تحقیق 
1-1- مقدمه:2
2-1- بیان مسئله:4
3-1- اهداف تحقیق:8
1-3-1- هدف اصلی:8
2-3-1- اهداف فرعی:8
4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق:8
5-1- فرضیات تحقیق:9
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق:9
2-5-1- فرضیات فرعی:9
6-1- سوالات تحقیق:9
1-6-1- سوال اصلی تحقیق:9
2-6-1- سوالات فرعی:9
  

            فصل دوم

        ادبیات و پیشینه تحقیق

 
1-2- مقدمه:12
2-2- تعریف تحریم اقتصادی و انواع آن17
3-2- تاریخچه تحریم های اقتصادی در دنیا:18
4-2- تحریم علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی:19
 1-4-2- تحریم های اعمال شده توسط آمریکا بر ایران19
 2-4-2- تحریم های سازمان ملل:21
5-2- اثرات اقتصادی تحریم سازمان ملل:22
1-5-2- اثر بر بخش های اقتصادی:22
1-1-5-2-  اثر بر بخش صنعت:22
2-1-5-2- اثر بر بخش کشاورزی:24
3-1-5-2- اثر بر بخش سیستم مالی:24
4-1-5-2- اثر بر بخش خدمات:25
 5-1-5-2- بخش بازرگانی:25
2-5-2-اثربر متغییرهای کلان اقتصادی26
1-2-5-2- تورم:26
2-2-5-2- بیکاری:27
3-2-5-2- سرمایه گذاری:27
4-2-5-2- رشد اقتصادی:28
5-2-5-2- حجم تجاری و تراز بازرگانی28
6-2-5-2- نر خ ارز و ذخایر ارزی28
3-5-2- اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت:29
1-3-5-2- اثرات کوتاه مدت:29
2-3-5-2- اثرات میان مدت:29
3-3-5-2- اثرات بلند مدت:29
6-2- اثرات تحریم در ایران30
1-6-2-آثار تحریم بر هدفمندی یارانه‌ها30
2-6-2- شاید تحریم‌ها به داد تولید برسند30
3-6-2- 30 کشتی، بلاتکلیف روی آب31
4-6-2- تحریم‌ها بی‌اثر است31
5-6-2- تورم و نرخ رشد پایین، نتیجه تحریم32
6-6-2-  تاثیر تحریم‌ها، هم روانی هم واقعی32
7-6-2- تحریم های بین المللی ؛ ناقض حق توسعه33
7-2- تحریم از نگاهی دیگر35
8-2- راههای مقابله با  تحریم های  اخیر سازمان ملل:46
9-2- موفقیت، شکست و هزینه کل آثار تحریم بر ایران48
10-2- بررسی آثار تحریم اقتصادی علیه ایران52
1-10-2- بررسی تأثیرات تحریم اقتصادی بر بخش انرژی52
2-10-2- بررسی اثرهای تحریم در بخش تجارت کالا57
3-10-2- بررسی تاثیرات تحریم اقتصادی بر نظام بانکی ایران62
11-2- مبانی نظری و پیشینه64
فصل سومروش تحقیق 
1-3- روش تحقیق:69
2-3- جامعه آماری و نمونه آماری69
3-3- ابزار اندازه گیری و جمع‌آوری اطلاعات71
4-3- تهیه مقیاس لیکرت 72
5-3- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)73
6-3- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)73
7-3- روش های آماری مورد استفاده 74
1-7-3- آمار استنباطی و آمار توصیفی 74
8-2- آزمون آماری و تخمین آماری 75
9-3- جدول زمان‏ بندی (Time Table)76
فصل چهارمنتیجه گیری و پیشنهادات 
1-4- نتیجه گیری:78
2-4- پیشنهادات:85
منابع و مآخذ89

مقدمه:

از نگاه رهبران واشنگتن و مقامات همسو با آن، جمهوری اسلامی ایران خطرناک ترین مخالفی است که ایالات متحده با آن روبرو است. در این راستا آنان بر این باورند که روندها و فرآیندهای سیاسی و امنیتی ایران ماهیت گیج کننده داشته است و در دوره های طولانی، این کشور محور انتقام مردم خاورمیانه از آمریکا بوده است. از نگاه این رهبران، مقامات جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده اند تا هر چیزی که آمریکا در صدد انجام آن است را بلوکه کنند، چرا که این تلاش ها متعلق به ایالات متحده آمریکا بوده است (pollac,Kenneth and other:2009:1). چنین نشانگانی بر الگوهای رفتاری مقامات جمهوری اسلامی ایران آن هم به زعم رهبران غرب و مشخصا آمریکا موجب چرخش بنیادین رفتار سیاست خارجی نسبت به ایران گردید و زمینه را برای تشدید خصومت در سیاست اعلامی ایران و آمریکا فراهم آورد. برای نمونه رفتار سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش  بر اساس جلوه هایی از ایده آلیسم آمریکایی در صدد مقابله با هر گونه تهدید بالقوه و بالفعل انجام پذیرفت. ایران در لیست کشور های محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود سازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه، در اولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش ادامه یافت، هر چند که در این دوران رویکرد های انتقادی زیادی نسبت به سیاست خارجی بوش در برخورد با ایران وجود داشت (pollac,Kenneth and other ,2009: 3-4).

نشانگان رویکرد انتقادی رفتار سیاست خارجی بوش را می توان در کتاب هایی چون: “معمای ایرانی: منازعه ایران و آمریکا” اثر کنث پولاک، “بانوی وزیر” اثر مادلین آلبرایت و کتاب “زندگی من” اثر بیل کلینتون رد جویی کرد. تمامی آثار یاد شده ماهیت انتقادی نسبت به سیاست خارجی آمریکا در برخورد با ایران داشته است. مزید بر آن در سال ۲۰۰۴ شورای روابط خارجی آمریکا کتابی را با مشارکت زبیگنیو برژنسیکی و رابرت گیتس با عنوان” ایران: زمانی برای ارائه رهیافت جدید” منتشر نمود. در تمام موارد یاد شده الگوی تهاجمی در رفتار سیاست خارجی آمریکا به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که کارگزاران جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به ضرورت های تعامل با ایران رویکرد همکاری جویانه ای را اتخاذ نکرده اند. این امر ناشی از فقدان ابتکار عمل تلقی گردیده و سیاست آمریکا را با انتقاد موجه ساخت (متقی،۱۳۸۸: ۶۱).

متعاقب این رویکرد انتقادی  و مشخصاً از سال ۲۰۰۶ به بعد زمینه برای تغییر در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران فراهم شد. دموکرات ها در شورای روابط خارجی و همچنین در کنگره آمریکا تلاش های زیادی برای دگرگونی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به اروپا روسیه و ایران به انجام رساندند. به عبارت دیگر آنها بر این اعتقاد بودند که رفتار تهاجمی مخاطرات زیادی را برای امنیت و منافع ملی آمریکا ایجاد خواهد کرد. در این دوران مقالات متعددی درباره چگونگی برخورد با ایران منتشر شد. گزارش رابرت گیتس و برژنسیکی با عنوان “زمان مناسب برای رهیافتی جدید در برابر ایران” را می توان زمینه ای برای تغییر در رهیافت سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران دانست. دراین ارتباط، علاقه گروه های متعددی برای بازسازی روابط آمریکا و ایران منعکس گردید (Robert Gates And Zbigniew Brezezinki: 2004).

انعکاس این رویکرد را می توان در الگوهای رفتاری سیاست خارجی در دوران اوباما نیز مشاهده کرد. در این راستا باراک اوباما نیز یکی از حوزه های سیاست تغییر خود را متوجه جمهوری اسلامی ایران نمود. الگوهای رفتاری سیاست خارجی دوران اوباما، متضمن اتخاذ رویکرد جدیدی در رفتار با ایران بود. در این دوره مولفه های چون مطلوبیت گزینه پاداش و مشوق های اقثصادی، مطلوبیت گزینه دیپلماسی و گفتگو، گزینه ترغیب ایران، گزینه ترغیب درباره فناوری و انرژی هسته ای، گزینه ترغیب درباره تضمین های امنیتی و گزینه ترغیب درباره محرک های سیاسی در جهت همکاری با ایران در دستور کار قرار گرفت. اما واقعیت های موجود نشان داد که این گونه تغییرات، تاثیر چندانی در سیاست عملی و رفتار ایران بر جای نگذاشت. بنابراین در چرخشی بنیادین مکانیسم ها و سیاست های تنبیهی در مواجهه با ایران در اولویت قرار گرفت. این مکانیسم ها با الگوهای جدید در جهت تنبیه ایران تمهید یافت. در این راستا الگوی متقاعد سازی ایران با شاخصه هایی چون: عدم امتناع از همکاری و اغوای ایران، الگوی نظامی با شاخص هایی چون: اشغال نظامی ایران، حمله هوایی علیه تاسیسات هسته ای و حمله هوایی نیابتی، الگوی براندازی و تغییر رژیم با شاخصه هایی چون: انقلاب مخملی، الهام بخشی شورش های اجتماعی، کودتای نظامی، الگوی بازدارندگی با شاخصه هایی چون: به کار گیری گزینه مهار و سد نفوذ و نهایتا الگوی تحریم به کار گرفته شد (متقی،۱۳۸۸: ۸۶).

در این راستا، ادبیات سیاسی به کار گرفته شده از سوی دولت بوش و اوباما و همچنین سیاست اعلامی آمریکا در سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که آمریکایی ها جز تحریم تمایل چندانی برای بهره گیری از گزینه های نظامی و سایر گزینه ها ندارند، اما در عین حال تلاش دارند تا از الگوها و ابزارهایی بهره مند شوند که زمینه های تغییر در سیاست خارجی و الگوی های رفتاری ایران را به وجود آورد. در این ارتباط دستگاه سیاست خارجی آمریکا را باور بر این است که آیا تهدید و کاربرد تحریم های اقتصادی و اقدامات دیپلماتیک علیه ایران می تواند جمهوری اسلامی را به سمت تغییر در رفتار های خود بر اساس خواستها و انتظارات نظام بین الملل سوق دهد؟ از سوی دیگر آمریکایی ها چگونه می توانند سایر بازیگران به ویژه قدرت های بزرگ را متقاعد کنند که با آمریکا در اجرای سیاست تحریم وتهدید به تحریم مشارکت نمایند؟

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد