پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی


دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی عمران- سازه

 بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی بتن مسلح

 استاد راهنما

دکتر محمود رضا بنان

 

چکیده

به منظور تخمین ظرفیت ساختمان­ها، استفاده از روش های استاتیکی بجای روش دینامیکی افزاینده بسیار راحت تر و کم هزینه تر خواهد بود. روش دینامیکی افزاینده هر چند جواب های دقیق تر و نزدیک تری به رفتار واقعی سازه می دهد، پر هزینه بودن و زمان مند بودن میل به استفاده از روش های استاتیکی را برای تخمین ظرفیت افزایش داده است. در روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی، مبنای روش بر این اساس است که رفتار سازه توسط مود اول کنترل می­شود و نیز شکل سازه پس از تسلیم ثابت باقی می­ماند که هر دو این فرض ها تقریبی می­باشند، روش MPA (ترکیب مودها)، با استفاده از تئوری دینامیک سازه ها، اثر مودهای بالاتر را در نظر می­گیرد. تحقیقات گذشته حاکی از این است که این روش در قیاس با روش های دیگر از جمله روش های FEMA-440، نتایج بهتری ارایه می دهد. از دیگر روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی، روش جابجایی – محور(DPA) است که اساس آن بر فرض بارگذاری توسط جابجایی استوار است. این روش نیز بدلیل استفاده از مود های بالاتر در ناحیه پس از تسلیم همپوشانی خوبی با روش دینامیکی افزاینده دارد.

هدف از این پژوهش ارزیابی دقت روش MPA و DPA در تخمین ظرفیت لرزه ای سازه های منظم و مقایسه نتایج با مقادیر حاصل از تحلیل دینامیکی افزاینده غیر خطی می باشد. برای این منظور تعدادی قاب بتنی منظم ، مورد تحلیل استاتیکی غیر خطی معادل(MPA)  و (DPA) و تحلیل دینامیکی افزاینده قرار گرفتند. در طی انجام این تحلیل ها، پاسخ های کلی و موضعی سازه ها حاصل از تحلیل های استاتیکی غیر خطی معادل و تحلیل دینامیکی افزاینده باهم مقایسه می­شوند. پاسخ ها شامل جابجایی بام، جابجایی نسبی طبقات، برش پایه، محل تشکیل مفصل پلاستیک و شاخص آسیب قاب می باشند. پس از انجام تحلیل ها، دسته بندی و ارایه نتایج آماری برای پارامتر های مختلف پاسخ سازه ها، کنترل تطابق یا عدم تطابق پاسخ تحلیل ها و تحلیل نتایج از جمله کارهایی است که برای رسیدن به نتیجه گیری انجام شده است. با توجه به پاسخ های هر یک از روش ها، می توان به این نتیجه رسید که روش مودال در پاسخ های جابجایی دقت و همبستگی بالاتری دارند حال آنکه روش جابجایی – محور در پاسخ های نیرو نتایج مطلوب تری دارد. هر دو روش در تعیین میزان خرابی و آسیب قاب با خطاهای قابل ملاحظه ای همراه است.

عنوان                                          صفحه

فصل اول.. 1

نگاهی کلی به روش های آنالیز غیر خطی و مروری بر تحقیقات انجام شده 2

1-1-پیشگفتار 2

1-2-نگاه کلی به روشهای تحلیل غیر خطی سازه ها 4

1-2-1: مدل سازی.. 6

1-2-2:مشخصات زمین لرزه 8

1-2-3: گزینه های تحلیل غیر الاستیک… 8

1-2-3-1: تحلیل دینامیکی غیر خطی.. 9

1-2-3-2: تحلیل دینامیکی مدل ساده شده به چند درجه آزادی معادل (MDOF) 10

1-2-3-3: تحلیل دینامیکی با مدل ساده شده به یک درجه آزادی معادل (SDOF) 10

1-2-3-4: تحلیل استاتیکی غیرخطی معادل(ENSP) 11

1-2-4: تاریخچه روش های استاتیکی غیر خطی و دینامیکی افزاینده 12

1-2-4-1:تحقیقات انجام شده بر روی روش مودال.. 13

1-2-4-2: تحقیقات انجام شده بر روی روش جا بجایی- محور 18

1-2-4-3:تحقیقات انجام شده بر روی روش آنالیز دینامیکی افزاینده 23

1-2-4-4:تحقیقات انجام شده بر روی آنالیز ظرفیت… 34

1-2-4-5: روش طیف ظرفیت (Capacity Spectrum Method) 39

1-2-4-6: روش ضرایب… 40

1-2-4-7: روش N2. 40

1-2-4-8: شکل توزیع بار جانبی در ارتفاع ساختمان.. 41

1-2-5: بررسی کلی آیین نامه های مختلف… 44

1-2-5-1: آیین نامه FEMA356 [10] 44

1-2-5-2: آیین نامه Eurocode 8 [12] 45

1-2-5-3: آیین نامه ATC 40 [4] 45

1-2-5-4: آیین نامه BSL 2000 [29] 45

1-3: بیان مسأله و هدف تحقیق.. 46

1-4: روند دستیابی به هدف تحقیق.. 47

1- 5 : خلاصه فصل.. 49

فصل دوم. 51

تحلیل استاتیکی غیرخطی معادل ودینامیکی افزاینده 52

2-1: پیشگفتار 52

2-2: شرح روش تحلیل استاتیکی غیرخطی معادل.. 53

2-3: روش ترکیب مودها و مبانی تئوری مسئله[15] 57

2-3-1: مبانی تئوری مسئله. 57

2-3-2: خلاصه روش تحلیل ترکیب مودها 58

2-4:روش بارافزون بر اساس جا بجایی.. 60

2-4-1:خلاصه روش جابجایی-محور 61

2-6:  IDA و آنالیز استاتیکی غیرخطی.. 69

2-7:روش انجام آنالیز های ظرفیت… 71

2-8 : خلاصه فصل.. 76

فصل سوم. 77

مشخصات قاب های انتخاب شده برای تحلیلهای غیرخطی.. 78

3-1: پیشگفتار 78

3-2: رفتار قابهای خمشی.. 78

3-3: مفصل پلاستیک در قاب های خمشی.. 80

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید