پایان نامه بررسی آموزش کارآفرینی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه


۳ انواع کارآفرینی

بررسی ادبیات کارآفرینی نشان می دهد که مباحث مربوط به انواع کارآفرینی، عموماً پس از وارد شدن کارآفرینی به حوزه مدیریت و سازمان در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مطرح شده اند. برای کارآفرینی تقسیم بندی های متفاوتی شده است که هر یک بر حسب نوع دیدگاه و انتظارات مد نظر از کارآفرینی حائز اهمیت می باشند. مروری اجمالی بر انواع این تقسیم بندی ها به شرح زیر می باشد:

 

۲-۲-۳-۱ تقسیم بندی کارآفرینی بر حسب مبنای کار

کارآفرینی تکنولوژیک ( مبتنی بر تکنولوژی): طبق تعریف فرآیندی است که با شکل گیری یک ایده علمی و یا تکنولوژیک آغاز می شود و با تکیه بر دانش فنی جدید و قابل تأمین از داخل و خارج کشور به ایجاد یک شرکت تکنولوژی محور جدید در کشور منتهی می گردد. بنگاه هایی که به این ترتیب شکل می گیرند، میتوانند کوچک، متوسط و یا بزرگ باشند.

کارآفرینی غیر تکنولوژیک: تأسیس بنگاه ها و موسسات جدیدی که تکنولوژی در آنها نقش ثانویه بازی می کند، بیشترین بنگاه های خدماتی از این دسته می باشند (ملکی فر، ۱۳۸۵، ۲۰).

 

۲-۲-۳-۲ تقسیم بندی کارآفرینی بر حسب ماهیت

کارآفرینی سخت: تأسیس بنگاه های تولیدی جدید با تکنولوژی های سخت که محصول آنها یک کالا یا فرآورده مادی باشد. کلیه بنگاه های صنعتی در این گروه قرار می گیرند. این نوع کارآفرینی غالباً سرمایه بر و دیر بازده است.

کارآفرینی نرم: تأسیس بنگاه های جدیدی است که با تکنولوژی های نرم سر و کار داشته و محصول آنها از نوع خدمات باشد. این نوع کارآفرینی اغلب زود بازده است و شرط اصلی موفقیت آن نیز وجود نیروی انسانی ماهر و مناسب است (ملکی فر، ۱۳۸۵، ۲۱). نکته مهم اینکه به نظر اغلب آینده شناسان، اقتصاد در حال گذار به کارآفرینی های نرم است و دیگر عصر کارآفرینی های سخت سپری شده است، زیرا کارآفرینی های نرم موتور توسعه جوامع در هزاره سوم شناخته می شوند (ملکی فر، ۱۳۸۵، ص ۲۳).

۲-۲-۳ -۳ تقسیم بندی کارآفرینی بر حسب مقیاس

خود اشتغالی: ایجاد کسب و کار های تک نفره،

شرکت های میکرو: ایجاد کسب و کار هایی که تعداد کارکنان در آنها بین ۱ تا ۹ نفر باشد.

شرکت های کوچک: ایجاد کسب و کارهای جدیدی که تعداد کارکنان در آنها بین ۱۰ تاذ ۴۹ نفر باشد.

شرکت های متوسط: ایجاد کسب و کار های جدیدی که تعداد کارکنان در آنها بین ۵۰ تا ۲۴۹ نفر باشد.

شرکت های بزرگ: ایجاد کسب و کارهایی که تعداد کارکنان در آنها بیشتر از ۲۵۰ نفر باشد (ملکی فر، ۱۳۸۵، ۲۲).

 

۲-۲-۳-۴ تقسیم بندی کارآفرینی بر حسب مضمون

کارآفرینی سیاسی: ایجاد شرکتها و سازمان های جدید که هدف آنها تقویت بنیان دفاعی و امنیتی کشور باشد ( به طور خاص، ایجاد صنایع دفاعی )

کارآفرینی اقتصادی- تجاری: ایجاد بنگاه های جدیدی که هدف اصلی آنها سود آوری اقتصادی باشد (بنگاه های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی)

کارآفرینی آموزشی: ایجاد موسسه ها و یا واحد های جدیدی که هدف محوری آنها گسترش و ارتقای امر آموزش باشد، این موسسه ها و واحد ها می توانند اهداف اقتصادی نیز داشته باشند.

کارآفرینی فرهنگی: ایجاد شرکت ها و واحد هایی که هدف محوری آنها گسترش و ارتقاء امر فرهنگ باشد، این کارآفرینی ها عموماً در شاخه صنعتی قرار می گیرند.

کارآفرینی فکری: ایجاد مراکز یا موسساتی که با هدف افزایش توان فکری جامعه تأسیس می شوند. کانون های تفکر (اتاق فکر) در این گروه قرار می گیرند که می توانند دولتی، خصوصی و یا عام المنفعه باشند.

کارآفرینی بهداشتی: ایجاد موسسه ها و یا واحد های جدیدی که هدف محوری آنها ارتقای سلامت و بهداشت عمومی جامعه باشد (تأسیس مطب، بیمارستان، آزمایشگاه ها و…..) (ملکی فر، ۱۳۸۵، ۱۸-۱۹).

 

۲-۲-۳-۵ تقسیم بندی کارآفرینی بر مبنای سیستم و سطح فعالیت کارآفرینان

این تقسیم بندی بیشتر مورد توجه اهالی حوزه مدیریت می باشند، و به طور کلی شامل:

کارآفرینی مستقل ( کارآفرینان شخصی- در قالب افراد آزاد غیر وابسته به سازمان)

کارآفرینی آزاد (مستقل)، مبنای کلیه فعالیت های کارآفرینی است. در واقع، منظور از کارآفرینی مستقل،

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل