پایان نامه «بررسی آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های مبتلا به ایدز


دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

رساله جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

عنوان:

«بررسی آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های مبتلا به ایدز و واکنشهای آنان»

(مطالعه موردی مرکز بهداشت غرب تهران)

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر سعیدی

استاد مشاور:

دکتر علی شکوری

دانشجو:

 

***********برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

رساله حاضر مطالعه ای کیفی درباره آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های دچار این آسیب می باشد که در آن بر اساس دیدگاههای نظری و رویکردهای مفهومی موجود درباره آسیب های این پدیده اجتماعی در سطح خانواده یا خانوار و همچنین واکنش ها و سازوکارهای مورد استفاده جهت مقابله با این آثار سعی شده این موضوعات در مورد برخی خانواده های دچار اچ آی وی/ایدز در ایران بررسی گردند. هدف اصلی این رساله بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ایدز بر افراد و خانواده های مبتلا در ایران است، هرچند برخی موارد مطالعه در مرحله اچ آی وی قرار داشتند. در این مطالعه سعی شده با استفاده از «مصاحبه های عمیق» داده های کیفی درباره موضوع مورد بررسی گردآوری شود. یافته های کیفی ما این موضوع را تایید می نمایند که افراد مبتلا به ایدز متاثر و رنجور از آثار بیماری می باشند. مصاحبه های عمیق صورت گرفته با افراد مبتلا به ایدز بطور هماهنگی بدین موضوع اشاره دارند که در مقایسه با پیامدهای سوء فیزیکی، تنهایی و انزوای ناشی از بیماری موجب آزار و رنجش افزونتر افراد و خانواده های مبتلا می شود. این موضوع بیانگر اینست که اعضای این گروه از خانواده ها در معرض ریسک کاهش فزاینده روابط اجتماعی شان بصورت پایدار می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

کلیدواژه ها: «ایدز، اچ آی وی، بیماری، ریسک، خانواده های مبتلا به اچ آی وی/ایدز، آثار سوء و پیامدها، آسیب، واکنشها و سازوکارهای مورد استفاده خانواده ها»

                           

 

                                                                         فهرست مطالب

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

             چکیده

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1          کلیات تحقیق                                                                                     1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 مقدمه 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 طرح و بیان مسئله 4

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3 ضرورت و اهمیت انجام مطالعه 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4 سئوالات اصلی مطالعه 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5 اهداف مطالعه 7

………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….

 1. 6 اچ آی وی/ایدز درایران 8

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 6. 1 افراد و گروههای در معرض خطر آلودگی بهHIV در ایران 8

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 6. 2 آمارهای مربوط به اچ آی وی/ایدز در ایران و جهان                             9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 2. 1 آمار مربوط به موارد شناخته شده اچ آی وی/ایدز بصورت سالانه در ایران  9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 2. 2 توزیع جغرافیایی اچ آی وی/ایدز در ایران    12

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 2. 3 راههای عمده انتقال اچ آی وی در ایران      12

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 2. 4 آمارهای مربوط به اچ آی وی/ایدز در جهان 14

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 3 کلینیک های مثلثی                      14

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 4 کلینیک مثلثی مر کز بهداشت غرب تهران(والفجر) 15

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 5 راجع به PLWHA در ایران 16

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 7NGOs  و نقش آن در کنترل اچ آی وی/ایدز و آسیبهای آن                                   17

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2         چارچوب مفهومی و نظری                                                                     20

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 تعریف مفاهیم و متغیرها                                             21

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 اچ آی وی/ایدز، اثرات و ابعاد آن                                                           24

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3 سطوح آسیب پذیر در برابر اچ آی وی/ایدز 25

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4 اچ آی وی/ایدز و اثرات آن بر خانواده 26

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5 سه حوزه اصلی اثر ایدز بر خانواده 28

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 6 تاثیر بر اشتغال و درآمد 28

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 7 هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ایدز 29

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 8 انحراف 31

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 9 نظریه برچسب 32

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 10 انگ اجتماعی 33

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 11 تبعیض                        33

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12 سردرگمی                      34

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 13 تغییر نوع روابط اجتماعی 35

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 14 مولفه های موثر بر آسیب پذیری خانواده های درگیر اچ آی وی/اید    36

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 15 واکنش در برابر ایدز 38

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 15. 1 مدل تصمیم گیری اقتصادی خانواده 38

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 15. 2 پیوندها و حمایتهای اجتماعی 40

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 16 پیشینه تحقیق              41

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17 تجربه ایدز در سایر کشورها                           48

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 1 جوامع در حال توسعه                                        48

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 1. 1 تجربه آفریقا 48

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 1. 2 جنوب و جنوب شرق آسیا 50

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 1. 3 سایر جوامع در حال توسعه 52

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 2 جوامع توسعه یافته 53

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 2. 1 آمریکای شمالی، اروپای غربی و مرکزی 53

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 18 فرضیات مطالعه 56

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3             روش تحقیق                                                                                  57

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 چرایی انتخاب روش کیفی 58

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 روش تحقیق کیفی 59

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3 روش های بررسی «آسیب» 60

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4 مسائل روش شناختی 63

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5 بررسی اعتبار در مطالعه 64

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 6 تکنیک جمع آوری داده ها 65

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 7 ملاحظات مورد توجه در انجام مصاحبه ها 67

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 8 جامعه مورد مطالعه 68

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 9 واحد تحلیل 68

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 10 تعداد موارد مطالعه               69

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 11 انتخاب موارد                                 69

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12 کلیات روش کیفی مورد استفاده                                            70

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12. 1 ملاحظات مربوط به نمونه گیری 71

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12. 2 مشاهدات و تجارب محقق در انجام پژوهش 71

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12. 3 تجربیاتی مربوط به مصاحبه با مبتلایان به ایدز 72

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4            ارائه یافته ها (گزارش داده های کیفی)                                                    73

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 مقوله بندی 74

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 ویژگیهای زمینه ای، اقتصادی و اجتماعی خانواده های مبتلا به اچ آی وی/ایدز 75

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3 آثار سوء ایدز 81

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 1 اثر ایدز بر روی اشتغال                                                                          81

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 1. 1 پیامدهای از دست دادن شغل در بین خانواده های مبتلا 83

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 1. 2 از دست دادن و یا کاهش درآمد 83

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 1. 3 سایر پیامدهای از دست دادن شغل یا درآمد 85

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 2 هزینه درمان (کنترل) ایدز             86

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 2. 1هزینه دارو، آزمایش و ویزیت پزشکان         86

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 2. 2هزینه تغذیه در رابطه با ایدز       88

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 3 هزینه رفت و آمد          89

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4 طرد،بدنامی،تبعیض و محرومیت از خدمات نسبت به خانواده های دچار ایدز       91

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 1تغییرات رفتاری در میان اعضاء خانواده و همچنین خانواده گسترده،آشنایان، دوستان 92

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 2طرد       93

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 3انگ و بدنامی            95

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 4ایدز و انحراف (آیا ایدز می تواند بعنوان یک انحراف اجتماعی تلفی گردد؟)       95

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 5تبعیض               98

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 6پنهان کردن موضوع ایدز            105

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 7تاثیر بر روحیه افراد مبتلا              107

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 5 اثر ایدز بر کارکرد خانواده                              108

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 5. 1ممانعت از تحقق کارکردهای افراد مبتلا به ایدز در خانواده         108

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 5. 2مشغول ساختن و عدم رسیدگی به امور اعضای خانواده 109

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 5. 3انسجام خانواده 110

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 6 اثر بر روابط خانواده                                                                111

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 6. 1 کاهش روابط اجتماعی از سوی مبتلا 111

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 6. 2 قطع روابط و فعالیت های سابق مبتلا ناشی از ترس از انتقال ایدز          111

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 7 سردرگمی                                                                                      112

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 8 بیوه گی                       115

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4 اطلاعات توصیفی خانواده های مورد مطالعه              118

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 1 وضعیت معیشتی خانواده های مبتلا                     118

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 2 ویژگیهای زمینه ای خانواده های مورد مطالعه 119

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 3 زمان سپری شده از ابتلای عضو/اعضاء خانواده              120

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 4 وضعیت اشتغال در میان اعضای خانواده 120

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 5 اطلاعات مربوط به سرپرست خانواده ها         121

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 6 اطلاعات مربوط به منابع درآمدی خانواده های اچ آی وی/ایدز        122

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5 واکنشها‏‏ و سازوکارهای مورد استفاده خانواده های اچ آی وی/ایدز در مقابله با ایدز 123

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 1 حمایت های اجتماعی از خانواده های اچ آی وی/ایدز                   123

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 1. 1 حمایت از طریق منابع غیر رسمی           124

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 1. 2 حمایت از طریق منابع رسمی                      126

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 1. 3 وابستگی رفاهی 128

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 2 استقراض 130

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 3 پس انداز                        132

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 4 سرمایه گذاری                     134

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 5 دارائی                      134

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 6 بیمه های اجتماعی                                    135

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

جمع بندی                                                                                         136

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5           نتیجه گیری                                                                                   138

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 نتیجه گیری                                                         139

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 پیشنهادات                                                                           144

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

             منابع و مآخذ                                                                                  146

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

             پیوست ها

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

پیوست1- مراکز فعال در زمینه اچ آی وی/ایدز

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Abstract            

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید