پایان نامه بررسی آثار انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات تهران


فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات طرح

مقدمه…………………………………………………………………………………………… 12

بیان مسئله …………………………………………………………………………………….. 14

اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………….. 16

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………17

سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………..18

فرضیه هاب تحقیق ……………………………………………………………………………. 18

تعریف مفهومی وعملیاتی واژه ها …………………………………………………………18

*فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه ……………………………………………………………………………………………20

بخش اول: اخبار جنایی……………………………………………………………………….21

مفهوم جرم و جنایت…………………………………………………………………………. 21

کارکردهای رسانه های جمعی ………………………………………………………….. 21

مفهوم و ماهیت خبر …………………………………………………………………………23         

اخبار و تاثیر گذاری آن…………………………………………………………………….24

معیارهای گزینش اخبار جنایی……………………………………………………….   27 

بخش دوم:فرایند تاثیرگذاری رسانه ها

گونه شناسی نظریه های تاثیر رسانه ای………………………………………..  31

نظریه گلوله………………………………………………………………………………. 32

الگوی اثرهای محدود…………………………………………………………………. 33

نظریه کاشت …………………………………………………………………………….34

مک لوهان و جبرگرایی رسانه ای ……………………………………………………. 36

مارپیچ سکوت ……………………………………………………………………………..38

نظریه برجسته سازی …………………………………………………………………… 39

نظریه شکاف آگاهی ………………………………………………………………….. 40

نظریه های ترکیبی ……………………………………………………………………  40

رویکرد های نظری به جرم و رسانه ………………………………………………. 44

بخش سوم:انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات

نقش مطبوعات ……………………………………………………………………..45

معیار ها و انگیزه های طرفداران انعکاس اخبار جنایی……………………………45

واقع گرایی ……………………………………………………………………………. 46

 منع وترس ………………………………………………………………………….. 46

اطلاع رسانی در نتیجه افزایش یافتن سطح هوشیاری ……………………….. 50

آزادی مطبوعات و حق نظارت افکار عمومی بر کلیه حوادث …………………. 51

 نتیجه گیری نهایی و نظریات طرفداران انتشار اخبار جنایی ……………….51

معیارها و انگیزه های مخالفین انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات ……………. 55

 ادبیات جرم و جنایت “سیاه” ………………………………………………………56

تلقین وتقلید …………………………………………………………………………57

 آموزش شیوه ها …………………………………………………………………. 63

تشدید احساس ناامنی در افکار عمومی ……………………………………….. 65

 قهرمان پروری و ایجاد حس شهرت طلبی ……………………………………. 67

 عادی جلوه دادن جنایت و بی تفاوتی افراد نسبت به آن …………………… 69

 اختلال در امر دادرسی و تاثیر بر رای دادگاه ……………………………….. 70

تاثیرات منفی اخبار جنایی بر روی کودکان و نوجوانان و جوانان ……………71

 جمع بندی نظرات مخالفان انتشار اخبار جنایی …………………………..  73

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………… 74

مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………… 76

*فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………… 78

 روش تحقیق ………………………………………………………………….. 78

 جامعه آماری …………………………………………………………………… 78

 حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………… 78

 ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………….. 79

روایی پرسشنامه  ………………………………………………………………. 79    

 پایایی پرسشنامه  ……………………………………………………………..79          

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………… 80

*فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه ……………………………………………………………………………… 82

 ویژگیهای جمعیت شناسی نمونه ……………………………………………….83

تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه………………………………………………..88

 آزمون فرضیات …………………………………………………………………… 112

*فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری                                 

بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………..122   

پیشنهادها ………………………………………………………………………….125

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………….. 127

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید