پایان نامه بررسی‌رابطه فضای‌مجازی‌ وعامگرایی‌کاربران‌اینترنت درسـازمـان‌اسـنـادوکـتـابـخـانه‌ملـی‌ایـران


 

فهرست مطالب:

     1     چکیده

3          فصل یکم: کلیات پژوهش

3              1.1ـ مقدمه

4              1.2ـ طرح مسئله

5              1.3ـ موضوع پژوهش

6              1.4ـ ضرورت و اهمیت پژوهش

7              1.5ـ اهداف پژوهش

8              1.6ـ پرسش‌های پژوهش

8              1.7ـ تعریف مفاهیم اولیه

10           1.8ـ فرضیه‌های تحقیق

 

12        فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

12           مقدمه

13           2.1ـ فضای مجازی

13                           2.1.1ـ مجاز

13                           2.1.2ـ واقعیت

17                           2.1.3ـ واقعیت مجازی

17                           2.1.4ـ مجاز واقعی

19                           2.1.5ـ فضای مجازی

20                           2.1.6ـ فضای مجازی و افسون‌زدگی

20                           2.1.7ـ مکان، فضا و زمان

20                           2.1.8ـ مکان و فضا

26                           2.1.9ـ زمان و فضا

29                           2.1.10ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

31           2.2ـ هویت

31                           2.2.1ـ شخصیت

32                           2.2.2ـ خود

33                           2.2.3ـ دیدگاه تکامل‌گرایان نمادین

34                           2.2.4ـ نظریه گفتمانی

38                           2.2.5ـ نظریه هویت اجتماعی

40                           2.2.6ـ نظریه دسته‌بندی خود

41                           2.2.7ـ هویت، تفاوت و معنا

42                           2.2.8ـ تحول تاریخی هویت

46                           2.2.9ـ عناصر ساخت هویت

46                                           2.2.9.1ـ مکان و فضا

48                                           2.2.9.2ـ زمان

50                                           2.2.9.3ـ فرهنگ

51                           2.2.10ـ بحران هویت

51                           2.2.11ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

53           2.3ـ فضای مجازی و خاص‌گرایی و عام‌گرایی هویت

54                           2.3.1ـ کی‌یرکگور و قدرت هم‌سطح‌سازی مطبوعات

64                           2.3.2ـ مک‌لوهان و اثر هویتی رسانه

64                                           2.3.2.1ـ رسانه‌ها و غلبه حس بینایی

65                                                           2.3.2.2ـ تأثیر شکل رسانه بر ادراک مخاطب

67                           2.3.3ـ ریزوم و ساختار ریشه‌ای ـ درختی

74                           2.3.4ـ مجازی‌سازی

75                                           2.3.4.1ـ ویژگی‌های مجازی‌سازی

79                           2.3.5ـ انسان‌ جهش‌یافته و مهاجر سیار

82                           2.3.6ـ عام‌گرایی ـ خاص‌گرایی/ جهانی شدن ـ جهانی‌سازی

83                                           2.3.6.1ـ جهانی شدن

85                           2.3.7ـ نظریه‌های جهانی شدن

99                           2.3.8ـ چیستیِ فرهنگ

99                           2.3.9ـ عام‌گرایی و خاص‌گرایی فرهنگی

105                         2.3.10ـ ویژگی‌های خاص‌گرایان و عام‌گرایان فرهنگی

105                                         2.3.10.1ـ انواع خاص‌گرایی

111                         2.3.11ـ ستیز بر سر فرهنگ

113                         2.3.12ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

119         2.4ـ مدلی برای تحلیل خاص‌گرایی و عام‌گرایی فرهنگی

119                         2.4.1ـ مروری بر ادبیات تحقیق

122                         2.4.2ـ مدلی برای سنجش میزان خاص‌گرایی و عام‌گرایی

124                                         2.4.2.1ـ ریخت‌شناسی مدل قیاسی

125                                         2.4.2.2ـ ریخت‌شناسی مدل استقرایی

127                                         2.4.2.3ـ ریخت‌شناسی مدل شبکه‌ای

 

134      فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

134         3.1ـ مقدمه

134         3.2ـ روش تحقیق

135         3.3. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

135                         3.3.1ـ متغیرهای وابسته تحقیق

135                         3.3.2ـ متغیرهای مستقل تحقیق

138         3.4ـ مقیاس‌سازی برای پرسشنامه

138         3.5ـ پرسشنامه

144         3.6ـ جامعه آماری

144                         3.6.1ـ حجم نمونه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید