پایان نامه بررسی«همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران «مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه 4»


دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکز

دانشکده روان­شناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A)

گرایش: مردم شناسی

 

عنوان:

بررسی«همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران  «مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه 4»

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

چکیده

فصل اول-کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………… 2

بیان موضوع……………………………………………………………………… 3

اهمیت و ضرورت……………………………………………………………….. 5

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 7

هدفهای پژوهش………………………………………………………………….. 9

سوالهای پژوهش………………………………………………………………… 10

تعریف مفاهیم……………………………………………………………………. 10

صندوق قرض الحسنه…………………………………………………………… 11

پایگاه اقتصادی- اجتماعی……………………………………………………….. 12

وضعیت جغرافیایی شهر تهران…………………………………………………. 12

منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………… 14

 

فصل دوم-ادبیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………….. 18

درآمدی بر همیاری……………………………………………………………… 19

تعریف همیاری………………………………………………………………….. 21

انواع همیاری……………………………………………………………………. 23

گونه آمیزی یاریگریها ………………………………………………………….. 24

خود- همیاری……………………………………………………………………. 24

خود-دگریاری……………………………………………………………………. 27

پیشینه تعاون و همیاری ………………………………………………………… 28

پیشینه همیاری در ایران………………………………………………………… 29

همیاری در ادبیات فارسی و ضرب المثلها……………………………………… 30

نگرش ادیان به همیاری…………………………………………………………. 32

نگرش دین اسلام به قرض الحسنه……………………………………………… 34

مفهوم قرض……………………………………………………………………… 34

همدلی …………………………………………………………………………… 38

همدردی در قرآن………………………………………………………………… 40

همدردی در سیره امامان………………………………………………………… 41

شیوه های همیاری در کشورهای دیگر …………………………………………. 42

چین باستان………………………………………………………………………. 43

یونان باستان…………………………………………………………………….. 44

همیاری………………………………………………………………………….. 45

انجمنهای نژادی…………………………………………………………………. 47

اسامی گوناگون همیاری…………………………………………………………. 49

همیاری در گروه های انسانی…………………………………………………… 50

همیاری در جوامع سنتی………………………………………………………… 53

آیین های همیاری……………………………………………………………….. 58

کارکردهای همیاری……………………………………………………………… 64

کارکرد اجتماعی…………………………………………………………………. 65

کارکرد اقتصادی………………………………………………………………… 66

کارکرد فرهنگی…………………………………………………………………. 66

کارکرد روانی…………………………………………………………………… 66

چهارچوب نظری……………………………………………………………….. 66

مکتب کنش متقابل نمادین……………………………………………………….. 67

نظر دورکیم در مورد همیاری…………………………………………………… 68

شیوه های دیگر از همیاری……………………………………………………… 69

فصل سوم-روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………….. 71

روش پژوهش…………………………………………………………………… 71

جامعه مورد بررسی……………………………………………………………. 71

نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………. 71

روش تحلیل داده ها……………………………………………………………… 72

صندوق قرض الحسنه…………………………………………………………… 72

نحوه تشکیل صندوق قرض الحسنه…………………………………………….. 72

کارکردهای صندوق قرض الحسنه………………………………………………. 72

گروه های دیگر همیاری………………………………………………………… 75

مرکز خیریه شماره 1……………………………………………………………. 76

برگزاری مراسم ختم انعام……………………………………………………….. 77

شورایاری……………………………………………………………………….. 77

وظایف انجمن شورایاری محله………………………………………………….. 78

  

فصل چهارم-یافته های تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………….. 81

بررسی سؤال اول پژوهش……………………………………………………… 81

بررسی سؤال دوم پژوهش………………………………………………………. 82

بررسی سؤال سوم پژوهش……………………………………………………… 82

بررسی سؤال چهارم پژوهش…………………………………………………… 83

بررسی سؤال پنجم پژوهش…………………………………………………….. 83

بررسی سؤال ششم پژوهش…………………………………………………….. 83

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………… 86

یافته ها………………………………………………………………………….. 87

پیشنهادها………………………………………………………………………… 89

محدودیت ها…………………………………………………………………….. 91

منابع ……………………………………………………………………………. 93

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

 جدول3-1: گروههای شرکت کننده در همیاری…………………………………. 74

جدول3-2: میزان تحصیلات اعضای گروه های همیاری………………………. 74

جدول 4-1: کارکردهای صندوق قرض الحسنه…………………………………. 84

فهرست نقشه و نمودار

عنوان                                                                                         صفحه

 نقشه 1-1 منطقه 4 تهران ………………………………………………………. 16

نمودار 2-1 گونه آمیزی برخی یاریگریهای سنتی……………………………… 26

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی«همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران «مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه 4» با روش مشاهده مشارکتی، مصاحبه در جامعه آماری کلیه شهروندان مجیدیه شمالی و حجم نمونه شامل سه گروه و 50 نفر(اعضای گروهها) که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و از بین گروههای تشکیل دهنده قرض الحسنه انتخاب شده اند، انجام شده است. سه گروه به نامهای گروه کیازاد، گروه رفیعی و گروه پویا اقدام به تشکیل صندوقهای قرض الحسنه بین خانمهای محل نموده اند که افراد در هر سن و به هر میزان تحصیلات در آن شرکت نموده اند. مبالغ ماهانه جهت قرعه کشی در هرگروه متفاوت می باشد.گروه کیازاد ده هزار تومان، گروه رفیعی 200 هزار تومان و گروه پویا 5 هزار تومان در هر ماه از افراد عضو جمع آوری می کنند،چند مرکز و شیوه همیاری دیگر مشاهده شده است: مرکز خیریه که فعالیت آن شامل تهیه جهیزیه، سیمونی، کمک به ازدواج جوانان و غیره  بوده و نوع دیگری از همیاری محلی به صورت برگزاری مراسم ختم انعام و جمع آوری پول برای نیازمندان از شیوه های بارز همیاری در مجیدیه شمالی می باشد. این همیاری کارکردهای روانی، اعتقادی،اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد و روحیه تعاون و همیاری را تقویت می بخشد. نهادهای شورایاری که با کمک شهرداری تشکیل می شود، نیز جایی است برا یهمیاری و کمک به مشکلات شخصی مردم محله. انسان موجودی است اجتماعی و جامعه پذیری در نهاد وی قرار دارد. سازگاری با مشکلات و همزیستی با افراد بشر انسان را در مقابله با تنگناهای زندگی یاری داده است و برجسته ترین کارکرد این همیاری ها کارکرد اجتماعی و اعتقادی آن می باشد.مراکز خیریه شامل عموم بوده وافراد بیشتری را پوشش می دهد و صندوق های قرض الحسنه محدود به افراد سهیم در آن می باشد.

 

مفاهیم کلیدی: همکاری، قرض الحسنه،کارکرد اجتماعی، روانی، اقتصادی، انسجام اجتماعی

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید