پایان نامه بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي


دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمان

دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي

پروژه جهت اخذ مدرک کارشناسي مدارک پزشکي

 عنوان :

بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي شهر کرمان در سال 1386

 استاد راهنما :

سرکار خانم آريايي

مشاور آماري :

آقاي دکتر اسحاق درتاج

تهيه و تنظيم :

رضا ترابي ـ حبيب‌اله رحيم‌کريمي

چكيده پژوهش

پژوهش حاضر مطالعه اي است توصيفي– مقطعي و به منظور بررسي ميزان رعايت استانداردهاي مدارك پزشكي و بيمارستان هاي آموزشي شهر كرمان در نيمه دوم سال 1386 انجام گرفته است . جامعه آماري مورد بررسي بخش هاي مدراك پزشكي بيمارستان هاي افضلي پور ، شفا ، شهيد بهشتي ، باهنر مي باشد . هدف كلي از انجام اين پژوهش بررسي مقايسه اي ميزان رعايت استانداردها در بخش مدارك پزشكي ، بيمارستان هاي آموزش شهر كرمان بوده است كه به منظور دستيابي به 14 هدف جزئي است و همچنين 15 سؤال در مورد موضوع پژوهش مطرح گرديد .

ابراز گردآوري 16 چك ليست مربوط به استانداردهاي بخش مدارك پزشكي بوده است . كه اين استانداردها با استانداردهاي انجمن مدارك پزشكي آمريكا منطبق است . پژوهشگر براي جمع آوري     داده ها با مراجعه به بخش هاي مدارك پزشكي با استفاده از روش مصاحبه اقدام به اين امر  نموده است . نتايج حاصل از اين پژوهش ، ميزان رعايت استانداردها در هر يك از شاخص هاي ياد شده را به شرح زير بيان مي نمايد .

در حالت كلي

1- ميزان رعايت استانداردها از نظر قوانين و مقررات به طور ميانگين در 4 بيمارستان ياد شده 44%   مي باشد .

2- ميزان رعايت استانداردها از نظر فضاي فيزيكي و تجهيزات 42 % مي باشد .

3- ميزان رعايت استانداردها از نظر فرم هاي مدارك پزشكي 80 % مي باشد .

4- ميزان رعايت استانداردها از نظر محتواي پرونده پزشكي 58 % مي باشد .

5- ميزان رعايت استانداردها از نظر آموزش پزشكان 44 % مي باشد .

6- ميزان رعايت استانداردها از نظر كد گذاري پرونده ها 82 % مي باشد .

7- ميزان رعايت استانداردها از نظر نگهداري و بازيابي اطلاعات پزشكي 60 % مي باشد .

8- ميزان رعايت استانداردها از نظر محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكي 40% مي باشد .

9- ميزان رعايت استانداردها از نظر سيستم هاي تعيين كيفيت 62 % مي باشد .

10- ميزان رعايت استانداردها در واحد پذيرش 42 % مي باشد .

11- ميزان رعايت استانداردها در واحد بايگاني 72% مي باشد .

12- ميزان رعايت استانداردها در واحد آمار 98 % مي باشد .

13- ميزان رعايت استانداردها در واحد كدگذاري 94 % مي باشد .

14 – ميزان رعايت استانداردها در كميته مدارك پزشكي 88 % مي باشد .

15 – ميزان رعايت استانداردها از نظر آمار و اطلاعات مراقبت بهداشتي 60 % مي باشد .

16 – ميزان رعايت استانداردها از نظر عملكرد مديريت 75 % مي باشد .

نتايج بالا نشان دهنده ي اين مطلب است كه بيشترين ميزان رعايت استاندارد مربوط به واحد آمار و كمترين مربوط به محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكي است . در حالت كلي ميزان رعايت استانداردها در 16 شاخص ياد شده ، بيمارستان شهيد بهشتي با 71 % در رتبه ي اول و بيمارستان شفا با 70 % در رتبه دوم و بيمارستان افضلي پور با 61 % در رتبه سوم و بيمارستان باهنر با 58% در رتبه ي چهارم مي باشد .

 

مقدمه

يكي از بخش هاي مهم بيمارستان كه از نظر اطلاعاتي حقوقي تجزيه و تحليل عملكرد  بخش هاي بيمارستان پژوهش هاي پزشكي و مطالعات اهميت بسزايي دارد ، بخش نگهداري اسناد و مدارك پزشكي است . بخش مدارك پزشكي را محور توسعه فرماي ساير بخش ها دانستند .

خدمات اين بخش موجب افزايش كيفيت در خدمات ساير تخصص هاي شاغل در هر مركز و مديريت آن مي شود . پايگاه و نقش مدارك پزشكي به عنوان يك تخصص و ابزار مؤثر در افزايش كيفيت خدمات بهداشتي – درماني استفاده بهينه از امكانات و منابع بيمارستاني و حمايت از ساير تخصص هاي بهداشتي و درماني بيمار ، آشكار ساخته است .

امروز مدارك پزشكي ، مجموعه اي جمع آوري شده از اطلاعات حياتي و تاريخچه ي درماني بيمار است . تصميم گيري بر اساس اطلاعات صحيح و درست در محيط هاي بهداشتي درماني موجب ارزش افزوده هاي زيادي در زمينه ي ارتقاي كيفيت خدمات ، استفاده صحيح از منابع كاهش ساير هزينه ها و ارتقاي كيفيت خدمات ، استفاده صحيح از منابع كاهش ساير هزينه ها و ارتقاي ميزان رضايت دريافت كنندگان مي شود .

بخش مدارك پزشكي بيمارستان ها موظف است در هر صورت چه ارجاع بيمار به سطح بالاتر و يا ترخيص بيمار با يك برگ خلاصه پرونده براي ادامه درمان بيمار و اطلاع رساني به پزشكان ساير مراكز اعم از سرپايي و بستري در اختيار بيمار قرار دهد . نقش اطلاعات و اطلاع رساني در نظام ملي بهداشت و درمان به قدري حياتي و تعيين كننده است كه گاهي اوقات ارزش آن را مي توان به اندازه نجات انساني از مرگ برشمرد .

اساسي ترين وظيفه تخصصي مدارك پزشكي در سيستم بهداشت و درمان ، اطلاع رساني به عوامل مختلف سيستم بهداشت و درمان براي تحقق اهداف نظام است و فلسفه و اساس ايجاد رشته تخصصي مدارك پزشكي در مراكز عالي ، مديريت اطلاعات هدفمند در هر مركز و نهايتاً در كل نظام ارائه خدمات بهداشتي – درماني كشور است .

مدارك پزشكي ابزاري است كه هر كس متناسب با تفكر و سطح تخصصش مي تواند در جهت ارتقاي خدمات و وظايف خود از آن استفاده كند و در اين رهگذر هر چه تفكر سيستمي به عنوان بزرگترين نياز مديريتي در بيمارستان ها و مراكز درماني بيشتر حاكم باشد به مدارك پزشكي ارزش و بهاي بيشتري از طرف مديريت داده خواهد شد .

با توجه به اين كه اين واحد از مهمترين مراجع دستيابي به اطلاعات بهداشتي و درماني در رابطه با بيمار و افراد و نحوه مديريت و كارايي پرسنل بهداشتي درماني است براي اينكه مدارك پزشكي كارايي خود را بهتر نشان دهد تحقيق در مورد معضلات و مشكلات بخش و مقايسه آن با استاندارد چهاني از ضروريات به نظر مي رسد .

2-1 بيان مسئله

واحد مدارك پزشكي به عنوان گنجينه اطلاعاتي جايگاه خاصي در زمينه ي تحقيقات بهداشتي – درماني دارد و چون آن از ضروريات حتمي يك بيمارستان است . پرونده هاي بيمارستان در واحد مدارك پزشكي وسيله اي با ارزش و قابل اعتمادي جهت مديريت و برنامه ريزي هاي خدمات بهداشتي – درماني است . اولين هدف از نگهداري مدارك پزشكي ارتقاي سطح كيفيت درمان بيماران است . مدارك پزشكي براي تشخيص فوري ، درمان به موقع ، رفاه بيمار در مراجعات بعدي و در زندگي آينده ي او يك امر حياتي است . ( صدقياني 1377 )

هر كشوري خواه ناخواه داراي استاندارد يا معيار براي ارائه خدمات بهداشتي – درماني است . ويژگي اين معيارها از كشوري تا كشور ديگر و حتي بر حسب منطقه متفاوت است . نظام بهداشتي درماني به هر صورتي كه باشند خواه با مشاركت بخش دولتي يا خصوصي وجود استانداردهاي روشن و جامع به منظور ارزيابي ارائه خدمات بهداشتي – درماني اجتناب ناپذير مي نمايد . بايد گفت بدون وجود استانداردها امكان ارزيابي مراقبت هاي بهداشتي – درماني نيز وجود نخواهد داشت . ( صدقياني 1377)

در بررسي بخش مدارك پزشكي برخي از بيمارستانهاي كشور مشخص گرديد كه عامل مهم وسايل و تجهيزات ، صلاحيت پرسنل و نيز كاربرد سيستم ها و روش هاي صحيح در پيشرفت اين بخش تأثير بسزايي دارد .

امروز در جامعه ما يكي از عواملي كه باعث شده پيشرفت مدارك پزشكي ما با ساير كشورهاي پيشرفته برابري ننمايد عدم وجود يك روند ثابت و يكسان در مراكز مختلف و عدم وجود استانداردهاي ويژه و كاربردي در آنها مي باشد . ( قاضي سعيدي – 1377 ) در بررسي بخش مدارك پزشكي   بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني تهران به اين نتيجه رسيد كه بخش مدارك پزشكي اين بيمارستان ها با اصول استاندارد جهاني و اصول پذيرفته شده ي داخلي مطابقت ندارد .

( فشاركي – 1380 ) در بررسي فعاليت هاي بخش مدارك پزشكي بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران بخش هاي فوق را فاقد خط مشي يا دستورالعمل هاي مبني بر نحوه فعاليت ها ذكر كرده است .

( آريايي – 1380 ) در پژوهش خود با عنوان ارزيابي عملكرد بخش هاي مدارك پزشكي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، عملكرد اين واحدها را به طور كلي متوسط بيان كرده است .

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

دانلود تحقیق ، پروژه ، پایان نامه و مقاله با فرمت ورد همه رشته ها - کارشناسی و کارشناسی ارشد - سایت مرجع دانلود پایان نامه

شما با داشتن پسورد سایت ما می توانید از تمام فایل ها استفاده کنید برخلاف سایت های دیگر که برای هر فایل ، باید مبلغ جداگانه ای پرداخت نمائید.

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي شهر کرمان در سال 1386