پایان نامه بررسي سيستم هاي كنترل گسترده DCS

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

 

فصل اول:
1- معرفي سيستم PROCONT ROL P
1-1- سيستم عيب يابي
2-1- دستگاه POS
2- تجهيزات كنترل و ابزار دقيق
الف- مدول ورودي آنالوگ
ب- مدول ورودي ديجيتال
ج- مدول ورودي سپكنال آنالوگ
د- مدول خروجي ديجيتال
هـ – مدول كنترل آنالوگ و ديجيتال
3- رابط هاي استاندارد
4- سيستم انتقال اطلاعات
1-4- شاهراه ارتباطي
2-4- باس ايستگاه
3-4- ساختار تلگرام
5- سيستم ايمني و حفاظتي قابلبرنامه ريزي
6- سيستم مهندسي، طراحي و سرويس EDS
فصل دوم:
معيارهاي ارزيابي و اولويت بندي
اتاق كنترل مركزي
پانل كنترل واحد (UCB)
سيستم انتقال اطلاعات و مدارهاي واسط (باس و شبكه)
سيستم هاي جنبي و پشتيبان DES
مشخصه هاي سازندگان
مشخصه هاي ساختار سيستم هاي بررسي شده
اختصاص امتياز براي معيارهاي ذكر شده
بررسي سيستم هاي بررسي شده از نظر فني
مزاياي ABB
فصل سوم
سيستم هاي كنترل گسترده Des
1-3- با مقدمه، تعريف و تاريخچه
2-3- كنترل گسترده
سيستم هاي كامپيوتر مركزي دوگانه
الزامات اساسي در سيستم كنترل گسترده
طراحي ورودي و خروجي
1- الزامات ورودي و خروجي
2- روش هاي ورودي و خروجي
واحد كنترل محلي
زبان هاي برنامه نويسي كنترلي
واسطه هاي اپراتور
نظارت پروسه
كشف موارد غير عادي
كنترل فرايند
ثبت نتايج فرايند
عمليات معمول در واحد LCU در ايستگاه هاي جديد
اعلام كننده هاي هوشمند
انتخاب مولفه هاي ايستگاه
فصل چهارم:
معرف نرم افزار شبيه سازي DCS
برنامه نويسي به روش شيء گرا
الف- اشياء
ب- كلاسها
ج- وراثت
دلايل استفاده از روش شيء گرا
تسهيل و نگهداري
بهره گيري از حالت هاي عمومي
كم كردن پيچيدگي
طراحي نرم افزار
شرح نرم افزار
چگونگي استفاده از برنامه
محاسبات و كنترل فرايند سيستم
صفحه هاي نمايشي اپراتور
صفحات نمايشي برنامه
گرايش هاي آماري
شرح بعضي جزئيات
تعريفل توابع عملياتي مورد استفاده در برنامه
توابع ايجاد كننده خروجي هاي Plant

 

معرفي سيستم PROCONTROL P

سيستم PROCONTROL P ساخت شركت[1] ABB يكي از سيستم ها كنترل گسترده است كه براي كنترل نيروگاه ها استفاده مي شود. در اين سيستم با استفاده از حافظه در ريزپردازنده سعي شده است كه تا حد ممكن از نرم افزار به جاي سخت افزار استفاده گردد. همچنين به جاي استفاده از روش سيم كشي معمول از سيستم باس[2] استفاده شده است. باس حاوي تمامي سيگنال ها و اطلاعات كامل سيستم است. اين سيستم به گونه اي طراحي شده است كه تمام وظايف كنترل ‏فرآيند و نمايش آن را انجام دهد. اين وظايف عبارتند از:

تبديلات سيگنالها[3]

انتقال اطلاعات

نظارت

كنترل ديجيتال

كنترل آنالوگ

حفاظت

مديريت فرآيند

بهره برداري و مراقبت فرآيند

PROCONTROL P داراي يك شاهراه ارتباطي[4] است كه انتقال اطلاعات با اين وسايل و اجزاي كنترلي را برقرار مي سازد.

انتقال اطلاعات به صورت سريال و پيوسته براي كنترل سيستم از طريق يك شاهراه ارتباطي صورت مي گيرد. اين شاهراه غالباً داراي يك ساختار دو كاناله و به خاطر افزونگي است. ايستگاهها[5] به شاهراه ارتباطي متصل مي شوند. از اين ايتسگاه ها به منظور انجام اعمال تبديل سيگنال ها و كنترل ديجيتال و آنالوگ استفاده مي شود.

كنترل و نظارت اپراتور بر فرآيند به وسيله دستگاه ارتباط با اپراتور[6] POS انجام مي‌پذيرد. Pos براي اين نمايش فرايند از تصويرهاي رنگي و براي دريافت پيام از صفحه كليدها و يا Mouse استفادهمي كند. به وسيله سيستم عيب ياب[7] CDS علاوه بر عيب يابي خودكار سيستم و تجهيزات، قابليت مشاهده و دسترسي به تمامي اطلاعات سيستم فراهم گشته است.

رابطهاي استاندارد امكان ارتباط ببين Procontrol P و كامپيوتر و يا ساير سيستم هاي كنترل را برقرار مي سازند. Procontrol P وظايف كنترل و حفاظت قسمت هاي مهم و حساس مثل كنترل و حفاظت توربين و يا حفاظت ديگ بخار را نيز به عهده مي گيرد.

سيستم ها و اجزاء منحصر به فرد و غير متمركز با تركيب شدن با يكديگر گروه هاي پردازشي جامع و كاملي را در سطوح مختلف سيستم كنترلي، به صورت سلسله مراتبي به وجود مي آورند.

يك مدول الكترونيك عمل كنترل يك يا چندمحرك وابسته به هم را انجام مي دهد. اين كار در سطح كنترل محرك صورت مي گيرد. در سطح بالون كنترل محرك، چندين مدول كنترل محرك كه مربوط به يك قسمت از فرآيند هستند، با استفاده از يك مدول در سطح كنترل گروهي، هدايت و هماهنگ مي شوند.

در سيستم هاي پيشرفته كنترل خودكار، كنترل تمام سيستم توسط يك واحد كنترل، از سطح واحد صورت مي گيرد. به خاطر ساختار غير متمركز و قابليت پيشتيباني، سيستم POS مي تواند تمام نيازها براي دسترسي به سيستم را پاسخ دهد. سطح مديريت، وظيفه مديريت و نظارت روي چندين واحد مختلف، براي انجام عملياتي معين (از قبيل بهينه كردن قيمت و …) را بر عهده دارد.

نيازها و ملزومات مختلف قابل دسترسي و يا پشتيباني براي سيستم هاي نيروگاهي عبارتند از:

 • دسترسي سريع براي سيستم هايي كه تاثير مستقيم بر روي توليد دارند.
 • دسترسي متوسط به قسمت هايي كه يك اشكال يا خطاي كوتاه مدت در آنها باعث تاثير بر روي توليد نشود.
 • امكان دسترسي به قسمت هايي كه تاثيرات اندكي روي توليد دارند.

نيازهاي دسترسي در هر يك از موارد بالا به وسيله يك طراحي مناسب با ايجاد سيستم پشتيباني صورت مي گيرد.

خصوصيات اين سيتسم در ضميمه الف ارائه شده است.

 • سيستم عيب ياب

سيتسم كنترل Procontrol P به طور خودكار اشكالات سيستم را نشان مي دهد. مبدلها، اندازه گيرها، مدولها سيستم انتقال و كنترل كننده ها به طور كامل بررسي و كنترل مي شوند. تمام مدولها داراي قابليت خود عيب يابي هستند.

تجهيزات عيب يابي كاملا از وسايل و تجهيزات عملياتي مستقل هستند. علائم هشدار دهنده، علاوه بر اينكه بر روي مدولهاي مختلف مشخص هستند، همراه با جزئيات در قسمت اطاق كنترل نيز نمايش داده مي شوند. عملكرد خودكار تشخيص عيب براي تجهيزات كنترلي، عيب يابي سريع كاهش زمان تعميرات و در نتيجه، بالارفتن قابليت اعتماد را در خواهد داشت.

2.دستگاه POS

اين قسمت با بهره گيري از واحد نمايش رنگي ويديوئي VDU[8] و صفحه كليد ها، Mouse امكان نمايش و زمان در تنظيم و هدايت فرآيند را مهيا مي سازد. سيستم ارتباط با اپراتور طراحي شده براي اتاق كنترل، pos 20 و يا pos 25 است، كه هر كدام داراي خصوصياتي مي باشند. Pos 20 نسخه قديمي تر اين سيستم است كه بر مبناي كامپيوترهاي VAX كار مي كند و از نظر عملياتي از pos 25 (كه جديدتر است) ضعيفتر مي باشد. Pos 25 براساس كامپيوتر هاي شخصي كار مي كند. اين كامپيوتر ها بايد داراي قابليت هايي همچون حافظه زياد و پردازشگر قوي باشند. در هر حال، هر دو سيستم با توجه به تفاوت هايي كه دارند قابليت ارتباط وسيعي را مابين اپراتور و فرايند فراهم مي كنند.

مشتركات اين دو سيستم در اينجا بحث مي شود و خصوصيات آنها در ضمايم ب و ج در آخر گزارش ارائه شده است.

با توجه به خصوصيات سيستم سلسله مراتبي،در اتاق فرمان نيز براي نمايش اطلاعات از اين روش استفاده شده است. دستگاه pos داراي ساختار غير متمركز است كه در شكل 3 نشان داده شده است.

دستگاه pos برتري هاي زير را نسبت به اتاق فرمان هاي معمولي دارد.

 • بنا به نياز اپراتور، اطلاعات را روي صفحه تصوير، نمايش مي دهد. نمايش اطلاعات در هر تصوير به اندازه كافي و لازم با درج جزئيات در هر زمان مي باشد.
 • هماهنگي بهتر با ساختار غير متمركز براي هدايت فرايند، نسبت به كنترل فرايند از اتاق فرمان هاي معمولي با حجم اطلاعات زياد احتياج به فضاي كمتري دارد.
 • قابليت تطبيق ساده و انعطاف پذير نسبت به وظايف متغير
 • قابل برنامه ريزي
 • نمايش با كيفيت عالي
 • نگاهداري ساده
 • قابل توسعه (سادگي)

مشخصه ويژه دستگاه POS امكان نمايش گرافيكي و چند جانبه در سطوح مختلف است. اين نمايش ها عبارتند از:

 • نمايش كل فرايند: نمايش بخش هاي مختلف فرايند و اعلام اشكالات آنها
 • نمايش ناحيه: نمايش جامع گروه هاي عملياتي بخشي از فرايند (ناحيه) و اعلام اشكالات انها
 • نمايش گروه: نمايش جامع عمليات حلقه هاي كنترل يك گروه مشخص يا مقادير اندازه گيري شده
 • نمايش حلقه: مسير كامل عمليات يك حلقه كنترل و مقادير اندازه گيري شده را نمايش مي دهد.
 • تصور Mimic: نمايش عمومي و شبيه سازي شده فرايند و نمايش اطلاعات جاري فرايند
 • نمايش منحني: نمايش كميت ها نسبت به زمان «امكان ثبت و نمايش 6 محني روي صفحه تصوير با دقت و درجه بالاي گرافيكي وجود دارد.»
 • تصوير مشخصه[9]: نمايش منحني مشخصه د رمحورهاي X – Y كه نشان دهنده نقاط كار جاري اجزا مهم فرايند
 • نمايش نمودار[10]: نمايش گروهي از كميت ها، (مثل درجه حرارت) كه داراي يك واحد يكسان مي باشند.
 • نمايش اخطار يا هشدار: تمام اشكالات و هشدارهاي سيستم نمايش داده مي شود و در صورت بروز اشكال با فشردن يك كليد بدون توجه به هر سطح مي توان به نمايش هشدار رجوع كرد.

يكي از قابليت هاي پيشرفته اين سيتسم استفاده از چند VDU براي نمايش اطلاعات فرايند و صفحه كليدهايشان براي انتخاب نوع تصوير مي باشد. اين وسايل مي توانند باكامپيوترهاي موجود در شبكه ارتباط داشته باشند. كامپيوترها به يك باس مركزي متصل هستند و از طريق اطلاعات كل فرايند رامنتقل مي كند. يك قابليت مهم ديگر اين سيستم طراحي اتاق كنترل بدون در نظر گرفتن اندازه كل فرايند است. اين مسئله در جايي اهميت خود را نشان مي دهدكه فرايند به تدريج و به مرور زمان تكميل گردد. چرا كه مقدار اطلاعات كه نمايش داده مي شود، فقط به تعداد كامپيوترهاي غير متمركز كه مورد استفاده قرار مي گيرند، بستگي دارد. بنابراين احتياج به تغيير سيستم نداريم. براي هر كدام از كامپيوترهاي موجود مي توان يك كامپيوتر به عنوان افزونه در نظر گرفت تا قابليت اطمينان افزايش يابد.

اجزا سخت افزار سيستم POS عبارتند از:

 • رابط براي اتصال به شاهراه ارتباطي دوگانه (دوبل)
 • سرويس دهنده[11] و وسايل جانبي (چاپگر، صفحه كليد، كامپيوتر و ….)
 • شبكه استفاده شده در اين سيستم Ethernet مي باشد. اين شبكه معمولا داراي افزونگي است.

به وسيله شبكه LAN چندين واحد پردازشگر با صفحه كليدها، چاپگرها، و … مي توانند با هم در ارتباط باشند. ارتباط با شاهراه ارتباطي دوگانه به وسيله مدولهاي رابط كه هوشمند هستند انجام مي گيرد. بدين وسيله انتقال اطلاعات در مسير سيستم كنترل به pos و بالعكس، از مسير pos به سيستم كنترل جريان مي يابد. واحد پردازنده مركزي يك كامپيوتر پر قدرت 32 پيتي با حافظه زياد است.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه بررسي سيستم هاي كنترل گسترده DCS

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید