پایان نامه بررسـی تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم منـطقه عسـلویه


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد لامرد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A. »

رشته تحقیقات آموزشی

عنوان:

بررسـی تاثـیر اسـتقرار منطـقه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بر کیـفیت زنـدگی مـردم منـطقه عسـلویه

استاد راهنما:

دکتر سید احمد هاشمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….1

 فصل اول: طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………….2

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………..3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….5

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

1-4-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………..6

1-4-2- اهداف ویژه……………………………………………………………………………………………………6

1-4-3- هدف کاربردی………………………………………………………………………………………………….7

1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..7

1-5-1- سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………..7

1-5-2- سوالات ویژه…………………………………………………………………………………………….7

1-6- تعاریف متغیر ها………………………………………………………………………………………………..8

1-6-1- کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………8

1-6-2- اقتصاد………………………………………………………………………………………………………….9

1-6-3- محیط زیست……………………………………………………………………………………………..10

1-6-4- فرهنگ……………………………………………………………………………………………………..11

1-6-5- سلامت……………………………………………………………………………………………………11

1-6-6- تحصیلات…………………………………………………………………………………………………12

1-7- تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………..12

1-7-1- کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….12

1-7-2- اقتصاد………………………………………………………………………………………………………..13

1-7-3- محیط زیست……………………………………………………………………………………13

1-7-4- فرهنگ…………………………………………………………………………………………………….14

1-7-5- سلامت…………………………………………………………………………………………………..14

1-7-6- تحصیلات…………………………………………………………………………………………………14

 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………16

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….16

2-2- مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………….17

2-2-1- صنعت………………………………………………………………………………………………………17

2-2-1-1- توسعه صنعتی………………………………………………………………………………………19

2-2-1-2- چالشهای توسعه صنعتی…………………………………………………………………..20

2-2-1-3- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی……………………………………………………………22

2-2-1-4- صنعت و توسعه پایدار………………………………………………………………………….27

2-2-2- کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………32

2-2-3- شاخص های کیفیت زندگی…………………………………………………………………..38

2-2-4- اقتصاد…………………………………………………………………………………………………41

2-2-4-1- تاثیر شاخص اقتصاد بر کیفیت زندگی……………………………………………………44

2-2-4-2- پیامدهای اقتصادی توسعه صنعتی……………………………………………………..46

2-2-5- محیط زیست…………………………………………………………………………………………49

2-2-5-1- تاثیر محیط زیست بر کیفیت زندگی…………………………………………………….55

2-2-5-2- پیامدهای زیست محیطی توسعه صنعتی……………………………………………56

2-2-6- فرهنگ………………………………………………………………………………………………58

2-2-6-1- جایگاه فرهنگ در کیفیت زندگی……………………………………………………………..63

2-2-6-2- پیامدهای فرهنگی توسعه صنعتی…………………………………………………………65

2-2-7- سلامت…………………………………………………………………………………………….67

2-2-7-1- نقش سلامت در کیفیت زندگی………………………………………………………….69

2-2-7-2- تاثیر توسعه صنعتی بر وضعیت سلامت…………………………………………………71

2-2-8- تحصیلات………………………………………………………………………………………..73

2-2-8-1- نقش تحصیلات در کیفیت زندگی…………………………………………………….75

2-2-8-2- تاثیر توسعه صنعتی بر وضعیت تحصیلات……………………………………………75

2-3- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………….77

2-3-1- پیشینه داخلی………………………………………………………………………………..77

2-3-2- پیشینه خارجی………………………………………………………………………………..81

2-3-3- جمع بندی تحقیقات انجام شده…………………………………………………………….83

2-4- بررسی محیط پژوهش……………………………………………………………………………84

2-5- مدل نظری…………………………………………………………………………………………..85

 فصل سوم: روش شناسی…………………………………………………………………………89

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………..89

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………..90

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………..91

3-4- نمونه آماری………………………………………………………………………………………….91

3-5- روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………..92

3-5-1- ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………..92

3-5-2- نحوه تهیه پرسشنامه…………………………………………………………………………..92

3-5-3- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………..93

3-5-3-1- قابلیت اطمینان (پایایی)………………………………………………………………93

3-5-3-2- اعتبار (روایی)……………………………………………………………………………….94

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………..95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق……………………………………………….96

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………96

4-2- اطلاعات جمعیت­شناختی تحقیق…………………………………………………………..97

4-2-1- بررسی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………97

4-2-2- بررسی وضعیت تأهل پاسخگویان……………………………………………………..98

4-2-3- بررسی وضعیت محل سکونت پاسخگویان…………………………………………….98

4-2-4- بررسی وضعیت اشتغال  پاسخگویان…………………………………………..99

4-2-5- بررسی سطح تحصیلات…………………………………………………………………100

4-3- بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…………101

4-4- تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق………………………………………………………………102

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………….123

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….123

5-2- بررسی سؤالات ویژه تحقیق…………………………………………………………………..124

5-3- جمع بندی……………………………………………………………………………………………133

5-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………..134

5-4-1- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………..134

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………134

5-5- محدودیت ها…………………………………………………………………………………135

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………….136

پیوستها…………………………………………………………………………………………………148

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………….151

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد بالای 18 سال منطقه عسلویه می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نفر از افراد جامعه آماری انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و فیش ثبت اطلاعات می باشد.جهت بررسی سوالات پرسشنامه از روش تحلیل عاملی بارتلت استفاده شده که مقدارKMO در این آزمون 816/0 می باشد که نشان دهنده ی روایی آن است.همچنین برای بررسی پایایی  پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شده که ضریب آلفا 846/0 بوده که نشان دهنده آن است که از انسجام محتوایی کافی برخوردار است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان دهنده آن است که استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر مولفه محیط زیست و اقتصاد بیشترین تاثیر داشته است و بر سایر مولفه ها نیز به صورت نسبی اثرگذار می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید