پایان نامه برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه¬ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)


پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (گرایش سازه‌های هیدرولیکی)

برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه­ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)

اساتید راهنما:

دکتر ناصر طالب­بیدختی

دکتر مریم دهقانی

مهر­ماه 91

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

 

برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه­ها براساس مدل­ رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)

 

به کوشش

شهرام صحرائی

 

اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب و رﺳﻮبﮔﺬاری، ﭘـﻲآﻣـﺪﻫﺎﻳﻲ ﭼـﻮن اﻳﺠـﺎد ﺟﺰاﻳـﺮ رﺳـﻮﺑﻲ در ﻣـﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺳﻴﻼﺑﻲ، ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳـﺎزهﻫـﺎی رودﺧﺎﻧـﻪای و ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ را درﺑﺮ دارد. همچنین رسوبات معلق کیفیت آب را برای مصارف بشری تحت تأثیر قرار می­دهد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻚ رودﺧﺎﻧـﻪ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی آن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ رﺳﻮب ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎل رﺳـﻮب از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه­ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. رویکردهای متداول اغلب بر پایه فرضیات ایده­آل بوده و قادر به ارائه نتایج قابل قبولی از برآورد نرخ انتقال رسوبات بستر نیستند. در این پایان­نامه کوشش بر این است که یک روش جامع و دقیق را با بهره­گیری از دانش هوش مصنوعی بر روی مسائل پیش­بینی و برآورد رسوب پیاده کرد. از دو روش به نام­های حداقل مربعات رگرسیون بردار پشتیبان و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات بهره جسته تا بتوان نرخ انتقال رسوبات بستر در آبراهه­ها را با دقت به مراتب بالاتری نسبت به روش­های متداولی از قبیل روش ایکرز و وایت، انجلاند و هانزن، گراف و یانگ تخمین زد. رویکرد ماشین بردار پشتیبان بر مبنای تئوری بهینه­سازی مقید بوده و از اصل کمینه­سازی خطای ساختاری استفاده کرده که منجر به یک جواب بهینه کلی می­گردد. الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات در مقوله روش­های فراکاوشی جای داشته و از نظم موجود در رفتار جمعی پرندگان جهت جست­وجوی غذا ایده گرفته شده است. نتایج حاصل از پیاده­سازی مدل حداقل مربعات رگرسیون بردار پشتیبان بر روی مجموعه­­ای از داده­های آزمایشگاهی و میدانی در مقایسه با رویکردهای متداول به مراتب بهتر بوده است. سپس جهت بهبود بهتر مدل، متغیرهای ورودی به صورت لگاریتمی مقیاس شدند و از بروز مقادیر غلظت منفی در مدل جلوگیری به عمل آمد و نتایج نیز نسبتاً مورد بهبود واقع شدند. نتایج حاصل از الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات به نسبت رویکردهای متداول رضایت ­بخش بوده ولی عملکرد مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان رضایت بخش­تر است و رگرسیون بردار پشتیبان می­تواند یک روش جامع و دقیق را در جهت شبیه­سازی نرخ انتقال رسوبات بستر ارائه دهد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب. ‌ه

فهرست تصاویر. ‌ز

فهرست جداول. ‌ی

1-مقـدمـه…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 1

1-1-طرح مسأله. 1

1-2-ضرورت انجام تحقیق. 2

1-3-اهداف پژوهش. 4

2- مبانی نظری تحقیق……………………….. ………………………………………………………. 7

2-1- کلیات…………………………….. ………………………………………………………………….. 7

2-2-رویکرد انشتین. 8

2-3-رویکرد اَیکرز و وایت……………….. ………………………………………. 11

2-4-رویکرد اِنجلاند و هانزن………………..     12

2-5-رویکرد گراف. 14

2-6-رویکرد یانگ…………………………     14

3- مروری بر تحقیقات انجام شده……………… …………………………………. 17

3-1-تحقیقات انجام گرفته در زمینه مباحث پیش‌بینی سیل  17

3-2-تحقیقات صورت گرفته در زمینه برآورد رسوب . 24

4-مواد و روشها…………………………… ………………………………………………………………. 26

4-1-تخمین. 26

4-2-یادگیری ماشین. 28

4-3-ماشین­های بردار پشتیبان (SVM). 29

4-3-1-طبقه­بندی ماشین بردار پشتیبان. 30

4-3-1-1- دسته‌بندی خطی داده‌های دارای نویز          …………………………………………………….33

4-3-1-2- حالتی که داده‌ها به صورت خطی جدا نشوند ……………………………………….35

4-3-1-2-1- نگاشت الگوها به فضای ویژگی …………………………………………………….36

4-3-1-2-2- توابع کرنل رایج …………………………………………………………………………….42

4-3-2-رگرسیون بردار پشتیبان (SVR). 43

4-3-2-1- رگرسیون‌گیری خطی ……………………………………………………………………………44

4-3-2-2- رگرسیون‌گیری غیرخطی ……………………………………………………………………..47

4-3-3- حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان… ……. 52

4-4-الگوریتم جامعه پرندگان. 53

4-4-1-مراحل الگوریتم جامعه پرندگان. 57

4-4-2-کاربرد الگوریتم جامعه پرندگان. 58

4-4-3-مزایای الگوریتم جامعه ذرات. 58

4-4-4-معایب الگوریتم جامعه پرندگان. 59

4-5- داده­های مورد استفاده……………… ………………………………….. 59

4-6-تحلیل ابعادی. 63

4-7-نرم­افزار و کدنویسی. 65

5-بحث و نتایج. 68

5-1-رویکرد نخست، حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان  68

5-2-رویکرد ثانویه، الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)  85

5-3-تحلیل حساسیت. 90

6-نتیجه­گیری و پیشنهادها…………………… …………………………………………….. 95

6-1-نتیجه­گیری. 95

6-2-پیشنهادها. 97

7-فهرست مراجع……………………………. …………………………………………………………………. 98

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید