پایان نامه برآورد ضریب زبری مانینگ دررودخانه ها

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی آب

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد«M.A»

عنوان

برآورد ضریب زبری مانینگ دررودخانه ها

(مطالعه موردی : رودخانه فهلیان )

 استاد راهنما

دکتر محمد صدقی اصل

استاد مشاور

دکتر منصور پرویزی

 

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیّات… 2

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهداف و ضرورتهای انجام پژوهش…. 4

1-4- ساختار پایان نامه. 5

فصل دوم: پیش زمینه و سابقۀ پژوهش…. 7

2-1- مقدمه. 7

2-2- انواع زبری جریان.. 8

2-3- عوامل مؤثر بر زبری هیدرولیکی.. 10

2-4-1- اثر قطر دانه های رسوب، عمق جریان و لزجت جریان.. 102-4-  بررسی عوامل مؤثر بر زبری هیدرولیکی.. 10

2-4-2- اثر شکل بستر. 11

2-4-3- اثر ناهمواری سطح آبراهه. 13

2-4-4- اثر تغییرات اندازه و شکل مقاطع رودخانه. 13

2-4-5- اثر موانع.. 14

2-4-6- اثر پوشش گیاهی.. 14

2-4-7- اثر پیچانرودی.. 15

2-4-8- اثر غلظت جریان.. 15

2-5- انواع روابط تعیین ضریب زبری.. 16

2-5-1- رابطۀ شزی (1768) 16

2-5-2- رابطۀ دارسی ویسباخ (1845) 17

2-5-3- رابطۀ مانینگ (1891) 17

2-6- روشهای مختلف تعیین ضریب زبری مانینگ… 17

2-6-1- روابط نیمه تجربی.. 18

2-6-2- روابط تجربی.. 21

2-6-3- جداول.. 22

2-6-3-1- جدول U S G  S (سازمان زمینشناسی آمریکا) 22

2-6-3-2- جدول تورنر و چانمیسری(1957) 23

2-6-3-3- جدول چاو (1959) 23

2-6-3-4- جدول سازمان برنامه و بودجه. 26

2-7- تعیین زبری ناشی از شکل بستر. 30

2-7-1- تعیین زبری ناشی از شکل بستر با در نظر گرفتن نوع شکل بستر. 31

2-7-1-1- رابطۀ شکل بستر با توان جریان و قطر متوسط دانه های رسوب… 32

2-7-1-2- روابط تعیین زبری هیدرولیکی شکلهای مختلف بستر. 33

2-7-2- تعیین زبری ناشی از شکل بستر بدون در نظر گرفتن نوع شکل بستر. 33

2-8- تعیین زبری ناشی از پوشش گیاهی.. 34

2-8-1- روابط تجربی و نیمه تجربی.. 35

2-8-2 – رابطۀ پتریک و باسماجیان (1975) 35

2-8-3- روابط گرین و گارتن (1978) 36

2-8-4- روابط رهمیر  (1969) . 35

2-9- تعیین ضریب زبری مانینگ بر اساس داده های اندازه گیری شده آبسنجی.. 44

2-9-1- واسنجی ضریب مانینگ با استفاده از نیمرخ طولی تراز آب… 44

2-9-2- تعیین ضریب زبری مانینگ با استفاده از منحنی دبی- اشل جریان.. 45

2-10- تعیین ضریب زبری مانینگ به روش کاون (1956) 45

2-11- انتخاب روش مناسب برای برآورد ضریب زبری مانینگ… 46

2-12- خصوصیات مدل Hec-Ras.. 46

2-13- بیان پارامترها و اصطلاحات… 48

2-14- سابقۀ پژوهش…. 49

فصل سوم: مواد و روشها 58

3-1- مقدمه. 58

3-2- مواد اجرای طرح.. 58

3-2-1- انتخاب رودخانه‌ مورد مطالعه. 58

3-2-2- رودخانۀ فهلیان.. 64

3-2-3-تحلیل رژیم جریان رودخانه فهلیان : 66

3-2-3-1-رژیم سیلابی رودخانه : 66

3-2-3-2- رژیم دائمی رودخانه : 66

3-2-3-3- رژیم رسوبی رودخانه : 67

3-3- روشهای اجرای طرح.. 68

3-3-1- کارهای میدانی و آزمایشگاهی.. 68

3-3-1-1- آزمایش دانه بندی.. 68

3-3-2- محاسبۀ ضریب مانینگ از روشهای مختلف… 84

3-3-3- پروفیل سطح آب : 91

3-3-3-1- نتایج مطالعات هیدرولوژی وهیدرولیکی : 94

3-3-3-2- نتایج بررسی هیدرولیکی : 95

3-3-4- اجرای نرمافزار H e c-R a s برای ترسیم پروفیل سطح آب… 97

3-3-4-1- انتقال اطلاعات به نرمافزار H e c-R a s. 99

3-3-5- انتقال منحنیهای دبی اشل به Excel. 105

3-3-6- محاسبۀ خطاها به روش آماری R M  S E. 105

فصل چهارم: نتایج و بحث…. 106

4-1- مقدمه. 106

4-2- نتایج.. 106

4-2-1- نتایج حاصل از روابط تجربی.. 107

4-2-2- نتایج حاصل از روشهای نیمه تجربی.. 118

4-2-3- نتایج حاصل از جداول.. 122

4-2-4- نتایج حاصل از روشهای متأثر از مجموعۀ عوامل.. 126

5-1- مقدمه. 134فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 134

5-2- نتیجه گیری.. 134

5-3- پیشنهادها 137

مراجع ومنابع.. 139

منابع فارسی.. 139

منابع لاتین.. 140

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
پایان نامه تشخیص معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی
پایان نامه سازماندهی و برنامه ریزی کودکان با لکنت و کودکان عادی
پایان نامه رابطه شناخت مردم از برنامه پزشک خانواده و تأثیر اطلاع رسانی رسانه ها
پایان نامه شناسایی میزان شیوع اختلال افسردگی در بیماران مصروع