پایان نامه با موضوع نقش عوامل اجتماعی بر انتخاب مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان


) مقدمه

طبقه ‌بندی و تجزیه ‌و‌ تحلیل درست داده‌ها و استفاده صحیح از تکنیک‌های آماری به تبع استفاده از روش‌های مناسب پژوهش در نهایت منجر به دستیابی به نتایج قابل اتکا خواهد شد. پس از آنکه محقق داده‌ها را گردآوری، استخراج و طبقه بندی نمود و جدول توزیع فراوانی و نسبت‌های توزیع را تهیه کرد باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، آغاز شود. درمرحله تجزیه و تحلیل، نکته مهم این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف، پاسخگویی به سؤال یا سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی ‌فرضیه‌های خود جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. (حافظ نیا، ۱۳۸۲ : ۱۰۲)

در این فصل تجزیه‌ و تحلیل داده‌های گردآوری شده صورت خواهد گرفت و با استفاده از تکنیک‌های آماری توصیفی و استنباطی نتایج حاصل ارائه می‌گردد. از شاخص‌های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار برای بررسی و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات مربوط به ویژگی‌های عمومی پاسخگویان استفاده شده است. ‌فرضیه‌های تحقیق نیز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون آزمون خواهد شد. از تکنیک مدل‌یابی معدلات ساختاری نیز برای بررسی مدل کلی تحقیق استفاده می‌گردد.

 

۴-۲) ویژگی‌های عمومی پاسخ‌دهندگان

جهت توصیف ویژگی‌های عمومی پاسخ ‌دهندگان از شاخص‌های آمار توصیفی استفاده شده است. فراوانی پاسخ‌دهندگان براساس جنسیت، سن، میزان تحصیلات، درآمد، تأهل و سابقه کاری مورد بررسی قرار گرفته است همچنین وضعیت خرید آنان نیز بررسی شد و نمودارهای مربوط ترسیم شده است.

 

۴-۲-۱)  جنسیت

 

تعداد ۲۱۱ نفر یعنی ۸۲/۵۵ درصد پاسخ‌ دهندگان مرد بوده‌اند. تعداد ۱۶۷ نفر یعنی حدود ۴۵ درصد پاسخ‌دهندگان نیز زن بوده‌اند.

 سن

 

تعداد  ۷۹ نفر از پاسخ ‌دهندگان کمتر از ۱۸ سال دارند. ۸۶ نفر در بازه سنی ۱۹ تا ۲۸ و ۵۶ نفر در بازه سنی ۲۹ تا ۳۸ سال قرار دارند. بیشترین فراوانی مربوط به بازه سنی ۳۹ تا ۴۸ سال است که با ۹۴ نفر حدود یک چهارم درصد حجم نمونه را تشکیل می‌دهند. تعداد ۶۳ نفر از افراد نیز بالای ۴۸ سال هستند

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل