پایان نامه با موضوع نقش ارتباط میان کاربرد دانش و نوآوری در سازمان تامین اجتماعی


– مقدمه

تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گام‌های اساسی در تحقیقات می باشند و نتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است، در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها نخست پرسشنامه های تکمیل شده، جمع آوری و داده های خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار ثبت گردیدند. سپس این داده ها  از طریق نرم افزار spss21تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شدند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جداول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه شده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد به کمک نرم افزار مذکور  آزمون فرضیه های پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

آمار توصیفی

۴-۲- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی

۴-۲-۱-جنسیت پاسخگویان: با توجه به شکل و نمودار ارائه شده  مشاهده می شود که از ۲۶۰ نمونه انتخاب شده ۷۲ نفر  (۲۷٫۷ درصد) زن  و ۱۸۵ نفر (۷۱٫۲درصد) مرد بوده اند. نتایج مربوطه در جدول  (۴-۱)  و نمودار (۴-۱) ارائه شده است.

– سن پاسخگویان: با توجه به شکل و نمودار ارائه شده  مشاهده می شود که از ۲۶۰ نمونه انتخاب شده ۱۰ نفر  (۳٫۸ درصد) بین ۱۸ تا ۲۵ سال؛ ۸۵  نفر(۳۲٫۷درصد)  بین ۲۶ تا۳۵ سال ؛ ۹۴ نفر (۳۶٫۲درصد) بین ۳۶ تا ۴۵ سال؛ ۵۶ نفر (۲۱٫۵ درصد) بین ۴۶ تا ۵۵ سال ؛ ۶ نفر (۲٫۳درصد) بیشتر از ۵۵ سال بوده اند. نتایج مربوطه در جدول (۴-۲)  و نمودار (۴-۲) ارائه شده است.

درآمد پاسخگویان: با توجه به شکل و نمودار ارائه شده  مشاهده می شود که از ۲۶۰ نمونه انتخاب شده ۲۳نفر (۸٫۸ درصد) بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان؛۱۵۳ نفر (۵۸٫۸ درصد) بین یک تا دو میلیون ،۷۹ نفر (۳۰٫۴درصد) بین دو تا پنج میلیون درآمد داشته اند. نتایج مربوطه در جدول (۴-۳)  و نمودار (۴-۳) ارائه شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید