پایان نامه با موضوع نقش ارتباط منفی بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان


ویژگی های فنی ابزار تحقیق

۱-۸-۳ روایی ابزار تحقیق

روایی به معنای صحیح و درست بودن است ، مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد ، اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نا مناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد . اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر می گردد ( خاکی ،۱۳۸۲ ، ۲۸۸ ) [۱] .

 

از انجا که پرسشنامه مذکور استخراج شده از مقاله کلیدی بوده و سؤالات پرسشنامه براساس مدل تحلیلی پژوهش و ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و با نظر اساتید محترم راهنما و مشاور اصلاحات مورد نظر در ان اعمال گردیده ، لذا روایی آن به لحاظ محتوایی حاصل شده است.

 

۲-۸-۳  پایایی ابزار تحقیق

«پایایی بدین معنا است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله تحت شرایط یکسان و مشابه دوباره اندازه بگیریم نتایج حاصله تا چه حد مشابه ، دقیق و قابل اعتماد است ، و بطور ساده تر یعنی ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه  اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد.» ( خاکی ،۱۳۸۲ ، ۲۹۷ )۱.

برای سنجش پایایی ابزار تحقیق ، معروفترین ابزاری که مورد استفاده اکثر پژوهشگران قرار میگیرد

میزان آلفای کرونباخ مربوط به پرسش های های موجود در پرسشنامه و یک آلفای کلی برای ابزار گردآوری است،که این معیار توسط  نرم افزار به راحتی قابل محاسبه می باشد.برای محاسبه آلفای کرونباخ از فرمول زیر استفاده می شود:

: ضریب پایایی پرسشنامه

: تعداد سؤالات پرسشنامه

: واریانس پاسخهای داده شده به سؤال iام

: واریانس کل پاسخهای پرسشنامه

برای بررسی پایایی ، محقق تعدادی (تعداد پرسشنامه هایی که توزیع کرده اید)پرسشنامه را توزیع و

پس از جمع آوری (۱۳۹ پرسشنامه ) ، اقدام به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار

SPSS  برای پرسشنامه مورد نظر نمود که نتایج به تفکیک هر یک از متغیر ها به شرح جدول ۱ـ۳

حاصل گردید .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید