پایان نامه با موضوع نقش ارتباط بین نوع دوستی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان


۱مقدمه

در این فصل به روش و متد تحقیق اشاره می کنیم. طرح تحقیق، متغیرهای تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری و ابزار جمع آوری اطلاعات در این فصل بیان خواهد شد.

برخی عقیده دارند که علم همان روش است در هر حال می توان پذیرفت که هیچ علمی فاقد روش نیست و دست آوردهای هر پژوهش علمی به همان نسبت حائز ارزشند که با رو ش هائی درست اخذ شده باشند (ساروخانی،۱۳۸۲ .( از رهگذر پژوهش و تجربه است که ناآزموده در بته آزمایش قرار می گیرد و در ژرفای تاریک ناآگاهی، بارقه روشن اکتشاف و آگاهی تلألو می یابد.

روش معادل فارسی واژه متد به معنای  دقیق “در پیش گرفتن راهی” و یا معین کردن گام هائی است که برای رسیدن به هدفی می باید با نظمی خاص برداشت (خاکی،۱۳۷۸) . پژوهش و روش علمی اگر یک چیز نباشند کاملا نزدیک و وابسته به یکدیگرند (هومن،  ۱۳۸۵).

روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص ساختن یک موقعیت نامعین است) .بازرگان و دیگران، ۱۳۷۶ (.

دست یابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرید. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش(خاکی، ۱۳۷۸ ).

۳-۲ طرح تحقیق

پژوهش با تحقیقی از نوع کاربردی مواجه می باشد که به بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان پرداخته است.

۳-۳ متغیرهای تحقیق

در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سوال های تحقیق و یا آزمون فرضیه ها تشخیص متغیرها امر ضروری است. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق به دو دسته متغیرهای مستقل و وابسته تقسیم می شوند.

الف. متغیرهای مستقل : آن متغیری که تاثیر آن بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می گیرد. در پژوهش مذکور در این پژوهش متغیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مستقل است.

ب. متغیر وابسته : متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد.(سرمد، ۱۳۷۸). در این پژوهش متغیر میزان وفاداری مشتریان وابسته است.

 

۳-۴ جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری به کل افرادی گفته می شود که از جهات مختلف مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشد.

جامعه عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند.

محقق باید قبل از آغاز کار پژوهش، چارچوب جامعه آماری آن تحقیق را مشخص و روشن کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگی به دیگران معرفی نماید.جامعه آماری را جامعه‌ی هدف نیز می گویند (دلاور،۱۳۸۰).

آن چه  که در پژوهش مهم است این است که حجم جامعه با دقت و به صورت کامل تعریف شود. تعریف جامعه باید به صورت توصیف دقیق عناصری باشد که به جامعه تعلق دارند و آن را می سازند. جامعه آماری این پژوهش ۲۵۰ نفر از مدیران و کارکنان بانک های ملت شهرستان آمل است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید