پایان نامه با موضوع نقش ابعاد سیستم حمل‌ونقل چندوجهی


-۱-۱        قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش حاضر را می‌توان به چهار دوره به شرح زیر تقسیم نمود:

در دوره اول که بازه زمانی شهریور الی آبان ۱۳۹۲ را در بر می‌گیرد؛ به بررسی چالش‌ها و مسائل موجود در سیستم حمل‌ونقلی ایران به‌خصوص بندر شهید رجایی و استفاده نشدن از تمامی ظرفیت خود پرداخته شد و از این طریق مسئله اصلی تحقیق شناسایی شده و موضوع پژوهش در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی تنظیم گردیده و به گروه و دانشکده مربوطه ارائه شد.

دوره دوم انجام این پژوهش را نیز می‌توان به امور مربوط به مطالعه وضع موجد سیستم حمل‌ونقل کشور ایران و نوشتن مبانی نظری پژوهش اختصاص داد. در این دوره که بازه زمانی بهمن الی اردیبهشت ماه ۹۲-۱۳۹۱ را به خود اختصاص می‌دهد، پیشینه و مبانی نظری پژوهش استخراج و تنظیم شد.

دوره سوم انجام پژوهش، امور مربوط به گردآوری داده‌ها را در بر می‌گیرد؛ در این دوره که در بازه زمانی خرداد الی تیر ۱۳۹۳ انجام گرفته است، با مراجعه به شرکت‌های حمل‌ونقل، پرسشنامه‌های مربوطه میان شرکت‌های مورد نظر توزیع و داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری گردید…

نهایتاً، دوره چهارم انجام این پژوهش که به‌نوعی می‌توان آن را دوره تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده و گزارشی کامل از کارها و تلاش‌های انجام شده جهت انجام پژوهش نام نهاد، در بازه زمانی مرداد الی مهر ۱۳۹۳ صورت گرفته است. در این دوره، کلیه امور انجام شده و نتایج حاصل از دوره‌های گذشته انجام پژوهش، در قالب گزارشی منسجم، جهت دفاع از پایان‌نامه، به گروه و دانشکده مربوطه ارائه گردیده است.

۱-۲            ساختار پژوهش

محور اصلی این پژوهش بر اساس تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی بر عملکرد بندر شهید رجایی می‌باشد در نتیجه این مطالعه به دنبال الزامات مورد نیاز بندر جهت ورود این سیستم لجستیکی در سیستم حمل‌ونقل ایران می‌باشد. ساختار مطالعه حاضر دارای هفت فصل می‌باشد که در ادامه هریک به‌طور خلاصه شرح داده شده است.

فصل اول: در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است که با توجه به آن به اهمیت مسئله، ضرورت ایجاد این سیستم در سیستم حمل‌ونقل بندر می‌پردازد. در ادامه اهداف اصلی این پژوهش در این فصل بیان می‌شوند و در آخر به ساختار مطالعه حاضر می‌پردازد.

فصل دوم: این فصل به وضعیت اقتصادی و وضع موجود حمل‌ونقل کشور ایران می‌پردازد. با توجه به اینکه این مطالعه نیازمند شناخت سیستم‌ها حمل‌ونقل می‌باشد در نتیجه به خلاصه از وضعیت سیستم‌های حمل‌ونقل کشور ایران، حمل‌ونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای پرداخته است. سپس الزامات و وضعیت حمل‌ونقل چندوجهی در کشور ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد و در آخر به معرفی بندر شهید رجایی به‌عنوان بندر اصلی و مهم این کشور می‌پردازد.

فصل سوم: در این فصل به مبانی نظری سیستم مورد بحث این مطالعه اشاره شده است. کلیات و تعاریف موجود در رابطه با سیستم حمل‌ونقل چندوجهی مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنین به خلاصه‌ای از سیستم‌های حمل‌ونقل ترکیبی و تکامل آن در طول زمان اشاره شده است. سپس به تعریف مسئولیت‌های اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی و متصدیان حمل‌ونقل می‌پردازد.

فصل چهارم: این فصل با عنوان پیشینه تحقیق این مطالعه، به دنبال شناسایی و تعریف متغیرهای این مطالعه می‌باشد. متغیرهای مورد مطالعه که ساختار مدل مفهومی پژوهش را تشکیل می‌دهند عبارت‌اند از سیستم حمل‌ونقل چندوجهی، عملکرد بندری، کیفیت ارتباط، نرم افزارهای بندر، سخت افزارهای بندر می‌باشد که پس از تعاریف آن‌ها به ارائه مدل مفهومی پژوهش می‌پردازد.

فصل پنجم: با توجه به ارائه فرضیات مورد نظر در این پژوهش، فصل روش شناسی با ارائه متدولوژی مناسب با این پژوهش به آزمون فرضیات مورد مطالعه می‌پردازد. در این فصل به معرفی متد معادلات ساختاری جهت تجزیه و تحلیل مدل مفهومی و آزمودن فرضیات مورد نظر می‌پردازد و همچنین به معرفی نرم افزارهای لازم جهت این تجزیه و تحلیل می‌پردازد.

فصل ششم: پس از شناخت متدلوژی مورد استفاده در این مطالعه، این فصل با روش معادلات ساختاری و کمترین توان‌های دوم به بررسی، آزمون، برازش مدل ایجاد شده در تحقیق مورد نظر می‌پردازد و با آزمودن هر یک از فرضیات به تأثیرات هر یک از متغیرها بر یکدیگر می‌پردازد و در آخر به بررسی هر یک از نتایج فرضیات مورد آزمون اشاره شده است.

فصل هفتم: در فصل آخر پژوهش نیز به بررسی نتایج به دست آمده می‌پردازد و سعی در پاسخ به سؤالات پژوهش دارد که با توجه به نتایج به دست آمده از کل پژوهش به بحث و بررسی خواهیم پرداخت و در آخر به ارائه پیشنهادهایی جهت تحقیقات آینده در رابطه با موضوع مورد مطالعه می‌پردازد. شکل (۱-۴) خلاصه‌ای از ساختار مورد مطالعه این پژوهش می‌باشد.

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید