پایان نامه با موضوع مدلسازی و تشکیل هیدرات گازی


چکیده :

با توجه به افزايش سهم گاز طبيعي در بازار مصرف جهاني، توجه به روش هاي انتقال بدون خط لوله افزايش يافته است. بيشتر روش هايي مورد توجه قرار گرفته است كه ظرفيت ذخيره سازي در آن ها بالا و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشند. يكي از ا ين روش ها كه امروزه بسيار مورد توجه است، روش حمل گاز توسط هيدرات ميباشد. علاوه بر اين امروزه كاربردهاي صنعتي د يگري نيز بر اي اين پد يده مطرح شده است و سبب شده است كه توجه به آن در صنعت بيشتر از پيش باشد . در پژوهش حاضر براي آشنايي بيشتر با اين پديده در فصل اول هيدرات گاز ي معرفي شده، ساختارهاي رايج آن و مطالعات عمده اي كه در اين زمينه صورت پذيرفته است ، به صورت مشروح بيان شده است . با توجه به مشكلاتي كه در زمينه استفاده از آن در صنعت وجود دارد، محققيق افزودن مواد بهبود دهنده به سيستم تشكيل هيدرات را پيشنهاد نموده اند. از اين رو در فصل دوم به معرفي مواد بهبود دهنده و چگونگي تأ ثيرگذاري آن ها پرداخته شده است . در فصل سوم مدل پا يه محاسبات هيدرات معرفي شده سپس اين مدل در حضور مواد بهبود دهنده مانند مواد فعال سطحي و هيدروتروپها اصلاح شده است، تا مدل پيشگوتري حاصل شود . در فصل چهارم نتا يج حاصل از مدلسازي براي سيستمهاي مختلف تشكيل هيدرات براي مثال سيستم آب خالص، سيستمهاي شامل ماده بازدارنده متانول و سيستمهاي شامل انواع مواد بهبود دهنده رايج با نتايج تجربي مقايسه شده است و نشان داده شده است كه مدل با دقت بالايي قادر است فشار تشكيل هيدرات را در دما ي مورد نظر پيشبيني نمايد. در فصل پنجم نتا يج كلي حاصل از ا ين پژوهش ارائه شده است و در ادامه پيشنهاداتي جهت ادامه اين تحقيق براي علاقمندان به مطالعه اين پديده بيان گرديده است.

مقدمه

هيدرات گاز طبيعي تركيب كريستالي جامدي است كه از تركيب آب و گاز به وجود مي آيد و جزء خانواده كلاتريت ها محسوب مي شود. مولكولهاي گازي مهمان درون حفرات شبكه آب ، كه از طريق پيوند هيدروژني بين مو لكولهاي آب به وجود آمده است، گير مي افتند. نمونه بارز اين مولكولهاي گازي تركيبات كوچكتر از پنتان موجود در گاز طبيعي از قبيل متان، اتان، پروپان و كربن دي اكسيد ميباشد. هيدرات گازي مي تواند به وسيله گاز خالص يا مخلوط گازي متشكل از دو يا چند جزء تشكيل شود.كلاتريتها به عنوان يك محلول جامد تلقي مي شوند كه در آنها مولكول هاي گازي مهمان و گازهاي تشكيل دهنده هيدرا ت در تماس با شبكه ميزبان (آب) قرار مي گيرند . بنابراين هيدرات گازي جزء جامدات اين پيوند يك شبكه پليمري در آب به صورت فاز مايع تشكيل مي شود. در شكل 1-1 پيوند هيدروژني به صورت ميله هاي هاشور خورده نشان داده شده است.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید