پایان نامه با موضوع راهنماي ممیزي ایمنی راه


چكيده:

با رشد روزافزون وسا يل نقل يه در کشورها ي در حال توسعه، در اکثر اين کشورها سطح ايمني راهها در حال کاهش بوده و آمار تصادفات رشد فزاينده اي را نشان مي دهد. اگر چه در حوادث و تصادفات جاده اي سه عامل انسان، وس يله نقل يه و راه موثر م ي باشند، و لي آنچه که در وحله اول به دست اندرکاران حمل ونقل مربوط مي شود، ارايه يک سطح کيفي مناسب از تسهيلات حمل ونقل مي باشد . عدم رعا يت موارد واستانداردهاي مرتبط با ايمني در مراحل امکان سنجي، طراحي، ساخت و بهره برداري پروژه هاي مرتبط با راه موجب شکل گيري مقاطع حادثه خيز در شبکه راههاي کشور مي گردد.

مميزي ايمني ابزار ي مؤثر در افز ايش ايمني راه از طر يق بررسي و شناسا يي رسمي نقاط ضعف و مشکل ساز راه و محيط اطر اف آن توسط تيمي مستقل و متشکل از کارشناسان متخصص و مجرب تحت عنوان مميز قبل از وقوع حوادث جاده اي مي باشد. سابقه مبحث مميزي ايمني راه در کشورهاي مختلف حدوداً به ۲۰ سال گذشته بازگشته و مبدأ آن کشور انگليس محسوب مي گردد . هم اکنون کشورها ي زيادي به ويژه انگليس، دانمارک، فرانسه، نيوزلند، ايالات متحده، کانادا، نروژ و استرا ليا در زمره کشورها يي قرار دارند که اين مقوله را به طور جد ي در دستور کار خود بر اي ايمن سازي راهها قرار داده اند. البته توجه به اين نکته ضروري است که مبحث مم يزي ايمني راه بس يار فراتر از مبحث بازرس ي و هم ين طور تع يين نقاط حادثه خيز مي باشد. يکي از و يژگيهاي اصلي مميزي آن است که علاوه بر پروژه هاي در دست بهره برداري اين امکان فراهم مي گردد که از مراحل اوليه تا نها يي طراحي و ساخت پروژها ي راه، بتوان براي بهبود پارامترهاي مؤثر در ايمني راه اقدام نمود . با توجه به موارد فوق، ته يه و ارايه منابع تخصص ي مرتبط با مميزي ايمني راه جهت آشنايي با مفاهيم، چارچوب اجرا، مزاياي اقتصادي و تهيه مقدمات اجرايي نمودن آن در کشور ايران با توجه به رشد فزاينده حوادث جاده اي امري لازم و غيرقابل اجتناب مي باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید