پایان نامه با موضوع دوره ضمن خدمت مجازی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و  تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما

 • ارزشيابي برنامه

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ و ﻓﻨﺎوري در ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻲﮔﺬارد. ﺻﺮﻓﺎ آﻣﻮزش و اﺟﺮاي دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮﻳﺶ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل و روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﻮارد ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد(حسيني ،۱۳۸۷: ۳۶).

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲﺷﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖﺗﺮ، ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ روشﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • الگوي ارزشيابي بازگشت سرمايه فيليپس
 • الگوي ارزشيابي هدف مدار
 • الگوي ارزشيابي كرك و پاتريك
 • الگوي ارزشيابي از نظر استاندارد ۱۹۹۹
 • الگوي ارزشيابي CIPO
 • الگوي ارزشيابي دمينگ

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وتوانایی انجام کار کارکنان سازمان صدا و سیما.
 • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درک و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما.
 • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و حمایت سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیما.
 • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و  تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه رزین اپوکسی و کاربرد آن در صنعت
پایان نامه عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مشتریانGSM غرب مازندران
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی صلاحیت دیوانهای داوری
پایان نامه رابطه خود شکوفايي و تصوير ذهني از خدا
دانلود پایان نامه تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی