پایان نامه با موضوع تفاوت در جنسيت و آثار آن بر عملكرد


مقدمه

در حالی كه جنس به تفاوت‌های فیزیكی بدن اشاره می‌كند، جنسیت به تفاوت‌های روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان مربوط می‌شود. امروزه جامعه‌شناسان بیش از پیش چگونگی متفاوت بودن وضع زنان و مردان از لحاظ نصیبها و فرصت‌های قابل دسترسی را مورد تحقیق قرار می‌دهند. به عنوان مثال در مشاغلی كه بوسیلۀ مردان و زنان در پیش گرفته می‌شود، افتراق روشنی از نظر جنسیت وجود دارد و زنان به طرزی متراكم در پاره‌ای از اشتغالات معین تمركز یافته‌اند.

“لنور وتیزمَن” و همكارانش كه نقش جنسیت را در برخی از كتاب‌های پیش دبستانی تحلیل كرده‌اند، چندین تفاوت آشكار در نقش‌های جنسیتی یافته‌اند. پسرها نقش بسیار بزرگتری در تصویر و داستان‌ها بازی می‌كرده‌اند تا دخترها و از نظر تعداد به نسبت یازده پسر در برابر یك دختر بودند و اگر حیواناتی را كه دارای هویت جنسی بودند را نیز منظور كنیم این نسبت 95 درصد به یك بوده است.

فعالیت پسرها و دخترها هم متفاوت بود، پسرها به كارهای ماجرا جویانه و فعالیت‌های بیرون از خانه كه مستلزم استقلال و نیرومندی بود می‌پرداختند و هرجا كه دختران ظاهر می‌گردیدند، به گونۀ انفعالی و اكثراً محدود به فعالیت‌های درون خانه نشان داده بودند. دختران برای پسران غذا می‌پختند و خانه را تمیز می‌كردند و یا انتظار بازگشت آن‌ها را می‌كشیدند. تا اندازه‌ای این وضع در مورد مردان و زنان بزرگسال هم كه در كتاب‌های قصّه نشان داده شده بود، صدق می‌كند زنانی كه همسر و مادر نبودند؛ موجوداتی خیالی مانند جادوگران یا مادر خوانده‌های پویان بودند. در تمام كتاب‌هایی كه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، حتّی یك زن وجود نداشت كه شغلی در بیرون از خانه داشته باشد بر عكس مردان در نقش‌های متعددی مانند رزمنده، پلیس، قاضی، شاه و غیره تصویر گردیده بود. همچنین مطالعات صورت گرفته در مورد كارتون‌هایی كه بیش از همه بیننده دارند، نشان می‌دهند كه تقریباً همۀ شخصیت‌های برجسته در این كارتون‌ها مرد هستند و مردها بر كارهایی فعال كه توصیف گردیده مسلّط‌ هستنند.

در مدرسه و گروه‌های همسالان نیز مجموعه‌ای از عوامل به گونه‌ای متفاوت بر دختران و پسران تأثیر می‌گذارند. تفاوت‌های برنامۀ درسی پسران و دختران مثل علوم خانه‌داری برای دختران و فلزكاری برای پسران دیده می‌شود و یا پسرها و دخترها اغلب تشویق می‌شوند كه ورزش‌های مختلفی یاد بگیرند. محافل دوستی در درون و بیرون مدرسه هم معمولاً تمایزی خاصّ برای پسران و دختران قائل است. این سیاق آموزشی و تربیتی خانواده و رسانه، در سایر نهادها هم جریان دارد و بالتبع در نوع حضور زنان و مردان در اجتماع هم تأثیرگذار است. مثلاً معمولاً زنان پله‌های پایین‌تر سلسله مراتب شغلی را اشغال می‌كنند؛ مثل منشی‌گری یا كارهای دفتری و كمتر تخصّص‌های حرفه‌ای در سطوح بالا دارند و حتّی اگر شغلی را هم بگیرند در آن‌ها كمتر امكان ترفیع و ترقّی وجود دارد و یا حقوق و مزایای كمی دارد و یا كارهای نیمه وقت دارند.

تقسیم كار مبتنی بر جنسیت در كارهای خارج از منزل نیز تا حدودی زاییدۀ اختلاف فرصت‌های آموزشی برای مردان و زنان است. به طور كلّی حضور زنان در مراحل عالیۀ نردبان آموزشی كمتر از مردان است و شواهد هم نشان می‌دهد كه تا به حال زنان عموماً آموزش كمتری از هر نوع در مقایسه با مردان دریافت می‌كنند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد