پایان نامه با موضوع تاثیر مقایسه شعب کارا و ناکارا و ارائه راهکارهایی برای افزایش کارایی شعب


۱-۱-         کارایی

وقتی بیان می شود که واحد تصمیم گیرنده j ام کارا است، می توان نتیجه گرفت که این واحد خوب عمل نموده و از منابعش به درستی استفاده کرده است.

کارایی را می توان از دو جنبه کارایی مطلق و کارایی نسبی مورد بررسی قرار داد.کارایی مطلق از سنجش یک واحد با ایده آلی ها منتج می شود و کارایی نسبی از سنجش یک واحد با واحدهای مشابه دیگر نتیجه می شود و چون مشخص نمودن ایده آلی ها و رسیدن به آنها مشکل است از کارایی نسبی استفاده می کنیم.به همین دلیل بیان می کنیم که تحلیل پوششی داده ها تکنیکی برای محاسبه کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده است.

ورودی عاملی است که با افزایش آن ، با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش می یابد.و با کاهش آن با حفظ تمام عوامل دیگر ، کارایی افزایش می یابد.خروجی عاملی است که با کاهش آن ، باحفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش می یابد.و با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر ، کارایی افزایش می یابد.

برای حالت یک ورودی – یک خروجی کارایی مطلق را به صورت زیر تعریف می کنیم:

کارایی مطلق  =

ورودی و خروجی DMU ها باید در شرایط زیر صدق نمایند :

  • داده ها باید هم زمان باشند.
  • ورودی ها و خروجی های واحد تصمیم گیرنده باید هم جنس باشند.
  • به طور تجربی می توان گفت که برای بدست آوردن نتایج قابل تحلیل از مدل های DEA باید رابطه زیر برقرار باشد :

n≥۳(m+s)

که در آن :

M = تعداد ورودی ها

n = تعداد خروجی ها

S = تعداد واحدهای تصمیم گیرنده

  • خروجی ها فقط وابسته به همین ورودی های تعریف کننده باشند.

 

۱-۲-         انواع مدل های DEA

  • مدل CCR

اولین مدل اساسی تحلیل پوششی داده ها توسط چارنز ، کوپر و رودز در سال (۱۹۸۷) در دو ماهیت ورودی و خروجی ارائه گردید.در این مدل برای هر DMU ، یک ورودی و یک خروجی مجازی به کمک وزن های vi و urبصورت زیر تعریف می شوند :

ورودی مجازی  = v1x1o+v2x2o+…+vmxmo

خروجی مجازی  = u1y1o+u2y2o+…+usyso

که در آن x1o,…,xmo به ترتیب ورودی اول تا m ام DMUo و y1o,…,ysoبه ترتیب خروجی اول تا s ام DMUo می باشد و vi و ur به ترتیب وزن های مربوط به ورودی ها و خروجی ها می باشند.

وزن ها نه تنها نشان می دهند که چه اقلامی در ارزیابی DMUo سهم داشته اند بلکه میزان سهم آنها را نیز مشخص می کنند.وزن ها به کمک برنامه ریزی خطی بدست آورده می شوند که نسبت خروجی مجازی به ورودی مجازی حداکثر گردد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید