پایان نامه با موضوع ارتباط مثبت میان تعهد عاطفی وتعهد سازمانی


اصطلاحات حقوق ودستمزد حقوق

دستمزد

مبلغ خاصی است که به کارگرپرداخت می شود.این مبلغ ممکن است در مقابل ساعت کار، روز کاری ویا میزان مشخصی از کار پرداخت شود.

حقوق

مبالغ خاصی است که به کارمند در مقابل کار فکری ویا جسمی ویا ترکیبی از فعالیتهای فکری ، جسمی به صورت ماهانه ویا سالانه پرداخت می گردد.

مزایا

کلیه امتیازاتی است از قبیل کمکهای غیرنقدی ، مدد معاشی مرخصی ، بیمه وغیره که مستقیما ارتباط به ارزش شغل وسیستمهای معمول تعیین حقوق ودستمزد ندارد وجدای از حقوق ودستمزد پرداخت می شود.

 

 

هزینه زندگی

مبالغی است که یک نفر خانوار به طور معمول  وعادت برای زندگی خود در یک محدوده  زمانی مصرف می کند، مبالغ مذکور با توجه به سطح  زندگی ومنطقه محل زندگی متفاوت است .
سطح زندگی

میزان ودرجه استفاده از کالا ، خدمات وامکانات زندگی در یک جامعه ویا یک طبقه از مردم متناسب با نیازهای زندگی وآسایش ورفاه در زندگی روزمره است.

تورم

شرایطی است که در یک جامعه میزان نقد ینگی ویا پول در جریان بدون تناسب با رشد تولیدات داخلی افزایش می یابد .

  • نظریه های حقوق ودستمزد
  • نظریه عرضه وتقاضا
  • سندیکاها ، اتحادیه ها وکنفدراسیونها
  • نظریه قدرت پرداخت
  • نظریه کارایی (بهره وری )
  • قوانین ومقررات دولتی
  • نظریه هزینه زندگی
  • نظریه های فرهنگی وارزشی

نظریه عرضه وتقاضا

بر اساس این نظریه حقوق ودستمزد عاملان کار بر اساس قوانین عرضه وتقاضا محاسبه وتعیین می گردد. در استفاده از این نظریه برای حاصل کارعاملان کار قیمتی تعیین  می گردد واین قیمت بستگی به میزان عرضه وتقاضای آن کالا ویا خدمات خاص به بازار دارد.

سندیکاها، اتحادیه ها وکنفدراسیونها

آنها از طریق کنترل عرضه نیروی کار به بازار وتقلیل آن در اوقات حساس در واقع وبا استفاده از قانون عرضه وتقاضای نیروی کار از طریق اعتصابات، کارفرمایان را مجبور به پرداخت حقوق ودستمزد بیشتری می نمایند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل