پایان نامه با موضوع:مقایسه ویژگی‌های منش و ابعاد آن


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران

پایایی و روایی

در پژوهش آلون سو و همکاران(۲۰۰۸) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بالای ۶۸/۰ گزارش شده است. کاویانی و حق شناس(۱۳۸۶) ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را در مقیاس‌های ۷ گانه از ۶۱/۰  تا ۹۶/۰ بدست آوردند. بین مقیاس‌های ۴ گانه سرشت با هم و مقیاس‌های منش همبستگی معناداری بدست نیامد، این بدان معنی است که مقیاس‌ها از یکدیگر مستقل هستند. ضریب همبستگی فرم کوتاه این پرسشنامه با فرم بلند ۶۲/۰ بدست آمده است.

بر اساس یک مطالعه مقدماتی در جمعیت دانشجویی توسط کاویانی و حق شناس(۱۳۸۲) بر روی فرم ۱۲۵ سئوالی پرسشنامه سرشت و منش در شهرهای تهران و شیراز انجام شده است که نتایج آن به شرح زیر می‌باشد: عامل سن بین دو جنس (مرد و زن) در هر یک از نمونه های دو شهر مورد مطالعه و نیز در نمونه کل، به طور معناداری متفاوت بود. برای عامل شهر یک اثر اصلی به دست آمد(۰۰۱/۰>P و ۱۵/۱۵=۲۲۷ و۷ )F. تحلیل‌های واریانس تک عاملی نشان داد که نمرات مقیاس‌های نوجویی، همکاری، خودراهبری و خودفراروی بین دو شهر از نظر آماری تفاوت معنادار دارد. نمونه تهرانی نسبت به نمونه شیرازی از نمرات بیشتری در ابعاد آسیب پرهیزی، همکاری و خودراهبری برخوردار بود، درحالی که نمونه شیراز نسبت به نمونه تهرانی نمرات بیشتری در نوجویی و خودفراروی داشت. در سایر ابعاد، دو نمونه میانگین نمرات تقریباً مشابهی را نشان دادند. ضریب پایایی پرسشنامه بین نمرات به دست آمده از آزمون و نمرات باز آزمون ۲۰ نفر از آزمودنی ها به این شرح بود: نوجویی ۹۶/۰ ؛ آسیب پرهیزی ۹۱/۰ ؛ پاداش وابستگی ۶۱/۰ ؛ پشتکار۷۶/۰ ؛ همکاری ۹۵/۰ ؛ خودراهبری ۸۵/۰ و خودفراروی ۸۸/۰ .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران

۲ـ۴ـ۱ اهداف جزئی :

۱ـ۲ـ۴ـ۱ مقایسه ویژگی‌های سرشت و ابعاد آن

۲ـ۲ـ۴ـ۱ مقایسه ویژگی‌های منش و ابعاد آن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید