پایان نامه بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

 عنوان:

بایسته ها و رویه های

اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی مهاجری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع2
ب-پیشینه و سوابق تاریخی4
ج-پرسش های تحقیق4
د-فرضیه ها4
هـ- اهداف تحقیق5
و-کاربران تحقیق5
ز-نوع روش تحقیق5
تبین و توجیه پلان5
فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند6
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی6
گفتار دوم: ارکان سند7
مبحث دوم: اقسام سند7
گفتار اول: سند عادی7
بند اول: مفهوم سند عادی8
بند دوم: اقسام سند عادی8
الف-سند عادی تجاری8
ب-سند غیر تجاری10
گفتار دوم: سند رسمی10
بند اول: مفهوم سند رسمی11
الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی11
ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت11
ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت12
بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی13
الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی13
ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی13
ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند14
بند سوم: اقسام سند رسمی14
الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن14
ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن15
بند چهارم: اجزاء سند رسمی15
الف-محتویات سند15
ب-مندرجات سند15
بند پنجم: آثار سند رسمی16
الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی17
ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی17
ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث18
د-لازم الاجرا بودن سند رسمی19
هـ-قدرت اجرایی سند رسمی20
بند ششم: مزایای سند رسمی21
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی22
بند اول: تفاوت از حیث شکل22
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع23
بند سوم: تفاوت از حیث مکان23
بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت24
بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی24
بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد24
بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز24
بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار25
بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی25
 فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن
مبحث اول: اجرائیه27
گفتار اول: تعریف اجرائیه27
گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه28
بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی28
بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه29
گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه32
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه33
گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی33
بند اول: دفاتر اسناد رسمی33
بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق35
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد35
بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا35
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد38
مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح40
گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی40
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد40
مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار41
گفتار اول: اجرائیه دادگاه41
گفتار دوم: اجرائیه ثبتی41
گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه42
بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه42
بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه43
مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا44
گفتار اول: اسناد منجز و معلق45
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه46
گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله48
گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد48
فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی49
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی49
گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی53
بند اول: نحوه صدور اجرائیه53
بند دوم: شرایط صدوراجرائیه54
الف-تعداد برگ های اجرائیه54
ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه55
بند سوم: ابلاغ اجرائیه56
الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد57
1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله57
2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی57
3-تغییر محل اقامت متعهد58
4-ابلاغ در خارج از کشور58
5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد59
6-ابلاغ اجرائیه به محجور60
ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها60
ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی60
د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن61
بند چهارم: آقار ابلاغ61
مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای61
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه62
بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه62
الف-تعریف لغوی و اصطلاحی62
ب-اقسام معاملات دارای وثیقه63
1-معامله با حق استرداد63
2-معاملات رهنی63
3-معاملات شرطی63
ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه63
بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای64
بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه64
الف-صدور اجرائیه64
ب-ارزیابی65
ج-مزایده67
د-اعراض از رهن70
هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای71
1-فسخ و فک سند وثیقه71
2-رهن مکرر71
3-انتقال حق استرداد71
4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار72
5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای72
6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای73
7-انتقال قهری حق استرداد به وراث74
8-بازداشت مازاد مورد وثیقه74
گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای76
بند اول: تعاریف76
بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای76
الف-تامین موضوع اجراییه78
ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول78
ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول79
د-انجام تعهد به وسیله متعهدله79
هـ-وجه الالتزام80
1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد81
2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد81
و-رسیدگی به مدارک متعهد81
ز-بازداشت اموال متعهد82
1-بازداشت اموال منقول82
2-ارزیابی82
3-تعیین حافظ اموال83
4-بازداشت اموال غیر منقول84
5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث85
ح-مزایده اموال بازداشت شده86
1-اگهی مزایده غیر منقول86
2-آگهی مزایده اموال منقول87
3-تفاوت حراج و مزایده87
بند سوم: مستثنیات دین89
الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین89
ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین90
بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد91
الف-تقدم در وصول مطالبات92
ب-ممنوعیت نقل و انتقال92
ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده92
گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه93
بند اول: سپردن وثیقه93
بند دوم: بازداشت متعهد94
بند سوم: مستثنیات دین94
بند چهارم: مراحل اجرا94
فصل چهارم: آثار اجرا
مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی95
گفتار اول: تعاریف95
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه95
گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار96
مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول97
گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول97
گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول97
مبحث سوم: تخلیه98
گفتار اول: تعاریف98
گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه98
گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه99
مبحث چهارم: هزینه های اجرایی99
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا99
بند اول: حق الاجرا99
الف-تعریف100
ب-حق الاجرا در موارد خاص101
د-موارد عدم تعلق حق الاجرا102
بند دوم: حق مزایده102
الف-تعریف102
ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن102
بند سوم : هزینه ارزیابی103
بند چهارم: حق الحفاظه103
مبحث پنجم: شکایات اجرایی104
گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی104
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند104
الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند104
ب-استثنائات104
بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی105
الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء105
ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن105
ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی107
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی108
بند اول: تعاریف108
الف-تعریف لغوی توقیف108
ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی109
بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی109
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی110
نتیجه گیری و پیشنهادات112
فهرست منابع114
علائم اختصاری116
چکیده انگلیسی118

چکیده

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه ایمان از دیدگاه مولانا
پایان نامه بررسی و تحلیل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکیه بر سروده های 20 شاعر
پایان نامه تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی
دانلود پایان نامه بررسی خط مشی در شعب فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان
دانلود پایان نامه بررسی آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان