پایان نامه بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی رشته شیمی


تعداد صفحات پایان نامه: 100 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

مقدمه……………………………………………………………………………………… 3

چكيده……………………………………………………………………………………… 4

فصل اول

شيرين كردن گازها با اتانول آمين ها

تعريف عمومي گازها………………………………………………………………………. 6

انواع گاز طبيعي……………………………………………………………………………. 6

ناخالصي هاي موجود در گازها…………………………………………………………….. 7

پالايش گازها……………………………………………………………………………….. 7

روش آمين………………………………………………………………………………….. 9

انتخاب نوع فرآيند………………………………………………………………………….. 10

تجهيزات لازم فرايند تصفيه گاز ترش با آمين ها………………………………………….. 11

فرآيند تصفية گاز ترش با دي اتانول آمين ………………………………………………….12

اثر گازهاي اسيدي جذب شده روي خواص فيزيكي آلكانول آمين……………………….. 16

واكنش هاي شيميايي فرآيند شرين كردن گاز طبيعي………………………………….. 17

حلالهاي جاذب…………………………………………………………………………… 19

ويژگيهاي زداينده گازها و حلالهاي جاذب……………………………………………….. 20

معرفي آمين ها و معيار انتخاب آنها……………………………………………………… 21

توليداتانول آمين ها…………………………………………………………………………22

خصوصيات اتانول آمين ها…………………………………………………………………. 25

كاربرد اتانول آمين ها……………………………………………………………………… 28

مزاياي دي اتانول آمين نسبت به موتور اتانول آمين……………………………………….. 29

ظرفيت، تقاضا و قيمت اتانول آمين در سطح جهان……………………………………….. 30

فصل دوم

فرايند نويني براي بازيافت DEA از محلولهاي نيمه فاسد شده:

تشريح فرايند وتعادل فازي سيستم دي اتانول آمين – بي (هيدروكسي اتيل) پيپرازين

تري (هيدروكسي اتيل) اتيلن دي آمين – هگزادكان……………………………………… 34

فرايند نوين………………………………………………………………………………… 36

مشخصات مايع بي اثر…………………………………………………………………….. 38

بررسي تعادل بخار مايع…………………………………………………………………… 39

ترموديناميك تعادل بخار – مايع……………………………………………………………. 39

مخلوط‌هاي دوتايي …………………………………………………………………………45

مخلوط‌هاي چند جزيي…………………………………………………………………….. 48

آناليز رگرسيون داده‌هاي تعادلي بخار – مايع…………………………………………….. 49

مواد، تجهيزات و روش‌هاي آ‌زمايشگاهي…………………………………………………. 53

فصل سوم

فرايند نويني براي بازيافت DEA از محلولهاي نيمه فاسد شده:

آناليز فرايند…………………………………………………………………………………. 56

تقطير تحت شرايط جريان برگشتي كامل…………………………………………………. 56

آناليز فرايند با شبيه ساز …………………………………………………………………. 65

تقطير ناگهاني…………………………………………………………………………….. 66

تقطير جزئي و ناگهاني……………………………………………………………………. 68

اثر شرايط عملياتي بر اجراي فرايند………………………………………………………. 72

شبيه سازي فرايند پيشنهادي با دو ستون تقطير……………………………………….. 80

نتيجه ………………………………………………………………………………………84

ضميمه…………………………………………………………………………………….. 86

معادلة NRTL و پارامترهاي آن …………………………………………………………….88

مراجع……………………………………………………………………………………… 89

مقدمه

اين پروژه ، شامل سه فصل مي باشد. فصل اول راجع به شيرين كردن گازها و حلال اتانول آمين، فصل دوم در ارتباط با فرايند بازيافت حلالهاي جاذب و فصل سوم در رابطه با آناليز فرايند پيشنهادي مي باشد.

در فصل اول گازها به صورت عمومي، ناخالصيهاي موجود در گازها، فرايند شيرين كردن گازها ، روشهاي پالايش ، روش آمين، تجهيزات لازم فرايند تصفيه گاز ترش با آمين‌ها، حلالها جاذب، آمينها، خصوصيات و كاربرد آمين ها ، ظرفيت تقاضا و قيمت اتانول آمين در سطح جهان و …. بحث شده است.

در فصل دوم فرايند نويني براي بازيافت اتانول آمينها خصوصاً دي اتانول آمين از محلولهاي نيمه فاسد شده پيشنهاد شده است و سپس فرايند و تعادل فازي سيستم دي اتانول آمين – بي(هيدوركسي اتيل) پيپازين – تري (هيدروكسي اتيل ) اتيلن دي آمين – هگزادكان ، مشخصات مايع بي اثر ،بررسي تعادلي بخار- مايع ، ترموديناميك تعادل بخار – مايع و… تشريح شده اند.

در فصل سوم آناليز فرايندپيشنهادي ، تقطير تحت شرايط جريان برگشتي كامل، آناليز فرايند با شبيه سازاسپن ، تقطير جزئي وناگهاني ، اثر شرايط عملياتي روي اجراي فرايند و …. توضيح داده شده اند.

بعضي علائم، نشانه ها ، حروف و اختصار كلماتي كه در طول پروژه از آنها استفاده و در درون فصلها توضيح داده نشده اند، در پايان پروژه تحت عنوان ضميمه آورده شده اند.

چكيده

يك مطالعه دربارة فرآيند تقطير چند مرحله اي براي بازيافت DEA از محلولهاي آلوده ارائه گرديده است. اين قبيل محلولها مشكلات جدي را در كارخانجات گاز و پالايشگاههاي نفتي بوجود آورده اند . بدليل فراريت بعضي از اجزاء تشكيل دهنده شان نمي توانند به آاساني خالص شوند. اين فرآيند جديد از هگزادكان به عنوان مايع حامل بي‌اثر براي حصول اطمينان از توزيع مناسب مايع در ستون تقطير ، به منظور جلوگيري از آلودگي و سهولت تفكيك اجزاء غيرفرار استفاده مي كند. در اين پروژه فرايند با داده هاي تعادل فازي نوين بين مخلوط دي اتانول آمين، بي(هيدروكسي اتيل) پيپرازين، تري(هيدروكسي اتيل) اتيلن دي آمين، آب و هگزادكان توضيح داده شده است. خصوصيات فيزيكي طراحي شدة ماده حامل بي اثر مورد بحث قرار مي گيرد و رهنمودهايي جهت انتخاب آن ارائه گرديده اند. از مدل ضريب فعاليت دو مايع غير تصادفي به طور موفقيت آميز جهت نمايش يا ارائه داده هاي تعادلي استفاده مي شود. فرآيند تقطير براي عمل خلوص سازي محلول‌هاي آمين آلوده شده، توصيف شده است. فرآيند تقطير چند مرحله‌اي و مايع حامل بي اثر(هگزادكان) استفاده مي شود. از ستون تقطير با قطر داخلي 50 پيشنهاد شده با شبيه سازاسپن(ASPEN) را تائيد كند و از خصوصيات فيزيكي مايع حامل بي اثر ارائه شده در فصل دوم استفاده مي كند . بعنوان مثال، براي تفكيك ناخالصي هاي محلول دي اتانول آمين فاسد شده تحت شرايط خلاء راندمان خوبي به دست آمده بود. نتايج با تقطير تك مرحله اي مرسوم برابر هستند.

تعريف عمومي گازها

در طبيعت مواد به اشكال و حالتهاي مختلف وجود دارند كه هر حالت يك فاز ناميده مي شود. مثلاً فاز جامد، فاز مايع، فاز گاز، فاز پلاسما. گازها فازي از ماده هستند كه فاصله بين مولكولها زياد ونيروي جاذبه بين مولكولهاي آنها ناچيز مي باشد. چنانچه در هر ظرفي قرار گيرند، شكل آن ظرف را پيدا مي‌كنند.

انواع گاز طبيعي

گاز طبيعي: ماده اي است كه در بسياري از نقاط جهان بصورت مخازن گازي دراعماق زمين وجوددارد.

گاز چاهي: گازي است كه بطور مستقيم از چاه بهره برداري مي شود.

گاز خام: به ماده اوليه گازي كه بواحدهاي شيميايي داده مي شود، اتلاق مي گردد.

گاز خط لوله: گاز قابل فروش كه مشخصات قابل قبول خريدار داشته باشد و يابا استاندارد متداول ممكن وفق دهد.

گاز ترش: گازي است كه به مقدار قابل ملاحظه سولفيد هيدروژن () يا دي اكسيد كربن() و يا هر دوي آنها را داشته باشد.

گاز شيرين: گازي است كه سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن آن حداقل مجاز مناسب خط لوله باشد.

گاز خشك: گازي است كه كم تر از يك دهم گالن هيدروكربن و بالاتر در هزار فوت مكعب داشته باشد.

گاز تر: گازي است كه بيش از يك دهم گالن هيدروكربن و بالاتر در هزار فوت مكعب داشته باشد.

روش هاي پالايش گاز

قبل از پيدايش روش هاي معمول، براي حفظ و از گاز طبيعي از آهك استفاده مي شد و آهك مصرف شده دور ريخته مي شد. در سال 1910 روش اكسيدآهن ابتدا در انگلستان و بعد در ساير نقاط جهان رواج يافت. در سال 1920 روش كربنات پتاسيم يا سي بورد بوسيلة كمپاني كوپر معرفي شد. در واقع اين اولين روش تجاري بود كه گازهاي اسيدي بوسيلة مايع شستشو داده مي‌شدند. روش استفاده از آمين در سال 1930 به ثبت رسيد و در سال 1939 روش مخلوط آمين و گليكول پيشنهاد شد كه پالايش و خشك كردن گاز را يك جا انجام مي داد. د 1948 تجاري كردن اين روش ها تفصيل مورد بررسي قرار گرفت. روش هاي جذب سطحي سولفينول  در سال 1965 بوجود آمد و روش فلور و استفاده از غربالهاي مولكولي بتدريج جايگزين روش هاي قديمي گرديد. بطور كلي روش هاي پالايش گاز در چهار گروه دسته بندي مي شوند:

  • روش استفاده از حلال هاي شيميايي مثل آمين ها، مخلوط گليكول، آمين وكربنات پتاسيم.
  • روش استفاده از حلال هاي فيزيكي مثل پروپيلن، دي متيل اتر. تتراهيدروتيوفن دي اكسيد.
  • روش اكسيد كردن گاز سولفيد هيدروژن مانند روش هودري و اكسيد آهن.
  • روش جذب سطحي مانند استفاده از غربال هاي مولكولي .

فاكتورهاي انتخاب روش پالايش: انتخاب هر يك از اين روش ها براي پالايش گاز يك سليقة شخصي نيست و به فاكتورهاي مختلفي مانند فشار عملياتي، درجه حرارت گاز مورد پالايش، نقطه جوش ماده پالايش كنند، گرماي حاصل از فعل و انفعالات در داخل برج جذب كننده، غلظت ماده مصرفي، مقايسه قيمت مواد مورد لزوم و بالاخره سرويس هاي در دسترس و مورد احتياج بستگي دارد. بطور خلاصه نسبت سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن در گاز مورد پالايش و كيفيت مورد تقاضا براي گاز پالايش شده روش انتخابي جهت پالايش گاز را تعيين مي كند.

 

احياء عامل جذب گازها: در روش ياد شده عامل جذب گازهاي اسيدي. اعم از حلال هاي فيزيكي و يا شيميايي را پس از استفاده مي توان احياء نمود و مجدداً مورد استفاده قرار داد. به عبارتي فقط مقدار بسيار كمي از آن تلف شده و يا احتياج به صاف كردن و تميز كردن دارد. روش هاي ديگري هم هستند كه در آنها ماده شيميايي مصرف شده و ديگر قابل احياء شدن نيست. اگر چه در اين روش ها مي توان حداكثر گازهاي اسيدي را جذب نمود. اما بعلت همان مصرف مواد شيميايي چندان بصرفه نيستند. مگر اينكه مقداري گاز اسيدي بسيار كم بوده و لازم باشد همان مقدار كم را هم از گاز جدا نماييم. مانند استفاده از گاز براي آلكيلاسيون و يا تهيه آمونياك و يا ساير كاربردهاي پتروشيمي.

روش آمين

تا سال 1930 روش سي بورد با استفاده از محلول كربنات پتاسيم متداول بود و مشكل اين روش در آن زمان اين بود كه محلول تا حدي خاصيت خود را از دست مي داد و مقداري تيوسولفات در آن ايجاد مي‌شد كه قابل برگشت و احياء نبود. بعلاوه با تغيير دما كربنات پتاسيم در دستگاهها رسوب كرده و مشكلات عملياتي ايجاد مي كرد و ضمناً اين روش براي فشار هاي بيش از (500 Psi) مناسب نبود. در سال 1930 كمپاني گيردلر استفاده از آمين ها باي جذب گازهاي اسيدي را پيشنهاد و انحصار آنرا بنام خود ثبت نمود. آمين ها خاصيت آن را دارند كه در دماهاي معمولاي گازهاي اسيدي جذب كرده و در دماي بالاتر آنها را دفع نمايند، لذا در تصفيه گازها دو نوع برج، براي جذب و دفع گازهاي اسيدي در نظر گرفته مي شود كه به ترتيب به نام برج جذب  و برج دفع  يا احياء معروف مي باشد.

 

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی