پایان نامه بازنمایی انگاره‌های هویتی در فیلم‌های بهمن قبادی

چکیده:

در این تحقیق سعی شده  با استفاده از روش نشانه شناسی به بررسی سکانس به سکانس چهار فیلم مورد نظر به نام‌های (زمانی برای مستی اسب ها ،آوازهای سرزمین مادری ،نیمه ماه (نیوی مانگ)،لاک پشت ها هم پرواز می کنند ) از بهمن قبادی برای دستیابی به هدف اصلی تحقیق که همان بازنمایی انگره‌های هویتی در فیلم‌های ایشون می باشد پرداخته شده است.

در این تحقیق با دیدن سکانس به سکانس فیلم ها اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردیده است .در واقع واحد تحلیل در این تحقیق سکانس می باشد.

متغیرها و واژه های کلیدی:

متغیر ها عبارتند از :قومیت ،جنسیت،گفتمان ایدئولوژیک ،طبقات اجتماعی و هویت می باشد.

و واژه های کلیدی :

1-انگاره های هویتی : مجموعه ای از تعلقات مادی و معنوی انسان است که اصول آن از قبل شکل گرفته است.

2-بازنمایی:بازنمایی از دیدگاه استوارت هال استفاده از زبان برای تولید نکته ای معنادار درباره ی جهان است ،معنا درذات وجود ندارد بلکه ساخته می شود ونتیجه ومحصول یک رویه دلالتی است

در پایان  این نتایج از تحقیق به دست آمد که با استفاده از ابزار نشانه شناسی و جامعه شناسی اثر هنری می توان چنین ادعا کرد که بهمن قبادی در فیلم ها سورئال خود سعی کرده است که آثار هنری خویش را تحت تاثیر جامعه کردستان و نیز محیط و پیرامون آن بسازد. بنابراین در تحلیل نشانه شناختی فیلم های وی هر چهار متغیر یعنی جنسیت، گفتمان سلطه، نابرابری اجتماعی و طبقاتی و منطقه ای کردستان و نیز هویت حضور داشته است. چرا که پدیده های مزبور در متن جامعه کردستان قرار دارند و فیلم های وی بازنمایی از واقعیت جامعه کردستان است که وی سعی کرده  به شکل سوررئال این واقعیات را بازنمایی کند.

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- اهداف فرعی.. 6

1-4-3- سؤالات یا فرضیه های تحقیق.. 6

فصل دوم

بررسی ادبیات نظری و تجربی تحقیق.. 7

2-2-1 هنر و جامعه. 8

2-2-2 سینما به مثابه هنر. 8

2-2-3 فیلم نوآور به عنوان یک مثال. 11

2-2-4 نظریه های سینمایی.. 11

2-2-5  ظهور سینما در ایران. 12

2-2-6 حوزه سینما در ایران. 13

2-3- نشانه شناسی.. 15

2-3-1 – جهان شمول بودن یا خاص بودن نشانه. 16

2-3-1 – 1- نشانه ازنظر فردینان دوسوسور 17

2-3-1 – 2-دال و مدلول. 17

2-3-1 – 4-محورهای همنشینی و جانشینی.. 18

2-3-1 – 5-پیرس و نشانه شناسی.. 19

2-3-1 – 6-نشانههای سه گانه پیرس… 19

2-3-1 – 7-نشانه شناسیِ بارت.. 20

2-3-1 – 8-نشانه. 20

2-3-1 – 9-لانگ و پارول. 21

2-3-1 – 10-بافت.. 21

2-3-1 – 11-متن.. 21

2-3-1 –12-نشانه از نظرلوئی ترول یلمزلف.. 22

2-3-1 – 13-اومبرتو اکو. 23

2-4- پیشینه تجربی تحقیق.. 25

فصل سوم

روش شناسی تحقیق.. 29

3-1- مقدمه. 30

3-1- اهمیت و گستره تحلیل نشانه‌شناختی.. 30

3-2- سه نوع تکنیک در تحلیل نشانه‌شناختی.. 31

3-3- الگوی انجام تحلیل نشانه‌شناسی( آسابرگر،1387، 57-56) 33

3-4- روش تحقیق.. 34

3-5 – جامعه آماری: 34

جامعه آماری مورد مطالعه ما در این پژوهش کلیه فیلم های بلند سینمایی کارگردان بهمن قبادی می باشد  3-5- براورد حجم نمونه و روش نمونه گیری : 34

3-6- روش گردآوری اطلاعات : 34

3-7- متغیرها و واژه های کلیدی: 34

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید