پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران


فهرست مطالب:

فصل1. 1

کلیات پژوهش… 1

مقدمه. 1

1- 1- طرح مسأله و تعریف آن. 1

1-2- بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. 3

1-2-1- ضرورت و اهمیت نظری.. 3

1-2-2- ضرورت و اهمیت عملی.. 4

1-3- اهداف تحقیق. 4

1-3-1- هدف اصلی.. 4

1-3-2- اهداف فرعی.. 4

1-4- سؤالات تحقیق. 5

1-5- فرضیات تحقیق: 5

فصل2. 7

ادبیات و مبانی نظری پژوهش… 7

مقدمه. 8

2-1- مرور تاریخی؛ پیشینه پژوهش در جهان و ایران. 8

2-1-1- تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان. 8

دوره ﻧﺨﺴﺖ؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ.. 9

دوره دوم؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری ـ ﭼﺎﭘﯽ.. 11

ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ.. 16

2-1-2- تاریخچه تبلیغات محیطی در جهان. 16

2-1-3- تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران. 22

2-1-3-1- اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن. 22

2-1-3-2- ایران معاصر تا قبل از انقلاب اسلامی(1357-1200 ه.ش) 23

2-1-3-3- ایران معاصر پس از انقلاب اسلامی.. 28

2-1-2- تاریخچه تبلیغات محیطی در ایران. 30

2-1-5- بررسی پژوهش‌های پیشین. 33

2-1-5-1- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور. 33

1. ارزیابی اثر بخشی تبلیغات محیطی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از دیدگاه مسافرین متروی شهر تهران. 33

2. بازتاب ارزشهای فرهنگی در آگهی‌های تجاری تلویزیون. 35

3. بررسی فنی گرافیک در طراحی تبلیغات بر روی اتوبوسهای شرکت واحد تهران. 36

4. بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیونی.. 37

5. ش‍ن‍اس‍ایی‌ و اول‍ویت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ مؤث‍ر ب‍ر اث‍رب‍خ‍شی‌ ت‍بلی‍غ‍ات‌ م‍حیطی‌ ب‍راس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ چ‍ه‍ار P ت‍ب‍لیغ‍ات‌.. 39

2-1-5-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور. 41

1. ارزشهای فرهنگی نمایش داده شده در تبلیغات تلویزیونی هند. 41

2. ارزشهای فرهنگی منعکس شده در تبلیغات اینترنتی آمریکایی و چینی.. 42

3. ارزشهای فرهنگی منعکس شده در تبلیغات تلویزیونی چین و هنگ‌کنگ… 43

2-2- ادبیات پژوهش و مرور مفهومی.. 43

2-2-1- مفهوم  فرهنگ… 43

2-2-1-1- تعریف فرهنگ… 43

2-2-1-2- ویژگی‌های فرهنگ… 44

2-2-2- مفهوم ارزش… 45

2-2-2-1 تعریف ارزش… 45

2-2-2-2- طبقه بندی ارزش‌ها 45

2-2-2-3- تعریف ارزش‌های فرهنگی.. 46

2-2-3- مفهوم تبلیغات.. 47

2-2-3-1- تعریف تبلیغات.. 47

2-2-3-2- عناصر و ویژگی‌های تبلیغ به‌ عنوان ارتباط.. 48

2-2-3-3- انواع تبلیغات.. 48

2-2-3-3- 1- تبلیغات سیاسی.. 49

2-2-3-3- 2- تبلیغات بازرگانی.. 49

2-2-3-3- 3- تبلیغات فرهنگی.. 49

2-2-3-4- انواع رسانه‌های تبلیغاتی و مزایا و معایب آنها 50

2-2-3-4-1- روزنامه. 50

2-2-3-4-2- رادیو. 50

2-2-3-4-3- تلویزیون. 51

2-2-3-4-4- اینترنت.. 51

2-2-3-4-5- تبلیغات محیطی(شهری) 52

2-2-3-4-5-1- تعریف تبلیغات محیطی.. 52

2-2-3-4-5-2- مزایا و معایب تبلیغات محیطی.. 52

2-3- دیدگاه‌های علمی و چارچوب نظری.. 53

2-3-1- دیدگاه‌های علمی مرتبط با رسانه‌ها و تبلیغات.. 53

2-3-1-1- دیدگاه‌های انتقادی نسبت به تبلیغات.. 54

2-3-1-2- دیدگاه‌های مثبت نسبت به تبلیغات تجاری.. 60

2-3-1-3- دیدگاه و ارزش‌های حاکم بر تبلیغات تجاری در نظام سرمایه‌داری.. 63

2-3-1-4- دیدگاه و ارزش‌های حاکم بر تبلیغات تجاری در نظام اسلامی.. 66

2-3-2- نظریه‌های مربوط به تأثیر پیامهای ارتباطی.. 68

2-3-2-1- نظریه بازنمایی.. 69

2-3-2-2- نظریه متقاعدسازی.. 71

2-3-2-3- نظریه اقناع. 71

2-3-2-4- نظریه ترغیب.. 75

2-3-2-5- نظریه یادگیری اجتماعی و جامعه‌پذیری.. 77

2-3-3- چارچوب نظری پژوهش… 78

2-4- سؤالات و فرضیات پژوهش… 80

2-4-1- سؤالات پژوهش… 80

2-4-2- فرضیات پژوهش… 81

فصل 3. 82

روش‌شناسی.. 82

مقدمه. 83

3-1- روش تحقیق. 83

3-2- جامعه‌ی آماری.. 84

3-3- نمونه‌ی آماری.. 84

3-4- روش نمونه‌گیری.. 84

3-5- واحد تحلیل. 85

3-6- تکنیک یا ابزار گردآوری اطلاعات.. 85

3-7- تکنیک تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

3-8- پایایی و روایی تحقیق. 85

3-8-1- پایایی.. 85

3-8-2- اعتبار یا روایی تحقیق. 86

3-9- تعاریف نظری مفاهیم تحقیق. 86

3-10- تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق. 96

فصل 4. 104

تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های پژوهش… 104

مقدمه. 105

4-1- بررسی توصیفی دادههای تحقیق در قالب جداول یک‌بعدی.. 106

4-2- تحلیل استنباطی داده‌های تحقیق براساس جداول دوبعدی.. 123

فصل 5. 138

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 138

مقدمه. 139

5-1- نتایج به‌دست آمده از بررسی تبلیغات محیطی شهر تهران. 139

5-1-1- پاسخ به سؤالات تحقیق. 139

5-1-2- نتایج تبیینی پژوهش(نتایج آزمون فرضیات تحقیق) 142

5-2- نتیجه‌گیری.. 145

5-3- محدودیتهای پژوهش… 147

5-4- پیشنهادات.. 147

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید