پایان نامه بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و  ادبیات فارسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.A  )

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی

استاد راهنما :

دکتر مجتبی بشردوست 

استاد مشاور:

دکتر شروین خمسه

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

با عنایت به ارتباط تنگاتنگ دوران کودکی و احوال بزرگسالی انسان ، در این پژوهش بر آن شدیم که تأثیرات این مرحله ی مهم را در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی بررسی نماییم .

برای این کار ابتدا به تفحص در آراء ژان پیاژه و زیگموند فروید پرداختیم و سپس احوال و آثار شاعران مذکور را بیان کردیم و اشعار آنها را از منظر زیبایی شناسی ، فکری و زبانی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پروین اعتصامی کودک را ابزاری می کند تا مفاهیم بزرگسالانه ی خود را بازگو کند پس کودکی در اشعار او مجموعه ای از واژگان است ، اما کودکی در اشعار فروغ فرخزاد حسی و کاملاً ملموس است و با اینکه بسامد بازگشت به کودکی نسبت به احمد رضا احمدی کمتر است اما نسبت به اوپر رنگ تر می باشد و در ادامه به این نتیجه دست یافتیم که بازگشت به کودکی در اشعار احمدرضا احمدی با ترسیم تصاویری از کودکی نمایان می شود  .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 بیان مسئله. 3

1-2 هدف های تحقیق.. 3

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن. 3

1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق.. 4

1-5تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. 4

1-6 روش تحقیق.. 4

1-7  قلمرو تحقیق.. 4

1-8 جامعه آماری وحجم نمونه. 5

1-9  محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. 5

فصل دوم:مطالعات موضوعی

مقدمه. 7

گفتار اول. 8

سیری در آراء ژان پیاژه 8

2-1 ژان پیاژه 9

2-1-1 مراحل رشد ذهنی کودک.. 10

2-1-2 هوش کودک.. 18

2-1-3 بازی.. 25

2-1-4 زبان کودک.. 34

2-1-2 عواطف کودک.. 38

گفتار دوم: سیری در آرای زیگموند فروید. 42

2- 2 زیگموند فروید. 43

فصل سوم:روش شناسی تحقیق(متدولوژی)

مقدمه 47

3ـ1 روش تحقیق.. 48

3ـ2 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 48

3ـ3 مدل تحقیق.. 48

3ـ4 روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش… 48

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه. 51

بخش اول:ساختار فکری، زیبایی شناختی (بلاغی)وساختار زبانی.. 52

4-1-1ساختار فکری.. 53

4-1-1-1 تخیل.. 53

4-1-1-2 خودمیان بینی.. 54

4-1-1-3 ضمیر ناخود آگاه 56

4-1-1-4 نوستالژی.. 61

4-1-1-5 مفهوم کودکی.. 62

4-1-2 ساختار زیبایی شناسی (بلاغی) 64

4-1-2-1 تشخیص…. 64

4-1-2-2 استعاره 66

4-1-2-3 تشبیه. 67

4-3-1 ساختار  زبانی (هنجارگریزی ) 68

بخش دوم :مروری بر زندگی و آثار پروین اعتصامی و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری ، زیبایی شناختی و زبانی  71

4-2-1 زندگی و آثار پروین اعتصامی.. 72

4-2-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در دیوان اشعار پروین اعتصــــامی.. 73

4-2-2-1 نوستالژی  73

4-2-2-2 خودمیان بینی [تشخیص] 73

4-2-2-3 دفاع از دوستی.. 91

4-2-2-4 دفاع از پاکی.. 91

4-2-2-5 بیان کودکانه. 92

4-2-2-6 بازی.. 94

4-2-2-7 مادر. 95

4-2-2-8 هنجارگریزی.. 100

بخش سوم:مروری بر زندگی و آثار فروغ فرخزاد و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری، زیبایی شناختی و زبانی  101

4-3-1 زندگی و آثار فروغ فرخزاد. 102

4-3-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در اشعار فروغ فرخزاد. 104

4-3-2-1 نوستالژی.. 104

4-3-2-2 بیان کودکانه. 106

4-3-2-3 درک کودکانه. 112

4-3-2-4 خودمیان بینی.. 112

4-3-2-5 تشیبه. 134

4-3-2-6 تخیل و فضای حسی.. 136

4-3-2-7 استعاره حسی.. 139

4- 3-2- 8 دفاع از عشق و دوستی.. 140

4-3-2-9 مادر. 140

4-3-2-10 هنجارگریزی.. 142

4-3-2-12 درک حسی از (زمان ،مکان و …) 142

بخش چهارم:مروری بر زندگی و آثار احمدرضا احمدی و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری، زیبایی شناختی و زبانی  144

4-4-1 زندگی احمد رضا احمدی.. 145

4-4-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در اشعار احمد رضا احمدی.. 147

4-4-2-1 زبان. 147

4-4-2-2 خودمیان بینی [تشخیص ] 150

4-4-2-3 مادر. 167

4-4-2-4 نوستالژی.. 168

4-4-2-5 هنجارگریزی.. 170

4-4-2-6 بازگشت به کودکی.. 172

4-4-2-7 بازی.. 174

4-4-2-8 بیان کودکانه. 174

4-4-2-9 استعاره 178

4-4-2-10 تشبیه 178

4-4-2-11 درک حسی از زمان و مکان. 178

فصل پنجم:نتیجه گیری

منابع. 182

چکیده

با عنایت به ارتباط تنگاتنگ دوران کودکی و احوال بزرگسالی انسان، در این پژوهش بر آن شدیم که تأثیرات این مرحله ی مهم را در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی بررسی نماییم.

برای این کار ابتدا به تفحص در آراء ژان پیاژه و زیگموند فروید پرداختیم و سپس احوال و آثار شاعران مذکور را بیان کردیم و اشعار آنها را از منظر زیبایی شناسی ، فکری و زبانی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پروین اعتصامی کودک را ابزاری می کند تا مفاهیم بزرگسالانه ی خود را بازگو کند پس کودکی در اشعار او مجموعه ای از واژگان است ، اما کودکی در اشعار فروغ فرخزاد حسی و کاملاً ملموس است و با اینکه بسامد بازگشت به کودکی نسبت به احمد رضا احمدی کمتر است اما نسبت به اوپر رنگ تر می باشد و در ادامه به این نتیجه دست یافتیم که بازگشت به کودکی در اشعار احمدرضا احمدی با ترسیم تصاویری از کودکی نمایان می شود  .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید