پایان نامه ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق
گرایش خصوصی

موضوع:
ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:
جناب آقای دکتر محمد دمر چیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
الف) طرح موضوع2
ب) اهمیت موضوع3
ج) اهداف تحقیق4
د) پرسش های تحقیق4
ه) فرضیه های تحقیق4
و) روش تحقیق5
ز) سازماندهی تحقیق5
بخش اول: کلیات
فصل اول- مفاهیم6
مبحث اول – اهمیت تاسیس حقوقی ایفاء تعهد توسط ثالث6
مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه7
گفتار اول – مفهوم تعهد، دین، محکوم به و محکوم له7
بند اول – مفهوم تعهد و دین7
بند دوم- مفهوم محکوم به8
بند سوم- مفهوم محکوم له9
گفتار دوم – عناصر تعهد9
گفتارسوم – تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه11
گفتار چهارم – تمییز تعهد از عقد12
گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص (قابل انتقال)13
مبحث سوم- مفهوم و ماهیت وفاء به عهد14
گفتار اول- مفهوم ایفاء‌، وفای به عهد و پرداخت14
بند اول – مفهوم14
بند دوم – بررسی موارد مشتبه17
اول- پرداخت با چک17
دوم – پرداخت با حواله17
سوم- مواردی که در حکم پرداخت است18
گفتار دوم- ماهیت وفاء به عهد18
گفتار سوم- شیوه های پرداخت توسط ثالث20
بند اول- پرداخت مستقیم به متعهدله20
بند دوم- پرداخت ثالث از طریق معرفی مال به دایره اجرا21
بند سوم- پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث23
گفتار چهارم- انصراف ثالث از ایفاء تعهد یا پرداخت محکوم به23
مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محکوم علیه25
گفتار اول- مفهوم ثالث25
گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد27
مبحث پنجم- اذن28
گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن28
گفتار دوم- وجود استقلالی اذن29
گفتار سوم- اذن در ایفاء30
گفتار چهارم – شرایط اذن در پرداخت30
گفتار پنجم- شرایط ماذون در پرداخت32
مبحث ششم- تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه32
گفتار اول – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و وکالت در پرداخت32
گفتار دوم – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون با قرض33
گفتار سوم -تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و ضمان34
گفتار چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و قائم مقامی با پرداخت37
گفتار پنجم- تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و انتقال طلب38
مبحث هفتم – مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران40
گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت40
گفتار دوم- اداره فضولی امور غیر42
گفتار سوم – قصد تبرع44
فصل دوم- منابع پرداخت ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران45
مبحث اول – در مقررات مدنی45
گفتاراول – ماده 267 قانون مدنی45
گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف46
گفتار سوم- پرداخت کننده ثالث در مسئولیت ناشی از فعل غیر46
مبحث دوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجرای احکام مدنی47
مبحث سوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بیمه47
مبحث چهارم – پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت47
گفتار اول- مسئولین سند تجاری (ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن47
گفتار دوم- متصدی حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل48
مبحث پنجم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در   مقررات ثبتی48
گفتاراول: پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون48
گفتار دوم- ماده7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹49
فصل سوم- شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث51
مبحث اول- مباشرتی نبودن تعهد51
مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد51
مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امکان اجبار طلبکار به پذیرش وفای به عهد در موارد پرداخت دین توسط ثالث )52
مبحث چهارم- قصد ثالث برای پرداخت(پرداخت از روی اشتباه)52
مبحث پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا54
فصل چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث55
مبحث اول – تفاوت در سقوط دین55
مبحث دوم- تفاوت در مورد دین طبیعی55
بخش دوم: آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث
فصل اول- آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف57
مبحث اول – در مقررات قوانین مدنی57
گفتار اول- ماده 267 قانون مدنی57
بند اول – طرح مطلب57
بند دوم- تعیین حدود موضوع58
گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به ایادی دیگر58
بند اول- طرح نظریات راجع به مبنای حق رجوع58
1) نظریه ضمان59
2) نظریه معاوضه59
3) نظریه انتقال ذمه آخرین غاصب59
بند دوم – نقد و بررسی نظریات59
گفتار سوم- حق رجوع پرداخت کننده نفقه اقارب61
گفتار چهارم- حق رجوع کارفرمای پرداخت کننده خسارات زیاندیده به کارگر مقصر63
بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما64
بند دوم- حق رجوع کارفرما به کارگر عامل زیان از باب جانشینی با پرداخت64
مبحث دوم – در مقررات ثبتی65
گفتار اول – بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار دارای وثیقه65
بند اول- شرایط پرداخت کننده66
1- بستانکار بودن پرداخت کننده66
2- پرداخت باید کامل باشد66
3- پرداخت کننده باید بستانکار قبل از دریافت کننده باشد.67
4- حق بازداشت اموال بدهکار67
بند دوم- شرایط دریافت کننده67
1- دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه با حق تقدم باشد67
2- پرداخت طلب بستانکار دریافت کننده، نباید به ضرر او باشد68
گفتار دوم- وارث پرداخت کننده دین مورث68
گفتار سوم- ماده 7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹70
مبحث سوم – در مقررات اجرای احکام مدنی73
گفتار اول- پرداخت توسط محکوم له در حق وثیقه طلبکار دیگر محکوم علیه73
گفتار دوم – پرداخت توسط محکوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب74
مبحث چهارم- در مقررات تجاری75
گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس75
گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث75
گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاری76
گفتار چهارم- حمل و نقل77
بند اول- نظریه مسئولیت قراردادی77
بند دوم- مسئولیت غیر قراردادی77
بند سوم- جانشینی و حق رجوع متصدی حمل و نقل در حقوق صاحب کالا77
گفتار پنجم- ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون در ضمان تجاری79
مبحث پنجم- در مقررات بیمه82
گفتار اول- شرایط حق رجوع بیمه گر83
بند اول: پرداخت قبلی غرامت83
بند دوم- التزام بیمه گر به پرداخت غرامت84
بند سوم- مسئولیت مدنی ثالث84
گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بیمه گر84
بند اول- از نقطه نظر انواع بیمه ها85
بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع87
مبحث ششم- آثار ایفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانین تامین اجتماعی87
گفتار اول- مبنای حق رجوع سازمان تامین اجتماعی به مسئولان حادثه(محکوم علیه)88
بند اول- تئوری مسئولیت مدنی88
بند دوم- تئوری قائم مقامی88
گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به کارفرما و توجیه آن89
گفتار سوم- شرایط قائم مقامی89
بند اول- خسارت ناشی از فعل ثالث باشد89
بند دوم- مسئول بودن ثالث91
بند سوم – پرداخت یا جبران خسارت91
گفتار چهارم- زمان رجوع92
مبحث هفتم – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی و بیت المال93
گفتار اول – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی93
گفتار دوم – جانشینی و حق رجوع بیت المال94
فصل دوم – نظریه عمومی جانشینی با پرداخت96
مبحث اول- مفهوم نظریه96
مبحث دوم – موارد تحقق جانشینی با پرداخت98
گفتار اول- در صورتی که پرداخت کننده ملزم به پرداخت دین دیگری باشد98
بند اول – مفهوم98
بند دوم- مصادیق (قلمرو شمول)99
یک: تعهدات تضامنی99
1- تئوری نمایندگی99
2- تئوری اداره مال غیر100
3- تئوری ضمان مسئولان تضامنی از یکدیگر100
دو: تضامن ناقص100
سه: تعهدات تجزیه ناپذیر101
چهار: مسئولیت ناشی از فعل غیر102
گفتار دوم- ذینفع بودن پرداخت کننده در تأدیه دین دیگری102
مبحث سوم – شرایط جانشینی با پرداخت103
گفتار اول- لزوم پرداخت103
بند اول- مفهوم103
بند دوم- مبنای شرط104
بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانین105
بند چهارم- نحوه پرداخت106
گفتار دوم – شرایط پرداخت کننده یا عامل پرداخت106
بند اول) پرداخت کننده باید شخصی غیر از مدیون اصلی باشد107
بند دوم) پرداخت باید به نام و حساب پرداخت کننده باشد108
بند سوم) پرداخت کننده باید مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت کند108
بند چهارم) پرداخت کننده نباید قصد تبرع داشته باشد109
مبحث چهارم- آثار جانشینی با پرداخت109
گفتار اول- آثار جانشینی نسبت به پرداخت کننده109
بند اول- انتقال طلب110
بند دوم) انتقال توابع طلب110
الف) انتقال اوصاف طلب110
ب)انتقال اوصاف دعوی111
ج)صلاحیت دادگاه111
بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالی جانشینی111
الف) وقتی که حقوق دائن جنبه شخصی دارد111
ب) وقتی که پرداخت کننده خود نیز یکی از بدهکاران تضامنی باشد112
ج) وقتی که طلب با پرداخت کمتر ساقط شده باشد113
د) وقتی که جانشین بخشی از طلب را پرداخته باشد114
گفتار دوم- آثار جانشینی نسبت به دریافت کننده114
بند اول) عدم اقدام علیه جانشین و همکاری با او در وصول طلبش115
بند دوم ) عدم ضمان دریافت کننده در مقابل جانشین نسبت   به عدم وجود طلب116
گفتار سوم- آثار جانشینی نسبت به مدیون117
بند اول- قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده در مقابل مدیون117
بند دوم – قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات118
1- ایرادات استنادی قبل از پرداخت موجود باشد118
2- ایرادات نباید جنبه شخصی داشته باشد118
بند سوم- اثر حکم علیه جانشین نسبت به مدیون118
گفتار چهارم- آثار قائم مقامی نسبت به اشخاص ثالث119
نتیجه گیری120
پیشنهادات126
منابع و مآخذ127
چکیده انگلیسی131

چکیده

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف از جمله قانون اجرای احکام مدنی، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و ….. و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، می­تواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هیچ­گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، ولی وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهیت حق رجوع در موارد اخیر الذکر با ماهیت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتی می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید