پایان نامه ایده ­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه­ریزی شهر ایرانی-اسلامی

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ ارشد جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری

عنوان:

ایده­ ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه­ریزی شهر ایرانی-اسلامی

(نمونه­ی موردی: شهر خوی)

 استاد راهنما:

دکتر صدیقه لطفی

استاد مشاور:

دکتر رحیم­بردی آنامرادنژاد

 

فصل اول: کلیات تحقیق

-1.­ مقدمه …………………………………………………………………….  2

1-2. بیان مساله…………………………………………………………. 2

1-3-­ سؤال‏های تحقیق…………………………………………………. 5

1-4-­ پیشینه­ی تحقیق…………………………………………………. 5

1-5-­ فرضیه های پژوهش…………………………………………………… 8

1-6-­ حدود پژوهش……………………………………… 8

1-7-­ اهداف پژوهش……………………………………………………………………….. 9

1-8-­ معرفی الگو یا روش کار……………………………………………. 10

1-9-­ نارسایی ها و مشکلات عمده­ی تحقیق……………………. 10

فصل دوم: مبانی نظری

2-1-­ مقدمه­13

2-2-­ شهر و نظریه­های اجتماعی………………………………. 14

2-2-1-­ مکتب آرمان­گرایی…………………………………………………….. 14

2-2-2-­ مکتب اصلاح­گرایی………………………………………….. 14

2-2-3- مکتب شیکاگو……………………………………………………… 14

2-2-4-­ مکتب مدرنیسم………………………………………………………… 14

2-2-5-­ مکتب فرامدرنیسم……………………………………………………………… 15

2-2-6-­ مکتب فرهنگ گرایی………………………………………………………. 15

2-2-7-­ مکتب طبیعت­گرایی………………………………………………………… 16

2-2-8-­ مکتب فلسفه­گرایی……………………………………………………….. 16

2-2-9-­ مکتب فن­گرایی…………………………………………………………………… 16

2-2-10-­ مکتب آمایش انسانی…………………………………………….. 16

2-3-­ معماری اسلامی و نماد­های بارز آن……………………………………… 17

2-3-1-­ درآمد……………………………………………………………………………….. 17

2-3-2-­ برخی از نمادهای معماری اسلامی…………………………………….. 19

2-3-2-1-­ گنبد………………………………………………………………….. 19

2-3-2-2-­ طاق……………………………………………………………… 19

2-3-2-3-­ مفهوم امام یا پیشوا…………………………………… 20

2-3-2-4-­ نور و رنگ………………………………………………………………… 20

2-3-2-5-احجام سه گانه­ی کروی……………………………………………… 21

2-3-2-6- دایره ……………………………………………………………. 21

2-4- مباحثی در علوم رفتاری و روانشناسی محیط………………… 21

2-4-1- پدیدار شناسی……………………………………………………….. 21

2-4-2-­ مفهوم مکان…………………………………………………………………. 22

2-4-3-­ هویت مکان…………………………………………………………… 22

2-4-4-­ حس مکان………………………………………………………….. 23

2-4-5-­ حس لامکانی یا احساس بی­مکانی………………………………………………….. 24

2-4-6-­ حافظه­ی جمعی………………………………………………………………. 25

2-4-7-­ خرد جمعی………………………………………………………………….. 25

2-4-8-­ شعور و حافظه­ی جمعی……………………………………………………….. 26

2-5-­ وجه سوم در هستی­: ماده،‌ انرژی و ” شعور ” ………………………………………………… 26

2-5-1-­ نظریه­ی شعور……………………………………………………… 26

2-5-2-­ پزشکی هومیوپاتی……………………………… 28

2-6-­ استفاده از نظریه­ی شعور و تشریح شعور در حوزه­ی کلام……………………………… 28

2-6-1-­ شعور در کلام……………………………………………………….. 28

2-6-2-­ شعور مثبت و منفی…………………………………………………… 29

2-6-3-­ تشعشع در کلام……………………………………………….. 30

2-6-4-­ تشعشع شعوری……………………………………………………… 30

2-6-5-­ شارژ شعوری………………………………………………….. 31

2-6-6-­ روح جمعی…………………………………………… 31

2-6-7-­ شواهد تذکر به ” روح جمعی ” در قرآن………………………………………………… 32

2-6-8-­ شواهدی مبنی بر وجود آگاهی نسبت به مباحث شعور و تشعشع شعوری در فرهنگ اسلامی……………….. 33

2-7-­ نقد و بررسی مباحث روانشناسی محیطی از منظر شعور……………………………… 34

2-7-1- معماری، هرمنوتیک، شعور و القای حس و معنا در ناخودآگاهی…………………………… 34

2-7-2-­ جمع­بندی مختصر از نظریه­های پدیدارشناسانه در خصوص روانشناسی محیط…………………. 35

2-7-3- تحلیل ماهیت حس­مکان و حس تعلق به اجتماع از منظر شعور…………………. 36

2-7-4- حس تعلق به مکان در شهر­های قدیمی و شهرهای سنتی……………………. 37

2-8- تاملی بر شهرسازی در جهان اسلام از منظری نو و از بُعد شعور……………………. 40

2-8-1- درآمد……………………………………………………….. 40

2-8-2- شهرسازی اسلامی در سیره­ی پیامبر اکرم (ص……………………………………….. 40

2-8-3- شهرسازی اصفهان­، تجلی نمونه­ای از شهرسازی ایدئولوژیک ایرانی­-اسلامی…………………….. 43

2-9-­ تعاریف و مفاهیم……………………………………………. 44

2-9-1- تعریف فرهنگ…………………………………………………….. 44

2-9-2-­ ریشه­ی مفهومی ” شهر-فرهنگ……………………………. 45

2-9-3- تعریف مدل “شهر- فرهنگ………………………………………………. 45

2-9-4-­ تعریف “میدان شعوری……………………………. 45

2-9-­5- نقش میدان شعوری در شکل­گیری کائنات و علت جاذبه­ی اجرام سماوی در قرآن………………………………. 46

2-9-6-­ اهمیت میدان شعوری فضا-زمان در سرنوشت شهرها و حوادث طبیعی……………………………………………… 47

2-10- پایداری و مفهوم آن…………………………………………………………………………………….. 49

2-10-1-­ پیدایش مفهوم پایداری……………………………………………………………………………… 49

2-10-2-­ توسعه­ی پایدار……………………………………………………………………………………. 49

2-10-3-­ ابعاد توسعه­ی پایدار…………………………………………………………………………….. 49

2-10-3-1-­ پایداری اکولوژیکی…………………………………………………………………….. 49

2-10-3-2-­پایداری اجتماعی……………………………………………………………………………….. 50

2-10-3-3-­ پایداری اقتصادی………………………………………………………….. 50

2-10-3-4-­ پایداری محیطی در فرهنگ قرآن………………………………………………………………………………………… 50

2-11-­­­ اصول پیشنهادی شهر-فرهنگ در جهت هویت بخشی ایرانی-اسلامی به مجتمع­های زیستی…………………… 51

2-11-1- جمع­گرایی در اجتماع و تلاش در جهت رواج فرهنگ اجتماع محور………………………………………………… 51

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد