پایان نامه ایده­ شهر فرهنگ چارچوبی برای برنامه ­ریزی شهر ایرانی و اسلامی


دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ ارشد جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری

عنوان:

ایده­ “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه­ ریزی شهر ایرانی-اسلامی

(نمونه­ موردی: شهر خوی)

استاد راهنما:

دکتر صدیقه لطفی

استاد مشاور:

دکتر رحیم­بردی آنامرادنژاد

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

-1.­ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….  2

1-2. بیان مساله……………………………………………………………………………………………………. 2

1-3-­ سؤال‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-­ پیشینه­ی تحقیق……………………………………………………………………………………………… 5

1-5-­ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………… 8

1-6-­ حدود پژوهش………………………………………………………………………………………… 8

1-7-­ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………. 9

1-8-­ معرفی الگو یا روش کار…………………………………………………………………………. 10

1-9-­ نارسایی ها و مشکلات عمده تحقیق……………………………………………………………… 10

فصل دوم: مبانی نظری

2-1-­ مقدمه………………………………………………………………………………………………………….­13

2-2-­ شهر و نظریه­ های اجتماعی………………………………………………………………………… 14

2-2-1-­ مکتب آرمان­گرایی……………………………………………………………………………………. 14

2-2-2-­ مکتب اصلاح­گرایی………………………………………………………………………………….. 14

2-2-3- مکتب شیکاگو………………………………………………………………………………………… 14

2-2-4-­ مکتب مدرنیسم…………………………………………………………………………………… 14

2-2-5-­ مکتب فرامدرنیسم…………………………………………………………………………… 15

2-2-6-­ مکتب فرهنگ گرایی…………………………………………………………………………. 15

2-2-7-­ مکتب طبیعت ­گرایی……………………………………………………………………………….. 16

2-2-8-­ مکتب فلسفه ­گرایی…………………………………………………………………………………. 16

2-2-9-­ مکتب فن­گرایی…………………………………………………………………………………….. 16

2-2-10-­ مکتب آمایش انسانی…………………………………………………………………………… 16

2-3-­ معماری اسلامی و نماد­های بارز آن…………………………………………………………….. 17

2-3-1-­ درآمد………………………………………………………………………………………………….. 17

2-3-2-­ برخی از نمادهای معماری اسلامی…………………………………………………………… 19

2-3-2-1-­ گنبد………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-2-2-­ طاق………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-2-3-­ مفهوم امام یا پیشوا………………………………………………………………………… 20

2-3-2-4-­ نور و رنگ…………………………………………………………………………………… 20

2-3-2-5-احجام سه گانه­ی کروی………………………………………………………………… 21

2-3-2-6- دایره ………………………………………………………………………………………… 21

2-4- مباحثی در علوم رفتاری و روانشناسی محیط……………………………………….. 21

2-4-1- پدیدار شناسی…………………………………………………………………………………. 21

2-4-2-­ مفهوم مکان……………………………………………………………………………………. 22

2-4-3-­ هویت مکان………………………………………………………………………….. 22

2-4-4-­ حس مکان………………………………………………………………………………… 23

2-4-5-­ حس لامکانی یا احساس بی­مکانی…………………………………………………….. 24

2-4-6-­ حافظه­ی جمعی…………………………………………………………………………. 25

2-4-7-­ خرد جمعی……………………………………………………………………………. 25

2-4-8-­ شعور و حافظه­ی جمعی……………………………………………………………… 26

2-5-­ وجه سوم در هستی­: ماده،‌ انرژی و ” شعور ” …………………………………….. 26

2-5-1-­ نظریه­ی شعور…………………………………………………………………………….. 26

2-5-2-­ پزشکی هومیوپاتی……………………………………………………………. 28

2-6-­ استفاده از نظریه­ی شعور و تشریح شعور در حوزه­ی کلام……………………. 28

2-6-1-­ شعور در کلام………………………………………………………………………….. 28

2-6-2-­ شعور مثبت و منفی…………………………………………………………………. 29

2-6-3-­ تشعشع در کلام……………………………………………………………………….. 30

2-6-4-­ تشعشع شعوری…………………………………………………………………………. 30

2-6-5-­ شارژ شعوری……………………………………………………………………………… 31

2-6-6-­ روح جمعی……………………………………………………………………………. 31

2-6-7-­ شواهد تذکر به ” روح جمعی ” در قرآن…………………………………………… 32

2-6-8-­ شواهدی مبنی بر وجود آگاهی نسبت به مباحث شعور و تشعشع شعوری در فرهنگ اسلامی.. 33

2-7-­ نقد و بررسی مباحث روانشناسی محیطی از منظر شعور……………………….. 34

2-7-1- معماری، هرمنوتیک، شعور و القای حس و معنا در ناخودآگاهی……………….. 34

2-7-2-­ جمع­بندی مختصر از نظریه­های پدیدارشناسانه در خصوص روانشناسی محیط…… 35

2-7-3- تحلیل ماهیت حس­مکان و حس تعلق به اجتماع از منظر شعور………………….. 36

2-7-4- حس تعلق به مکان در شهر­های قدیمی و شهرهای سنتی………………………… 37

2-8- تاملی بر شهرسازی در جهان اسلام از منظری نو و از بُعد شعور…………………. 40

2-8-1- درآمد……………………………………………………………………………………….. 40

2-8-2- شهرسازی اسلامی در سیره­ی پیامبر اکرم (ص……………………………… 40

2-8-3- شهرسازی اصفهان­، تجلی نمونه­ای از شهرسازی ایدئولوژیک ایرانی­-اسلامی….. 43

2-9-­ تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………. 44

2-9-1- تعریف فرهنگ…………………………………………………………………………….. 44

2-9-2-­ ریشه­ی مفهومی ” شهر-فرهنگ………………………………………………………… 45

2-9-3- تعریف مدل “شهر- فرهنگ……………………………………………………………….. 45

2-9-4-­ تعریف “میدان شعوری………………………………………………………………….. 45

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد