پایان نامه ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه­ریزی شهر ایرانی-اسلامی (نمونه­ی موردی: شهر خوی)


دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

عنوان:

ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه­ریزی شهر ایرانی-اسلامی

(نمونه­ی موردی: شهر خوی)

 

استاد راهنما:

دکتر صدیقه لطفی

استاد مشاور:

دکتر رحیم­بردی آنامرادنژاد

بهمن 1393

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

-1.­ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2

1-2. بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-3-­ سؤال‏های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-­ پیشینه­ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-­ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-­ حدود پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-­ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-8-­ معرفی الگو یا روش کار………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-9-­ نارسایی ها و مشکلات عمده­ی تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: مبانی نظری

2-1-­ مقدمه­13

2-2-­ شهر و نظریه­های اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-1-­ مکتب آرمان­گرایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-2-­ مکتب اصلاح­گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-3- مکتب شیکاگو……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-4-­ مکتب مدرنیسم……………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-5-­ مکتب فرامدرنیسم………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-6-­ مکتب فرهنگ گرایی………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2-7-­ مکتب طبیعت­گرایی……………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-8-­ مکتب فلسفه­گرایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-9-­ مکتب فن­گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-10-­ مکتب آمایش انسانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-­ معماری اسلامی و نماد­های بارز آن……………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-1-­ درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-3-2-­ برخی از نمادهای معماری اسلامی…………………………………………………………………………………………………… 19

2-3-2-1-­ گنبد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-2-2-­ طاق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-2-3-­ مفهوم امام یا پیشوا…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-3-2-4-­ نور و رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-3-2-5-احجام سه گانه­ی کروی……………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-2-6- دایره ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4- مباحثی در علوم رفتاری و روانشناسی محیط………………………………………………………………………………………… 21

2-4-1- پدیدار شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4-2-­ مفهوم مکان………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-4-3-­ هویت مکان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-4-4-­ حس مکان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-4-5-­ حس لامکانی یا احساس بی­مکانی…………………………………………………………………………………………………… 24

2-4-6-­ حافظه­ی جمعی……………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-4-7-­ خرد جمعی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-4-8-­ شعور و حافظه­ی جمعی…………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-5-­ وجه سوم در هستی­: ماده،‌ انرژی و ” شعور ” ………………………………………………………………………………………. 26

2-5-1-­ نظریه­ی شعور………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-5-2-­ پزشکی هومیوپاتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-6-­ استفاده از نظریه­ی شعور و تشریح شعور در حوزه­ی کلام……………………………………………………………………… 28

2-6-1-­ شعور در کلام………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-6-2-­ شعور مثبت و منفی………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-6-3-­ تشعشع در کلام……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-6-4-­ تشعشع شعوری……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-6-5-­ شارژ شعوری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-6-6-­ روح جمعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-6-7-­ شواهد تذکر به ” روح جمعی ” در قرآن………………………………………………………………………………………….. 32

2-6-8-­ شواهدی مبنی بر وجود آگاهی نسبت به مباحث شعور و تشعشع شعوری در فرهنگ اسلامی……………….. 33

2-7-­ نقد و بررسی مباحث روانشناسی محیطی از منظر شعور………………………………………………………………………… 34

2-7-1- معماری، هرمنوتیک، شعور و القای حس و معنا در ناخودآگاهی…………………………………………………………. 34

2-7-2-­ جمع­بندی مختصر از نظریه­های پدیدارشناسانه در خصوص روانشناسی محیط……………………………………. 35

2-7-3- تحلیل ماهیت حس­مکان و حس تعلق به اجتماع از منظر شعور………………………………………………………….. 36

2-7-4- حس تعلق به مکان در شهر­های قدیمی و شهرهای سنتی…………………………………………………………………… 37

2-8- تاملی بر شهرسازی در جهان اسلام از منظری نو و از بُعد شعور…………………………………………………………….. 40

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید