پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشورها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آبهای بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته: جغرافیای سیاسی
(M. A)

موضوع:

ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشورها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آبهای بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس

استاد راهنما:

دکتر فرهاد حمزه

استاد مشاور:

دکتر مجید کریم پور ریحان

پاییز 1391

 

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده :………………………………………. 1

مقدمه………………………………………… 3

فصل اول: کلیات

1-1 بیان مسئله:……………………………….. 6

1- 2 اهمیت موضوع تحقیق…………………………. 8

1-3 اهداف تحقیق……………………………….. 9

1-4 پرسشهای اصلی تحقیق…………………………. 9

1-5 فرضیه های تحقیق…………………………… 9

1-6 روش های جمع آوری اطلاعات……………………. 10

1-7روش تحقیق…………………………………. 10

1- 8 محدویت تحقیق…………………………….. 11

1-9 قلمرو تحقیق………………………………. 11

1-10پیشینه تحقیق……………………………… 11

1-11سازماندهی تحقیق…………………………… 12

کلیات تحقیق………………………………….. 12

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1تعاریف ژئوپولیتیک از دیدگاه های مختلف………… 14

2-2مفاهیم اعتباری و مفهومی ژئوپولیتیک……………. 16

2-3مفهوم ژئوپولیتیک در روند تاریخی……………… 17

2-4 ریشه یابی تفکرات ژئوپولیتیک قرن بیستم……….. 17

2- 5 ژئوپولیتیک و قدرت جهانی…………………… 19

2-5-1 مکتب ژئوپولیتیک آلمان ( مکتب فضایی )………. 22

2-5-2عقاید ژئواستراتژیکی ماهان…………………. 22

2-5-3عقاید تزهارتلند مکیندر……………………. 26

2-6 ژئوپلیتیک چگونه مورد استفاده قرار میگیرد ؟….. 31

2-7قلمرو دریایی حقوق دریاها……………………. 32

2-7-1کلیات…………………………………… 32

2-7-2نحوه تحدید حدود مناطق دریایی………………. 38

فصل سوم معرفی خلیج فارس شامل جغرافیای انسانی مرزهای آبی ایران در جنوب

3-1خلیج فارس و نام آن…………………………. 65

3-2 موقعیت خلیج فارس………………………….. 66

3-3مشخصات فیزیکی و بیولوژیکی خلیج فارس………….. 69

3-3-1شوری……………………………………. 69

3-2-2دمای آب…………………………………. 71

3-3-3 تیرگی آب……………………………….. 73

3-4 جغرافیای سیاسی و اهمیت استراتژیکی منطقه خلیج فارس 76

3-5جزایر ایران در خلیج فارس……………………. 79

3-6تنگه­های بین المللی…………………………. 85

3-6-1 معرفی تنگۀ هرمز ( عرض، عمق و محل عبور کشتیها ): 91

3-6-2 نظام تنگه­ها در کنوانسیونهای حقوق دریاها……. 95

3- 7 جایگاه ژئوپولیتیکی ایران در نظریات ماهان….. 97

3- 8 شورای همکاری خلیج فارس و ژئوپلتیک سلطه…….. 98

فصل چهارم ایجاد جزایر مصنوعی و اثرات حقوقی و زیست محیطی آن و سابقه تاسیس جزایر و مرزهای آبی

4-1جزایر مصنوعی……………………………… 101

4-2مواد حقوقی مربوط به ساخت جزایر مصنوعی……….. 103

4-3پروژه‌های جدید…………………………….. 107

4-4جزایر مصنوعی و خلیج فارس…………………… 108

4-5 برخی از پروژه های موجود در خلیج فارس……….. 110

5-4-1 ساخت مجمع الجزایری مشتمل بر 300 جزیره کوچک به شکل نقشه جهان………………………………………. 110

4-5-2جزیره مروارید قطر……………………….. 114

4-5-3جزیره بحرین…………………………….. 117

4-6 دریا و قدرت……………………………… 118

4-7 مرزهای دریایی……………………………. 124

4-7-1پدیدهای جنجال برانگیز……………………. 124

4-7-2 اختلافات مرزی…………………………… 128

4-7-3 مرزهای آبی جنوب……………………….. 129

4-8 منابع آلودگی دریایی………………………. 136

فصل محیط زیست……………………………….. 143

4-9 شناسایی اثرات و خسارات زیست‌محیطی طرح‌های توسعه ساحلی 143

4-9-1 اثرات مرتبط با محیط آبی…………………. 144

4-9-2 اثرات مرتبط با محیط خشکی………………… 146

4-9-3 شناسایی محیط‌های آسیب‌پذیر……………….. 149

4-10ساخت جزایر مصنوعی و تاثیرات آن بر جنگلهای دریایی 150

4-11 بررسی ابعاد و آثار توسعه فعالیت های انسانی در خلیج فارس…………………………………………… 155

4-11-1بررسی ابعاد حقوقی احداث و تکمیل جزایر مصنوعی در حاشیه جنوبی خلیج فارس……………………………… 156

4-11-2 کنوانسیون منطقه­ای کویت برای همکاری در باره حمایت از محیط دریایی در برابر آلودگی سال 1978………………. 158

فصل پنجم: ارزیابی نهائی فرضیه‌ها، نتیجه گیری، پیشنهادات و راهکارها

5-1 نتیجه گیری………………………………. 162

5-2 نتیجه گیری موقعیت ژئوپلتییک خلیج فارس………. 162

5-3 راهکارها………………………………… 167

منابع و مآخـذ……………………………….. 169

چکیده انگلیسی……………………………….. 174

فهرست جداول

عنوان                                                      صفحه

جدول 1: ویژگیهای جغرافیایی آبراههای بین­المللی خاورمیانه و شمال افریقا…………………………………. 86

جدول 2 : طور مرزهای ایران براساس نقشه­های پوششی… 135

جدول شماره 3 : مرز دریایی ایران با کشورهای همسایه درخلیج فارس، دریای عمان و خزر……………………………. 135

جدول شماره 4 : طول مرزهای ایران………………. 136

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد