پایان نامه ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : عمران – عمران

گرایش : مدیریت ساخت

شناسایی و بررسی علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی) و ارائه راهکارهای کاهش آن

سال تحصیلی 1394-1393

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مسئله 2

1-3- ضرورت انجام تحقیق 3

1-4- فرضیات تحقیق 3

1-5- اهداف تحقیق 4

1-6- روش تحقیق 5

1-7- خلاصه فصل 5

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات گذشته

2-1- مقدمه 7

2-2- روش های متداول و سنتی اجرای پروژه در کشور 8

2-3- شناسایی و بررسی قراردادهای ساخت و ساز به روش EPC 9

2-4- ویژگی های بارز قراردادهای EPC 11

2-5- اجرای پروژه های متناسب با روش EPC 12

2-6- مزایا و معایب انجام پروژه به روش EPC 14

2-6-1- مزایای انجام پروژه به روش EPC از دید کارفرما 14

2-6-2- مزایای انجام پروژه به روش EPC از دید پیمانکار 15

2-6-3- معایب انجام پروژه به روش EPC از دید کارفرما 16

2-6-4- معایب انجام پروژه به روش EPC از دید پیمانکار 16

2-7- شیوه های مختلف سازمان پروژه های EPC 16

2-8- چالش ها و موانع موجود در پروژه های EPC 17

2-9- تحلیل بر چالش ها و موانع قراردادها در EPC 21

2-10- مفاهیم تاخیر و علل ایجاد آن در پروژه های مهندسی به روش EPC 24

2-10-1- مفاهیم تاخیر پروژه 24

2-10-2- تقسیم بندی تاخیرات 24

2-10-3- تاخیرات و جایگاه آن در مدیریت پروژه 24

2-10-4 -علل پرداختن به موضوع شناسایی وآنالیز تاخیرات 27

2-10-5- هزینه های ناشی از تاخیر پروژه 29

2-10-6- مزیت های آنالیز تاخیرات پروژه ها 29

2-11- تحقیقات صورت گرفته بر روی علل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC 30

2-12- خلاصه فصل 54

فصل سوم :   روش انجام تحقیق

3-1- مقدمه 59

3-2- روش انجام تحقیق 59

3-3- ویژگی های تحقیق پیمایشی 60

3-4- روش مورد استفاده در انجام تحقیق حاضر 61

3-5- ابزار اندازه گیری در تحقیق پیمایشی و نحوه طراحی پرسشنامه در تحقیق حاضر 61

3-6- اجزای اصلی پرسش نامه 63

3-7- جامعه آماری و فرآیند پیمایش میدانی 64

3-8- نحوه گردآوری داده ها 65

3-9- تحلیل پرسشنامه اولیه، ارائه نتایج و تدوین پرسشنامه ثانویه 65

3-10- خلاصه فصل 73

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- مقدمه 75

4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری 75

4-2- 1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سنوات خدمت 75

4-2-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت 76

4-2-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سطح تحصیلات 76

4-3- آمار توصیفی عوامل های پژوهش 77

4-4- آزمون پایایی داده ها 78

4-5- میزان احتمال وقوع و اثر وقوع هر یک از عوامل (One Sample T test) 79

4-6- نمودار احتمال وقوع هر یک از عوامل 82

4-7- بررسی اثر انواع عوامل براهداف پروژه 84

4-8- اولویت بندی عوامل ایجاد تاخیر بر اساس احتمال وقوع 85

4-9- نتایج عددی تحلیل عوامل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC 87

4-10- اولویت بندی عوامل بر اساس سطوح اهمیت 89

4-11- تحلیل نموداری میانگین عوامل 91

4-11- رتبه بندی سطوح اهمیت انواع عوامل با استفاده از روش AHP-Topsis 92

فصل پنجم : جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه 97

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری 97

5-3- پیشنهادات ارائه شده بر اساس تحقیق حاضر 100

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید