پایان نامه اپیدمیولوژی مولکولی پروتئین93P2 غشای خارجی در هموفیلوس آنفلوانزا

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                       صفحه

فصل اول: کلیات.. 1

1-1-تاریخچه وطبقه بندی: 2

1-2-مشخصات میکروسکوپی و ماکروسکوپی: 4

1-3- کشت: 4

1-4-آنتی ژنها وعوامل بیماریزایی.. 5

1-4-1-عوامل اتصالی فیمبریه ای: 7

1-4-2-سایرعوامل بیماریزائی: 10

1-5-بیماریها و عوارض…. 11

1-6- روش‏های تشخیص کلاسیک: 13

1-7-اپیدمیولوژی.. 14

1-7-1-جلوگیری از پنومونی.. 14

فصل دوم: پیشینه پژوهش… 16

2-1- مقدمه. 17

2-2- تاریخچه. 18

فصل سوم: روش شناسی.. 21

3-1- مواد و وسایل: 22

3-2- دستگاه ها: 24

3-3- محلول سازی: 25

3-3-1- آماده سازی محیط کشت: 25

3-3-2- محیط شکلات اگار: 26

3-3-3- آماده سازی ژل اگارز 1 درصد: 27

3-4- طراحی و روش اجرا: 27

3-4-1- جمع‏آوری نمونه: 27

3-5- کشت نمونه ها: 27

3-6- تست ‌های بیوشیمیایی: 28

3-7- رنگ آمیزی: 29

3-8- نگهداری ایزوله‌های بالینی هموفیلوس آنفلوانزا در شرایط کرایو در دمای -80ْ: 29

3-9- استخراج DNA.. 30

3-9-1-استخراج DNA به روش جوشاندن: 30

3-10- بررسی کیفیت و کمیت DNAاستخراج شده: 30

3-11- راه اندازی و انجام PCR: 31

3-12- واکنشPCR.. 32

3-13- الکتروفورز محصول PCR: 35

3-13-1- مواد و وسایل مورد نیاز: 35

3-13-2- نحوه تهیه ژل اگارز و انجام الکتروفورز: 35

3-14- تفسیر ژل الکتروفورز. 36

3-15- RFLP.. 36

3-15-1- استخراج باند اصلی از روی ژل اگارز. 37

3-15-2- بررسی غلظت محصولات تخلیص شده توسط دستگاه نانودراپ: 37

3-16- مواد و وسایل لازم برای RFLP: 37

3-16-1- روش انجام RFLP باآنزیمAlu1: 38

3-16-2- انجامRFLP باآنزیم محدودالاثر EcoR1: 38

3-17- تعیین توالی و پردازش داده ها: 38

3-17-1- ارسال نمونه‏ها جهت توالی یابی قطعه تکثیر شده: 39

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 40

4-1- تعداد نمونه‏ها و ایزولاسیون: 41

4-2-تستهای بیوشیمیایی: 42

4-3-نتایج بررسی کمیت و کیفیت DNA استخراج شده: 42

4-4- PCRژن ompP2 ایزوله‌های بالینی هموفیلوس آنفلوانزا: 43

4-5- RFLP: 44

4-6: نتایج تعیین توالی (Sequencing) و ثبت توالی‌ها دردیتابیسGeneBank/EMBL: 45

4-7- آنالیز بازهای حاصل از تعیین توالی نمونه ها: 46

4-7-1- آنالیز بازهای حاصل از تعیین توالی ایزوله بالینی شماره 3: 46

4-7-2. آنالیز بازهای حاصل از تعیین توالی ایزوله بالینی شماره 5: 47

4-7-3- آنالیز بازهای حاصل از تعیین توالی ایزوله بالینی شماره 8: 48

4-7-4- آنالیز بازهای حاصل از تعیین توالی ایزوله بالینی شماره 35: 49

4-7-5- آنالیز بازهای حاصل از تعیین توالی ایزوله بالینی شماره 47: 50

4-7-5- آنالیز بازهای حاصل از تعیین توالی ایزوله بالینی شماره14: 51

4-8- بررسی میزان شباهت و تفاوت ایزوله‌های بالینی تهران: 52

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 56

5-1- آنالیز RFLP از ایزوله‌های بالینی: 57

5-2. آنالیز و بررسی جهش‌های ایجاد شده در ساختمان ژن ompP2 ایزوله شماره 3: 57

5-2-1آنالیز و بررسی جهش‌های ایجاد شده در ساختمان ژن ompP2 ایزوله شماره 5: 58

5-2-2- آنالیز و بررسی جهش‌های ایجاد شده در ساختمان ژن ompP2 ایزوله شماره 8: 58

5-2-3- آنالیز و بررسی جهش‌های ایجاد شده در ساختمان ژن ompP2 ایزوله شماره 35: 59

5-2-4- آنالیز و بررسی جهش‌های ایجاد شده در ساختمان ژن ompP2 ایزوله شماره 14: 60

5-2-5- آنالیز و بررسی جهش‌های ایجاد شده در ساختمان ژن ompP2 ایزوله شماره 47: 60

5-3- بحث: 61

پیشنهادات: 66

منابع. 67

فهرست منابع. 68

Abstract 75

پیوست ها 76

فهرست جداول

جدول3-1- مواد تشکیل دهنده و مقدار حجم آنها برای  PCRاز ompP2. 34

جدول 3-2- برنامه PCR برای تکثیر ژن ompP2. 34

جدول3-3- توالی پرایمرهای مورد استفاده برای ompP2. 35

جدول 4-1- اطلاعات نمونه‌های دریافتی از بیماران مورد مطالعه. 41

جدول 4-2 نتایج بررسی کمیت و کیفیت DNA استخراج شده 42

جدول 4-3- نتیجه Blast سکانس نوکلئوتیدی شماره 3 در NCBI 47

جدول 4-4- نتیجه Blast سکانس نوکلئوتیدی شماره 5 در NCBI 48

جدول 4-5- نتیجه Blast سکانس نوکلئوتیدی شماره 8 در NCBI 49

جدول 4-6- نتیجه Blast سکانس نوکلئوتیدی شماره 35 در NCBI 50

جدول 4-7- نتیجه Blast سکانس نوکلئوتیدی شماره 47 در NCBI 51

جدول 4-8-. نتیجهBlast سکانس اسید نوکئیک شماره 14 در NCBI 52

فهرست اشکال

شکل1-1- ساختارشیمیایی پلی ریبوزیل ریبیتول فسفا ت… 3

شکل1-3- کلو نی‌های هموفیلو س آنفولانزا روی محیط شکلات اگار. 5

شکل3-1-تست کاتالاز. 29

شکل 3-2- شکل باسیل گرم منفی هموفیلوس آنفلوانزا 30

شکل 3-3- دستگاه ترموسایکلر. 34

شکل 3-4- دستگاه الکتروفورز. 36

شکل4-1- ژن ompP2 ایزوله‌های با لینی… 43

شکل 4-2و4-3- جایگاه برش آنزیم محدودالاثر Alu1برای ژنompP2 ایزوله‌های بالینی… 44

شکل 4-4- جایگاه برش آنزیم محدودالاثر ECOR1برای ژن  ompP2ایزوله‌های بالینی… 44

شکل 4-5- کروماتوگرام به دست آمده از تعیین توالی ژن ompP2 نمونه شماره  14با پرایمر Forward.. 45

شکل 4-6- کروماتوگرام به دست آمده از تعیین توالی ژن ompP2نمونه شماره  14با پرایمر Revers. 45

شکل 4-7- آنالیز و مقایسه نمونه شماره 3 با اطلاعات ثبت شده در Gene Bank و بررسی توالی اسیدآمینه آنها 46

شکل 4-8- مناطق حفاظت شده پروتئین شماره 3.. 46

شکل 4-9- آنالیز و مقایسه نمونه شماره 5  با اطلاعات ثبت شده در Gene Bank و بررسی توالی اسیدآمینه آنها 47

شکل 4-10- مناطق حفاظت شده پروتئین شماره 5.. 47

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبه‌...
پایان نامه مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه کلیدزنی بهینۀ انتقال با استفاده از مدل¬های تعادل در بازارهای برق
پایان نامه کنترل کننده پیش بین خطی بر پاسه مدل MPC
بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی:پایان نامه روانشناسی