پایان نامه اولویت بندی کارآمد موارد تست نرم افزار به کمک شبکه‌ های بیزی


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته : مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان:  اولویت بندی کارآمد موارد تست نرم افزار به کمک شبکه‌ های بیزی

استاد راهنما : دکتر حسین مومنی

استاد مشاور : دکتر بابک شیرازی

تابستان  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست رئوس مطالب

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه. 3

1-1     – یک شیوه استراتژیک برای آزمایش نرم افزار. 5

1-2- اصول آزمایش نرم افزار. 6

1-3- برخی از انواع سطوح تست نرم افزار 6

1-4- آشنایی با شبکه‌ های بیزی.. 9

1-4-1-  مقدمه ای بر شبکه‌ های بیزی.. 9

1-5-   اندازه گیری و متریک… 10

1-6- بیان مسئله. 16

1-7-  چالش موجود در تست  رگرسیون. 17

1-8-  راه حل برای چالش موجود در تست  رگرسیون. 17

1-9- توجیه ضرورت انجام طرح. 18

1-10-  هدف از اجراء. 19

1-11- نوآوری تحقیق. 19

        فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-  پیشینه تحقیق. 21

2-1-1-  کارهای مرتبط.. 21

2-1-2-  بررسی مشکلات موجود در روش‌های مطالعه شده قبلی.. 22

2-2- تست نرم افزار. 24

2-3- صحت و اعتبار سنجی.. 24

2-4-  اهداف آزمایش… 25

2-5- اصول آزمایش… 26

2-6-  قانون Pareto در فرآیند تست نرم افزار. 26

2-7-  چند نمونه از انواع تست.. 27

2-8-  مراحل انجام تست.. 27

2-9-  ویژگی‌های یک نرم‌افزار تست‌ پذیر. 28

2-10-  ویژگی‌های یک تست خوب.. 29

2-11- طراحی نمونه‌های آزمایش… 30

2-11-1  تست جعبه  سیاه  31

2-11-2  تست جعبه سفید   31

2-11-3  آزمایش ساختارکنترل. 31

2-11-4  آزمایش واحد. 31

2-11- 5 خطاهای متداول محاسبه که اغلب مشاهده می‌شوند. 32

2-12-  آزمایش یکپارچه سازی  32

2-13-  آزمایش رگرسیون  33

2-14-  متدولوژی های مربوط به تست  رگرسیون. 35

2-14-1-  اجرای مجدد همه‌ ی تست ها  35

2-14-2-  انتخاب تست  رگرسیون  36

2-14-3-  کاهش مجموعه تست  36

2-14-4-  اولویت بندی موارد تست  36

2-15-  اولویت بندی.. 37

2-15-1-  مقدمه ای بر اولویت بندی.. 37

2-15-2          –  معیارهای اولویت دهی.. 38

2-15-3-  اولویت بندی موارد تست.. 39

2-16-  متریک… 39

2-16-1-  مقدمه ای برای متریک… 39

2-17-  متریک های تست نرم افزار. 40

2-17-1-  خواص متریک ها در شرایط ایده آل. 40

2-18-  معیار و متریک در تست نرم افزار. 43

2-18-1-  مراحل انجام کاردر فرایند اندازه گیری.. 43

2-19-  متریک های آزمون. 43

2-20-  مزایای استفاده از متریک ها 44

2-21-  شبکه‌ های بیزی.. 45

2-21-1-    استنتاج با استفاده از توزیع توام کامل. 45

2-21-2-  مشکلات استنتاج  با توزیع توام کامل و راه ‌حل آن ‌ها 47

2-21-3-  مثالی از شبکه ‌های بیزی.. 48

2-22-  مفاهیم شبکه ‌های بیزی.. 50

2-22-1-   نمایش توزیع توام کامل. 50

2-22-2-  رابطه ‌های استقلال شرطی در شبکه‌ های بیزی.. 52

2-22-3-   نمایش کارآمد توزیع ‌های شرطی.. 53

2-23-  یادگیری شبکه‌ های بیزی.. 54

2-24-   استنتاج دقیق در شبکه‌ های بیزی.. 55

2-25-  استنتاج بوسیله محاسبه تک ‌تک عناصر احتمالی.. 55

2-26-  الگوریتم حذف متغیر. 57

2-27-  استنتاج تقریبی در شبکه‌ های بیزی.. 58

2-28-  روش‌های نمونه‌گیری مستقیم. 58

2-28-1-  نمونه ‌گیری با رد کردن. 59

2-28-2-   نمونه ‌گیری وزن ‌دار. 60

2-28-3-  نمونه‌ گیری  زنجیره مارکوفی.. 61

2-28-4- جمع ‌بندی شبکه‌های بیزی.. 62

2-29-  تحولات انجام شده تا کنون. 63

فصل سوم : روش تحقیق

-3        انگیزه و هدف ما از ارائه این رویکرد. 66

3-1-   رویکرد پیشنهادی.. 68

3-1-1-   روند کلی در رویکرد پیشنهادی.. 68

3-2-  محاسبه و استخراج شاخص‌ها برای ماژول‌ها 70

3-3       –  معیارهای رویکرد پیشنهادی.. 70

3-3-1-  اهمیت هر ماژول. 71

3-3-2- احتمال ابتلا به خطای ماژول. 72

3-3-3- اثرگذاری خطای ماژول بر دیگر ماژول‌ها 72

3-3-4- شدت خطای هر ماژول. 73

3-4- شاخص‌های وزن دهی به ماژول‌ ها 74

3-5- ساخت شبکه بیزی.. 74

3-6- ایجاد ساختار گراف.. 75

3-7- محاسبه جداول احتمال شرطی.. 76

3-8- تبدیل اندازه‌ی کیفی صفت‌ ها به مقادیرکمی.. 79

3-9-روش اول برای صفت‌ های  سه حالته. 79

3-9-1-  مثالی از روش اول برای صفت های سه حالته. 80

3-10-  روش دوم برای صفت‌های سه حالته. 81

3-10-1-  مثالی از روش دوم برای صفت های سه حالته. 81

3-11-  تبدیل اندازه‌ی کیفی صفت‌ های غیرهم وزن به مقادیرکمی.. 82

3-11-1- مثالی از روش  تبدیل اندازه‌ی کیفی صفت‌ های غیرهم وزن به مقادیرکمی.. 83

3-12-  پیاده سازی مدل تست کارآمد نرم افزار با استفاده از نرم افزار Netica. 85

3-13-   پرکردن جدول احتمال شرطی با استفاده از کد نویسی.. 87

3-14-  نمونه هایی از جداول احتمال شرطی فاکتورهای تست و کارآمدی اولویت بندی.. 90

3-15-   پیاده سازی رویکرد پیشنهادی در مثال واقعی.. 94

فصل چهارم : محاسبات و یافته های تحقیق

– 4      1-  ارزیابی مدل پیشنهادی.. 97

2-4     –  متریک (APFD) 97

4-3- اولویت بندی با کمک تکنیک شبکه های بییزی  98

4-4- اولویت بندی با تکنیک اصلی  101

4-5-  اولویت بندی با تکنیک تصادفی.. 102

4-6-  مقایسه روش های اولویت بندی با روش پیشنهادی.. 103

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5     نتیجه گیری.. 108

2-5     پیشنهادات آینده 110

پیوست الف: واژه نامه ی فارسی به انگلیسی.. 111

پیوست ب: واژه نامه ی انگلیسی به فارسی.. 114

منابع و ماخذ. 117

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید