پایان نامه انگیزه تماشای سریال­ های شبکه ماهواره­ ای فارسی زبان جم GEM TV توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال­ ها مطالعه موردی زنان شهر کامیاران


فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات پژوهش… I

1-1-طرح مسئله. 2

1-2-ضرورت و اهمیت موضوع. 6

1-3-اهداف پژوهش… 7

1-3-1-هدف اصلی.. 7

1-3-2-اهداف فرعی.. 7

1-4-متغیرهای پژوهش… 7

1-5-تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش… 7

1-6-مفاهیم پژوهش… 8

1-7-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… 9

 

فصل دوم

مرور ادبیات پژوهش… 11

2-1-بخش اول: مرور نظری نظریه استفاده و رضامندی.. 13

2-2-فرضیه های اصلی نظریه استفاده و رضامندی.. 15

2-3-عناصر الگوی نظریه استفاده و رضامندی.. 17

2-3-1-نیازها و انگیزه ها 17

2-3-2-خشنودی.. 18

2-4-بخش دوم: مرور نظری رویکرد مطالعات فرهنگی.. 19

2-4-1-تاریخچه. 19

2-4-2-زمینه های اصلی مطالعات فرهنگی.. 21

2-5-مطالعات فرهنگی و فرهنگ عامه. 24

2-6-رابطه متن و مخاطب در مطالعات فرهنگی.. 25

2-7-آنتونیو گرامشی.. 28

2-7-1-مبانی فلسفی و فکری گرامشی.. 28

2-7-2-جامعه مدنی در اندیشه گرامشی.. 31

2-7-3-روشنفکران در دیدگاه گرامشی.. 31

2-7-4-هژمونی در دیدگاه گرامشی.. 33

2-8-استوارت هال. 35

2-8-1-مبانی فکری.. 35

2-8-2-الگوی رمزگذاری/ رمزگشایی.. 38

2-9-میشل دوسرتو. 41

2-9-1-تاکتیک ها و استراتژیها در نظر دوسرتو. 42

2-9-2-مصرف در دیدگاه دوسرتو. 45

2-10-جان فیسک… 48

2-10-1-اقتصاد فرهنگی و اقتصاد تجاری (مالی) 52

2-11-گادامر. 53

2-12-بوردیو. 55

2-12-1-زندگی و آثار. 55

2-12-2-تفکرات.. 55

2-12-3-سرمایه. 59

2-12-4-منش… 60

2-12-5-سلیقه. 62

2-12-6-میدان. 63

2-13-مرور تجربی.. 65

2-13-1-پژوهش های خارجی (نظریه استفاده و رضامندی) 65

2-13-2-پژوهش های خارجی (رویکرد مطالعات فرهنگی) 67

2-13-3-پژوهش های داخلی (نظریه استفاده و رضامندی) 69

2-13-4-پژوهش های داخلی (مکتب مطالعات فرهنگی) 70

فصل سوم

روش شناسی پژوهش… 71

3-1-روش پژوهش… 72

3-2-سوال ها یا فرضیه های اصلی تحقیق. 72

3-2-1-فرضیه اصلی.. 72

3-2-2-سوال اصلی.. 72

3-2-3-فرضیه های فرعی.. 72

3-2-4-سوالات فرعی.. 73

3-3-جامعه و نمونه آماری.. 73

3-4-نحوه جمع آوری داده ها 75

3-5-ابزار اندازه گیری پژوهش… 75

3-5-1-مصاحبه ساخت نیافته با مخاطبان سریال های شبکه جم. 75

3-5-1-1-پایایی و روایی در داده های کیفی.. 76

3-5-2-پرسشنامه شهابی و جهانگردی.. 77

3-5-2-1-پایایی و روایی پرسشنامه شهابی و جهانگردی.. 78

3-6-شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 78

 

فصل چهارم

بررسی یافته های پژوهش… 81

4-1-مقدمه. 82

4-2-یافته های کمی پژوهش… 83

4-2-1-آمار توصیفی.. 83

4-2-1-1-درآمد و سن افراد. 83

4-2-1-2-تحصیلات افراد. 85

4-2-1-3-وضعیت تاهل افراد. 86

4-2-2-1-فرضیه اول پژوهش… 87

4-2-2-2-فرضیه دوم پژوهش… 88

4-2-2-3-فرضیه سوم پژوهش… 89

4-2-2-4-فرضیه چهارم پژوهش… 91

4-2-2-5-فرضیه پنجم پژوهش… 93

4-2-2-6-فرضیه ششم پژوهش… 96

4-3-یافته های کیفی پژوهش… 99

4-3-1-سوال اول پژوهش… 101

4-3-2-سوال دوم پژوهش… 103

4-3-3-سوال سوم پژوهش… 104

4-3-4-سوال چهارم پژوهش… 106

 

فصل پنجم

نتایج و پیشنهادات.. 108

5-1-بحث و نتیجه گیری.. 109

5-1-1-بحث و نتیجه گیری یافته های کمی پژوهش… 109

5-1-1-1-فرضیه اول پژوهش… 109

5-1-1-2-فرضیه دوم پژوهش… 111

5-1-1-3-فرضیه سوم پژوهش… 112

5-1-1-4-فرضیه چهارم پژوهش… 113

5-1-1-5-فرضیه پنجم پژوهش… 113

5-1-1-6-فرضیه ششم پژوهش… 114

5-1-2-بحث و نتیجه گیری یافته های کیفی پژوهش… 116

5-1-2-1-سوال اول. 116

5-1-2-2-سوال دوم. 117

5-1-2-3-سوال سوم. 118

5-1-2-4-سوال چهارم. 119

5-2-محدودیت های پژوهش… 120

5-3-پیشنهادات پژوهش… 121

5-3-1-پیشنهادات کاربردی.. 121

5-3-2-پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی.. 121

منابع.. 123

ضمائم.. 128

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید