پایان نامه انگیزش الهامی رهبر و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،


محدودیت تحقیق:

هر تحقیقی در حین انجام دارای محدودیت هایی می باشد که محقق با آنها در هنگام اجرا روبرو می شود.این محدودیت ها به ویژه در حوزه علوم انسانی بیشتر به چشم می آیند.از جمله محدودیت هایی که در این تحقیق وجود داشت عدم آگاهی کارکنان از حوزه رهبری تحول گرا در سازمان و همچنین عدم باور اینکه رهبری تحول گرا منشاء تغییرات در سازمان می تواند باشد،بود.علاوه بر این در حوزه مدیریت دانش نیز کارکنان دارای اطلاع و آگاهی کافی از این حوزه مهم نبودند و در پاسخ به سوالات این حوزه دقت زیادی را صرف نمی نمودند.

۱-۱۰ روش تحقیق:

این تحقیق از نظر روش جزءتحقیقات توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بوده و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی می باشد که به صورت میدانی انجام می پذیرد.

جامعه آماری  تحقیق شامل تمامی کارکنان شاغل در سازمان صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۲ می باشد.روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد.به این صورت که ابتدا حوزه های مختلف در سازمان شناسایی و بر حسب تعداد افراد در هر حوزه به آن نمونه اختصاص می دهیم.حجم نمونه با یک مطالعه مقدماتی در سطح جامعه آماری بدست می آید.برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده می شود. مطالب مربوط به ادبیات موضوع از طریق مطالعات کتابخانه­ای نظیر کتب، مجلات، پایان نامه­های کارشناسی ارشد، بررسی اسناد و مدارک، منابع تحقیق الکترونیکی مانند اینترنت و غیره جمع­آوری خواهد شد،جهت جمع آوری داده های مورد نیاز در زمینه رهبری تحول گرا سطح جامعه آماری از پرسشنامه استاندارد شامل ۳۹ سوال با گزینه های (کاملا موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم،کاملا مخالفم)استفاده و برای هر یک از این گزینه ها به ترتیب از راست به چپ نمره های (۵، ۴، ۳، ۲، ۱)اختصاص داده شد.علاوه بر این برای اندازه گیری دانش سازمانی از پرسشنامه ای محقق ساز با ۱۹ سوال ۵ گزینه ای استفاده می شود.این پرسشنامه پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار می گیرد. بعد از استخراج داده­های مورد نظر از طریق پرسشنامه، جهت پردازش، از نرم­افزارهای آماری همچون اس پی اس اس [۱] برای تحلیل داده­ها استفاده خواهد شد. روش تحلیل داده های این پژوهش به دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام میگیرد.در قسمت آمار توصیفی جداول و نمودارهای فراوانی و درصد فراوانی ،هیستوگرام با نمایش توزیع فراوانی برای متغیر ها ،نمودار توزیع نرمال در نمایش توزیع متغیر ها ، نمودار جعبه ای در قسمت نمایش نحوه توزیع یک متغیر استفاده خواهد شد.همچنین در قسمت آماری استنباطی از آزمون های پیرسون و اسپیرمن استفاده می شود.

[۱] spss

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید