پایان نامه انطباق اهداف ارائه شده برنامه قصد شده و اهداف برنامه اجرا شده پايه سوم راهنمايي


عنوان کامل پایان نامه :ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه۲ شیراز

۲-۳- فلسفه ي آموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد شده

امانی و همکاران(۱۳۸۶) در کتاب راهنمای معلم،  فلسفه آموزش درسی علوم تجربی سال سوم راهنمایی را چنین بیان می کنند: يكي ازويژگي هاي بارز انسان “كنجكاوي” است كه از دوران كودكي تا پايان عمر، او را به “دانستن” و كشف حقايق و پرده برداري از مجهولات سوق ميدهد.اين نيروي دروني،تكاپوي انسان را براي كسب “علم” وگريز از “جهل” افزون ميكند. بخشي از دانش در دسترس امروزي كه حاصل مطالعه و جست و جوي بشر در شاخه هاي مختلف و رشته هاي گوناگون در جهت شناخت جهان مادي و نظام  حاكم بر آن است “علوم تجربي”۱ نام دارد.

بشربراي شناخت اسرار حاكم برجهان مادي و كشف آنها ازحواس خوداستفاده ميكند. به همين دليل نقش”تجربه” دراين حوزه بسيار اساسي وضروري است. بر اين اساس انسان براي توسعه وتقويت و دقت حوزه عمل خود، به ساخت دستگاه هاي گوناگون وابزار دقيق دست زده است. ساخت و توليد ابزار هاي گوناگون، توانايي انسان رابراي كشف اسرار طبيعت ورازهاي جهان بالا مي بردوموجب ايجاد تحول درزندگي مي گردد. استفاده از تجارب و اطلاعات حاصل از دستاورد هاي علمي وفناوري موجبات رفاه نسبي رافراهم ساخته وموجب تسريع وراحتي در كارهايي كه سابق برآن بارنج وزحمت و با صرف وقت همراه بود،گرديده است. دانش آموز بانيروي خدادادي كنجكاوي دراختيارمدرسه و معلم قرار ميگيرد، نيروهاي درون او هرلحظه اورا به سوي يافتن پاسخ هاي بي شماربراي دانش هاي  تازه مي كشد. ازطرف ديگراين انسان فردي است كه مي خواهدبراي زندگي آينده- براي دنياي فردا- دنياي علم و فناور ي وزندگي كنوني وحال خود آماده شود. اما دنیای فردا مثل امروز نیست وآموزشهای امروز برای دنیای امروز است نه فردا، این لزوم آموزش با آخرین اطلاعات وروشها و کاملاً به روز است فردی که با اطلاعات ثابت و به روز آموزش می بیند برای فردا مفید فایده نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-۴-۲- اهداف ویژه  پژوهش

۱-۱- بين اهداف ارائه شده برنامه قصد شده و اهداف برنامه اجرا شده پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز انطباق وجود دارد.

۱-۲- تعيين ميزان انطباق بين  شرايط معلم  مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و معلم علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۳- تعيين ميزان انطباق  بين دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۴- تعيين ميزان انطباق بين محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز

۱-۵- تعيين ميزان انطباق بينجروش تدریس پيشنهادی  برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  ناحيه ۲ شيراز.

۱-۶- تعيين ميزان انطباق  بين زمان پيشنهادی برنامه قصد شده و زمان اختصاص داده شده، به علوم تجربي پايه سوم راهنمايي مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۷- تعيين ميزان انطباق بين مکان(آزمایشگاه وکلاس و…) پيشنهادی سازمان برنامه ريزي كتب درسی و مکانی (آزمایشگاه وکلاس و…) اختصاص داده شده، به علوم تجربي پايه سوم راهنمايي مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۸- تعيين ميزان انطباق  بين روش ارزشيابي برنامه قصد شده و روش ارزشيابي معلم علوم تجربي پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۲-۱- تعيين ميزان انطباق بين اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۲-۲- تعيين ميزان انطباق بين محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز  پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۳-۱- تعيين ميزان انطباق بين اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۳-۲- تعيين ميزان انطباق بين محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه۲ شیراز

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید