پایان نامه انسجام اجتماعی والدین معتاد با آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند


۱-۴-۲-۲ اقناع کلامی

اقناع کلامی به تأثیر تحسین‌ها و تشویق‌های دیگران بر انتظارات اشخاص اشاره دارد. یعنی اینکه به افراد گفته می‌شود آن‌ها توانایی رسیدن به هر چیزی را که می‌خواهند دارند، یا می‌تواند کارایی شخصی را افزایش دهد. برای اینکه قانع سازی کلامی موثر افتند باید واقع‌بینانه باشد (شارف، ترجمه فیروزبخت، ۱۳۸۱).

اشخاص با ترغیب‌های اجتماعی که از سوی دیگران دریافت می‌کنند باورهای خود کارآمدی خود را ایجاد کرده و توسعه می‌دهند. این ترغیب‌ها می‌تواند شامل قضاوت‌های کلامی دیگران باشد. این مشوق‌ها نقش مهمی در رشد باورهای درونی اشخاص بازی می‌کنند. اما ترغیب‌های اجتماعی نباید با ستایش یا موعظه صرف، اشتباه گرفته شود. مشوق‌های موثر باید باورهای افراد را در مورد قابلیت‌هایشان پرورش دهند درحالی‌که درعین‌حال مطمئن شوند که موفقیت برای آن‌ها قابل حصول است. ترغیب مثبت در واقع حکم تشویق را داشته و باورهای خود کارآمدی در اثر تنبیه منفی تضعیف می‌شود و از طریق تشویق‌های مثبت قوت می‌یابند (لوتانز و استاجکویک،۱۹۹۸).

۲-۴-۲-۲ کاهش برانگیختگی فیزیولوژیکی و هیجانی

حالات هیجانی و جسمی مثل اضطراب، استرس، برانگیختگی و حالات خلقی اطلاعاتی را درباره‌ی باورهای خود کارآمدی ایجاد می‌کنند. افراد می‌توانند درجه شایستگی خود را با حالات هیجانی که به هنگام انجام یک کار تجربه می‌کنند ارزیابی کنند. بازتاب‌های هیجانی قوی در کار سرنخ‌های درباره موفقیت یا شکست خواهد داد. هنگامی که آن‌ها افکار منفی یا ترس را درباره قابلیت‌های خود تجربه می‌کنند این بازتاب‌های خلقی می‌تواند خود کارآمدی را پایین آورده و به دنبال آن استرس و افسردگی به اطمینان آن‌ها از عدم کفایت خود کمک نماید. یکی از شیوه‌های افزایش باورهای خود کارآمدی بهبود وضعیت هیجانی و فیزیکی و کاهش هیجانات منفی است. چون افراد قابلیت دارند که از افکار و احساسات خودآگاه شوند. باورهای خود کارآمدی می‌تواند افزایش‌یافته و به طور قاطع حالات روان‌شناختی آن‌ها تحت تأثیر این موضوع است (کن و اسمیت و هلمز،۲۰۰۰، به نقل از شماعی زاده، ۱۳۸۴).

بندورا (۱۹۸۲) اشاره می‌کند که مردم وقتی بیشتر مستعد داشتن انتظار موفقیت هستند که به وسیله‌ی انگیختگی آزارنده احاطه‌شده باشند تا وقتی که دارای تنش بوده و از نظر احساسی آشفته باشند. در فعالیت‌هایی که مستلزم قوت و استقامت هستند مردم خستگی و دردهای خود را به صورت شاخص‌هایی از کارایی بدنی می‌بینند. (شولتز، ترجمه کریمی و همکاران، ۱۳۷۸).

 متن کامل پایان نامه